Środa 20 lutego 2019 Wydanie nr 4013
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2016-05-11
Data orzeczenia:
11 maja 2016
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
11 maja 2016
Sygnatura:
V Ca 308/16
Sąd:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Wydział:
V Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Adam Simoni
Sędziowie:
Wojciech Misiuda
do Witold Benicki
Protokolant:
asyst. sędz. Krzysztof Kubas
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt V Ca 308/16

POSTANOWIENIE

Dnia 11 maja 2016 r

Sąd Okręgowy w Rzeszowie, V Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Adam Simoni /spr./

Sędziowie: SSO Wojciech Misiuda

SSR del. do SO Witold Benicki

Protokolant: asyst. sędz. Krzysztof Kubas

po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2016 r. w Rzeszowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku E. K.

z udziałem Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

o wypłatę z depozytu sądowego kwoty 31.605,00 zł, kwoty 127.555,00 zł oraz kwoty 36.585,00 zł

na skutek apelacji wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Rejonowego w Dębicy I Wydział Cywilny z dnia 24 lutego 2016 r, Sygn. akt: I Ns 174/15

oddala apelację

SSO Wojciech Misiuda SSO Adam Simoni SSR del. do SO Witold Benicki

Z

- odpis postanowienia doręczyć wnioskodawczyni oraz pełn. uczestnika

R..11.05.2016 r

SSO Adam Simoni

Sygn.akt: V Ca 308/16

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 11 maja 2016 r

Postanowieniem z dnia 24 lutego 2016 r sygn..akt: I Ns 174/15 Sąd Rejonowy w Dębicy w sprawie z wniosku E. K. o wypłatę z depozytu sądowego kwoty 31.605,00 zł, kwoty 127.555,00 zł oraz kwoty 36.585,00 z udziałem Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad podjął zawieszone postępowanie (pkt I), oddalił wniosek o wypłatę z depozytu (pkt II) oraz stwierdził, że każda ze stron ponosi koszty związane ze swoim udziałem w sprawie (pkt III).

Powyższe postanowienie zapadło w oparciu o ustalenia faktyczne i dokonane w oparciu o te ustalenia rozważania prawne wskazane w uzasadnieniu zalegającym na k. 67-68 akt sprawy.

Przedmiotowe postanowienie zostało zaskarżone apelacją przez wnioskodawczynię E. K., która zarzuciła naruszenie art. 172 kc przez jego nieuwzględnienie w przedmiotowej sprawie pomimo wykazania przez nią stosownymi dokumentami, iż jest z mocy prawa właścicielem nieruchomości, za których wywłaszczenie zostało ustalone odszkodowanie od dnia 2.02.2006 r oraz naruszenie art. 693 14 kpc przez niewydanie depozytu na jej żądanie, pomimo iż jest właścicielem nieruchomości za które zostało ustalone odszkodowanie.

W oparciu o powyższe zarzuty wnioskodawczyni wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia i orzeczenie zgodnie z żądaniem wniosku lub ewentualnie jego uchylenie i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja wnioskodawczyni nie zasługuje na uwzględnienie.

Podniesione w złożonym środku zaskarżenia zarzuty należy uznać za chybione, skarżąca bowiem w istocie nie zdołała wykazać konkretnych uchybień Sądu I instancji.

Podnieść należy za Sądem I Instancji, iż w sprawie o wydanie przedmiotu depozytu zakres kognicji sądu jest ograniczony, albowiem sprowadza się ona do badania osoby wierzyciela, któremu depozyt ma być wydany zgodnie z treścią wniosku oraz do badania czy spełniły się warunki od których spełnienia wydanie zostało uzależnione. Sąd w powyższym postępowaniu nie rozstrzyga zatem o tym, czy wierzycielowi przysługuje prawo żądania wydania i otrzymania depozytu.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy przy uwzględnieniu treści postanowień Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 8 czerwca 2009 r., sygn. akt VI Ns 13/09, z dnia 8 czerwca 2009 r., sygn. akt VI Ns 17/09 oraz z dnia 26 sierpnia 2011 r., sygn. akt I Ns 600/11 na mocy których Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad złożył do depozytu sądowego kwoty w wysokości odpowiednio 127.555,00 zł, 36.585,00 zł oraz 31.605,00 zł z tytułu odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oznaczone jako działki o nr (...) o powierzchni 0,7955 ha, 300/3 o powierzchni 0,7955 ha, (...) o powierzchni 0,2439 ha, 584/3 o powierzchni 0,2063 ha, z zastrzeżeniem, że kwoty 36.585,00 zł i 31.605,00 zł mają być wypłacone zgodnie z sentencją orzeczeń spadkobiercom po W. T., s. M. i W., pod warunkiem przedstawienia prawomocnego dokumentu o stwierdzeniu nabycia spadku po wyżej wymienionym, zaś kwota 127.555,00 zł winna być wypłacona spadkobiercom F. T. i Z. T. pod warunkiem przedstawienia prawomocnego postanowienia o nabyciu praw do spadku w częściach wynikających z tego postanowienia, prawidłowo Sąd Rejonowy w Dębicy stwierdził, że przedłożony przez wnioskodawczynię tytuł prawny do nieruchomości w postaci postanowienia Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 24 czerwca 2014 r, sygn..akt: 112/14 nie spełnia wymogu dokumentu potwierdzającego nabycie nieruchomości w drodze spadkobrania po spadkodawcach będących ich dotychczasowymi właścicielami.

Niezależnie od powyższego słusznie Sąd I Instancji naprowadził, iż wniosek E. K. w zakresie dotyczącym wypłaty kwoty 127.555,00 zł jest bezprzedmiotowy, albowiem kwota ta została wypłacona na rzecz Gminy Miasta D. z uwagi na spełnienie warunków do wydania depozytu przez przedstawienie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 9 listopada 2011 r, sygn..akt: I Ns 272/10 na podstawie którego Gmina nabyła w całości spadek po Z. T., będącym jednocześnie spadkobiercą po F. T..

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 385 kpc orzeczono jak w sentencji.

SSO Wojciech Misiuda SSO Adam Simoni SSR del. do SO Witold Benicki

Z

(...)

R..1.06.2016 r

SSO Adam Simoni

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.