Piątek 23 sierpnia 2019 Wydanie nr 4197
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2015-07-16
Data orzeczenia:
16 lipca 2015
Data publikacji:
16 września 2016
Sygnatura:
VI GCo 101/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Wydział:
VI Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Renata Bober
Protokolant:
asyst. sędziego Karolina Sitek-Pelc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83)

Sygn. akt VI GCo 101/15

POSTANOWIENIE

Dnia 16 lipca 2015r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Renata Bober

Protokolant:asyst. sędziego Karolina Sitek-Pelc

po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2015r. w Rzeszowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku: (...) Sp. z o. o. w P.

przeciwko: H.w L.

o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zapłatę

postanawia:

1.  zabezpieczyć roszczenie pieniężne (...) Sp. z o. o. w P. określonego w art. 79 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych o zapłatę przez Obowiązanego na rzecz Uprawnionego kwoty 5.335.689,00 zł tytułem udzielenia zgody na korzystanie z (...) o jakich mowa w załączniku nr 1 i 2 załączonych do wniosku w ten sposób, że zająć wierzytelność przysługującą Obowiązanemu w stosunku do (...) S. A. w W. ( KRS nr (...) ) na podstawie umowy podwykonawczej z dnia 22.10.2013r., której przedmiotem było wykonanie przez Obowiązanego prac polegających na zaprojektowaniu i budowie pasywnej infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach realizacji projektu S.w (...) w wysokości 5.335.689,00 zł. do upływu miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie;

2.  oddalić wniosek w pozostałym zakresie;

3.  nadać klauzulę wykonalności na pkt. 1 postanowienia;

4.  wyznaczyć wnioskodawcy dwutygodniowy termin do wniesienia pozwu pod rygorem upadku zabezpieczenia.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 13 lipca 2015r. uprawniony (...) Sp. z o. o. w P. domagał się:

Udzielenia zabezpieczenia roszczenia pieniężnego Uprawnionego określonego w art. 79 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o zapłatę przez Obowiązanego na rzecz Uprawnionego kwoty 5.335.689,00 zł tj. sumy odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia należnego Uprawnionemu tytułem udzielenia zgody na korzystanie z (...) w ten sposób, że:

A ). Zająć wierzytelność w wysokości 65.960.000,00 zł przysługującą Obowiązanemu w stosunku do (...) S. A. w W. na podstawie umowy podwykonawczej z dnia 22.10.2013r., której przedmiotem jest wykonywanie przez Obowiązanego prac polegających na zaprojektowaniu i budowie pasywnej infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach realizacji projektu S. w (...);

B ). Zająć wierzytelności z rachunków bankowych Obowiązanego prowadzonych przez (...)w szczególności rachunku nr (...) do wysokości sumy zabezpieczenia tj. kwoty 5.335.689,00 zł;

C ). Zająć ruchomości będące własnością Obowiązanego, położne w szczególności w siedzibie Obowiązanego w L., przy ul. (...), a także w miejscach, w których Obowiązany prowadzi działalność do wysokości sumy zabezpieczenia tj. 5.335.689,00 zł.

- do upływu miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenia Obowiązanego.

Ponadto wnioskodawca wniósł o wyznaczenie dwutygodniowego terminu do wniesienia pozwu przeciwko Obowiązanemu oraz zasądzenie od Obowiązanego na rzecz Uprawnionego zwrotu kosztów niniejszego postępowania.

Uprawdopodabniając roszczenia Uprawniony wskazał, że w dniu 26 września 2013r. (...) zawarło ze spółką (...) Sp. z o. o. w W. ( dalej (...) ) umowę o partnerstwie, w ramach której prowadzone jest przedsięwzięcie polegające na realizacji przez (...) utrzymania i zarządzania siecią szerokopasmową Internetu. W ramach tego (...) S. A. w W. świadczy na rzecz (...) usługi budowlane i projektowe. (...) S. A. w W. jest Obowiązany, który zawarł z Uprawnionym w dniu 21.10.2013r. dwie umowy. Umowę nr (...) dotyczącą obszaru inwestycyjnego R. oraz umowę nr (...) dotyczącą obszaru inwestycyjnego Ł.. Przedmiotem tych umów było min. wykonanie właściwych projektów ( utworów w rozumieniu ustawy o prawach autorskich ) potrzebnych do realizacji elementów w/w sieci szerokopasmowej.

Dalej wnioskodawca naprowadzał, że po wezwaniu Obowiązanego do zapłaty gwarancji za roboty objęte w/w umowami Obowiązany gwarancji nie zapłacił, a Uprawniony odstąpił od w/w umów z winy Obowiązanego. W dniu 17 listopada 2014r. Uprawniony, Obowiązany oraz podwykonawca Uprawnionego firma (...), która wykonała (...)dla Uprawnionego sporządzili wspólnie protokół inwentaryzacji prac zrealizowanych dotychczas przez Uprawnionego.

Po zapłaceniu podwykonawcy za Projekty w dniu 3 kwietnia 2015r. Uprawniony stał się jedynym podmiotem wszelkich autorskich praw majątkowych do (...). Uprawniony wbrew stanowisku Obowiązanego przed tą datą nie mógł przenieść tych praw na Obowiązanego, bo sam ich nie posiadał. Uprawniony wezwał Obowiązanego do zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umów, a ten pismem z dnia 2 kwietnia 2015r. potwierdził skuteczność odstąpienia od umów przez Uprawnionego oraz fakt wykonania (...) oraz fakt wejścia w ich posiadanie i korzystanie z nich w celu realizacji inwestycji. Uprawniony podkreślił, że umowy nie wiązały inwentaryzacji po odstąpieniu od umów z przeniesieniem na Obowiązanego autorskich praw majątkowych do utworów stworzonych w wykonaniu umów.

Uprawniony podniósł, że pomimo wielokrotnych wezwań Obowiązany nadal dopuszcza się naruszenia autorskich praw majątkowych Uprawnionego realizując prace na podstawie (...) Uprawnionego. W tym miejscu powołał, iż każde sporządzenie dodatkowego utrwalenia dzieła ( tu (...) ) jest jego zwielokrotnieniem ( wystarczy nawet jego odbitka ).

Na uprawdopodobnienie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia wskazał, że jego brak doprowadzi do niemożności zaspokojenia jego roszczeń lub spowoduje, że będzie to co najmniej utrudnione. Powyższe argumentował trudną sytuacją finansową Obowiązanego. Wskazał, że na dzień 31 marca 2015r. zobowiązania Obowiązanego tylko wobec podmiotów powiązanych wynoszą 40.859.000 zł. Dla porównania wskazał, że poziom zadłużenia Obowiązanego w ciągu roku zwiększył się o ponad 300%. Obowiązany ma ujemny bilans w kwocie 39.135.000 zł. Uprawniony podniósł nadto, że Obowiązany zajmuje się głównie budową sieci szerokopasmowych. Z powyższego wywodzi, że jego sytuacja musi być zła, skoro w ramach grupy powinien być odbiorcą środków pieniężnych za wykonane prace, a mimo to ma ujemny bilans w ramach tej grupy. Uprawniony wskazał także na opóźnienie Obowiązanego w realizacji robót. Inwestycja ma się zakończyć końcem września 2015r., a na koniec maja zaawansowanie robót stanowiło 65% ( rozliczone prace to 4% ).

Uzasadniając wysokość roszczenia Uprawniony wskazał art. 79 ust. 1 pkt. 3b prawa autorskiego. Według niego podstawą ustalenia wysokości jego roszczenia pieniężnego winna być kwota 2.667.844,50 zł, której dwukrotność daje sumę, której zabezpieczenia żąda. Projekty nie dotyczą wprawdzie elementów o charakterze powszechnym i powtarzalnym lecz bardzo charakterystycznego tworu o wymiarze regionalnym, z uwagi na charakter techniczny, wielkość, stopień skomplikowania. W przypadku (...) regułą rynkową jest przenoszenie autorskich praw majątkowych do utworów, a nie udzielanie licencji na korzystanie.

Wreszcie Uprawniony uzasadniając wskazane we wniosku sposoby zabezpieczenia podał, że nie obciążą one Obowiązanego i nie uniemożliwią mu dalszej działalności.

Sąd zważył co następuje:

Przepis art. 80 ust. 1 ustawy z 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim dotyczy zabezpieczenia roszczeń, ma charakter szczególny w odniesieniu do art. 730-757 k.p.c. Nie oznacza to wszakże, iż wnioskodawca zwolniony jest od wykazania przesłanek, przewidzianych w art. 730 1 kpc., tj. wiarygodności roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

Dokonując zatem w powyższym kontekście analizy treści wniosku i załączonego materiału, w odniesieniu do wymogów wynikających z treści w/w regulacji prawnej sąd poczynił następujące ustalenia.

Wymóg uprawdopodobnienia roszczenia oznacza konieczność uprawdopodobnienia faktów, z których jest ono wywodzone. Co się zaś tyczy interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia, to w typowych przypadkach wyraża się on w tym, że brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia.

Dla skutecznego złożenia wniosku o zabezpieczenie wymaganym więc jest kumulatywne spełnienie obu w/w przesłanek, a to zarówno uprawdopodobnienie roszczenia, jak i uprawdopodobnienie interesu prawnego w jego zabezpieczeniu.

Według Sądu wnioskodawca w wystarczający sposób uprawdopodobnił w/w roszczenie jakie zamierza realizować przed sądem w przyszłości przeciwko obowiązanemu.

Zdaniem Sądu Uprawniony uprawdopodobnił istnienie roszczenia pieniężnego w stosunku do Obowiązanego. Przedłożona przez niego dokumentacja potwierdza podniesione we wniosku twierdzenia. Z pisma Obowiązanego skierowanego do Uprawnionego z dnia 2 lutego 2015r. wynika, że Obowiązany zaakceptował skuteczność odstąpienia uprawnionego od umów zawartych z obowiązanym oraz znaczenie protokołu inwentaryzacji wykonanych prac, wskazał także na wysokość wynagrodzenia należnego Uprawnionemu z jego strony. Wprawdzie wysokość ta odbiega od wysokości jaką wskazuje Uprawniony, jednakże kwestia wysokości należnego wynagrodzenia będzie przedmiotem merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. Należy pamiętać, że zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczeń, a samo jego udzielenie nie przesądza o merytorycznym wyniku sporu.

Uprawniony uprawdopodobnił także interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Z przedłożonej przez Uprawnionego dokumentacji wynika pogarszająca się sytuacja majątkowa Obowiązanego ( przede wszystkim ujemny bilans na poziomie -39.135.000 zł, opóźnienie wykupu obligacji oraz wysokość zobowiązań obowiązanego tylko w ramach grupy kapitałowej na poziomie 26.747.000 zł ). O sytuacji finansowej Obowiązanego mówi się także w mediach, a dokładnie o pogarszającej się sytuacji finansowej (...) w W. oraz o opóźnieniach w realizacji inwestycji szerokopasmowej na P.. Powyższe z uwagi na to, że uprawdopodobnienie nie jest tożsame z udowodnieniem, pozwala zdaniem Sądu na przyjęcie uprawdopodobnienia interesu prawnego w udzieleniu niniejszego zabezpieczenia.

Sąd uznał, iż wystarczającym sposobem zabezpieczenia przedmiotowego roszczenia będzie zajęcie wierzytelności Obowiązanego, która przysługuje mu wobec (...) S. A. w W. z tytułu umowy podwykonawczej z dnia 22.10.2013r., jednakże jedynie do kwoty 5.335.689,00 zł, a nie jak żądał Uprawniony do kwoty 65.960.000 zł. Kwota uznana przez Sąd jest sumą zabezpieczenia wskazaną przez Uprawnionego we wniosku. Sąd nie podziela w tym zakresie argumentacji Uprawnionego, iż charakter umowy z której wynika w/w wierzytelność niesie ryzyko, że w chwili udzielenia zabezpieczenia przysługująca w tym momencie jeszcze część wierzytelności Obowiązanego nie będzie pokrywała całej sumy zabezpieczenia. Już bowiem sam fakt, iż wierzytelność ta jest kilkakrotnie wyższa od sumy zabezpieczenia pozwala domniemywać, że udzielone w ten sposób zabezpieczenie w należyty sposób zabezpieczy interesy Uprawnionego.

Sąd oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych Obowiązanego prowadzonych przez (...)w szczególności rachunku wskazanego we wniosku w pkt. 2 ust. 2 oraz poprzez zajęcie ruchomości będących własnością Obowiązanego położnych w siedzibie Obowiązanego oraz w miejscu prowadzonej przez niego działalności.

Po pierwsze udzielenie zabezpieczenia w w/w sposób spowodowałoby nadmierne obciążenie Obowiązanego. Mogłoby doprowadzić do zablokowania, a z pewnością utrudnienia prowadzonej przez Obowiązanego działalności. Po drugie samo wskazanie przez Uprawnionego ażeby zająć ruchomości Obowiązanego w jego siedzibie lub miejscu prowadzonej działalności, bez skonkretyzowania tych ruchomości jest niewystarczające, nie możliwe do wykonania w drodze egzekucji. Tego rodzaju nieścisłość uniemożliwia Sądowi zarówno dokładne oznaczenie sposobu zabezpieczenia, jak i jakąkolwiek kontrolę celowości zgłoszonego żądania, tym samym uniemożliwiając jego ocenę w świetle przesłanek z art. 730 1 § 3 kpc.

Sąd na podstawie art. 745 kpc oddalił wniosek o zasądzenie na rzecz Uprawnionego zwrotu kosztów niniejszego postepowania, albowiem zasada wyrażona w art. 745 § 1 kpc że o kosztach postępowania zabezpieczającego rozstrzyga się dopiero w orzeczeniu kończącym merytoryczne postępowanie w sprawie, dotyczy także przypadku, w którym sąd dokonał zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie ( zob. komentarz do art. 745 kpc pod red. A. Jakubecki, Lex 2014 ).

Sąd na podstawie art. 743 § 1 kpc nadał z urzędu klauzulę wykonalności na pkt. 1 orzeczenia, albowiem wskazany tam sposób zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  K.. 7 dni.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.