Wtorek 16 października 2018 Wydanie nr 3886
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2014-05-23
Data orzeczenia:
23 maja 2014
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
23 maja 2014
Sygnatura:
VI Gz 110/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Wydział:
VI Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Anna Walus-Rząsa
Sędziowie:
Barbara Frankowska
Beata Hass-Kloc
Protokolant:
asyst. sędz. Grzegorz Kurasz
Podstawa prawna:
art.370 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt VI Gz 110/14

POSTANOWIENIE

Dnia 23 maja 2014 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział VI Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Anna Walus - Rząsa

Sędziowie: SSO Barbara Frankowska

SSO Beata Hass - Kloc (spr.)

Protokolant: asyst. sędz. Grzegorz Kurasz

po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2014 r. w Rzeszowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa H. S. (1), J. A. (...) Biuro (...). (...) E.. Wynajem autokarów – (...) s.c. w T.

przeciwko Gminie P. w P.

o zapłatę

w przedmiocie zażalenia powódki H. S. (1) na postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu Wydziału V Gospodarczego z dnia 20 lutego 2014 r., sygn. akt V GC 165/12,

postanawia: oddalić zażalenie.

UZASANIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 20 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w T. V Wydział Gospodarczy odrzucił apelację powódki H. S. (1) wniesioną od zapadłego w sprawie wyroku.

Uzasadniając motywy swego rozstrzygnięcia Sąd I instancji wskazał, że powódka mimo wezwania nie przedłożyła w zakreślonym terminie jednego kompletu załączników apelacji, a jedynie odpis w/w środka odwoławczego, do czego jednak nie była wyzwana. Wobec powyższego na mocy art. 370 k.p.c. Sąd Rejonowy apelację odrzucił.

Pismem z dnia 11 marca 2014 r. powódka H. S. (2) wniosła zażalenie na powyższe orzeczenie. Skarżąca zarzuciła, że w dniu 14 lutego 2014 r. otrzymała pismo o przedłożenie jednego kompletu dokumentów załączników. Następnie w dniu 18 lutego 2014 r. osobiście wręczyła komplet dokumentów w kancelarii, na co posiada potwierdzenie. Powódka w swym zażaleniu wywodziła nadto, że sprawa powinna zostać przekazana do Sądu Cywilnego bowiem to ona jest stroną jako wolontariusz, a jej firma nie miała nic wspólnego w pośredniczeniu przy udzielaniu pomocy podczas powodzi.

W piśmie z dnia 24 marca 2014 r. skarżąca dodatkowo wyjaśniła, że nie posiada drugiego kompletu dokumentów, ponieważ sprawę prowadziła pełnomocnik B. K., a która zaniedbała swoich obowiązków. Do powyższego pisma dołączyła kopię przedmiotowych załączników.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył co następuje:

Zażalenie powódki nie zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie należy wskazać, że w pozwie strona powodowa została określona jako H. S. (1), J. A. (...) Biuro (...). (...) E.. Wynajem autokarów – (...) s.c. w T., a nie H. S. (1) (osoba fizyczna – nie posiadająca statusu przedsiębiorcy). Kwestia ta dla rozstrzygnięcia niniejszego zażalenia nie ma jednak znaczenia. W świetle powyższego brak jest również podstaw do przekazania sprawy Wydziałowi Cywilnemu tut. Sądu.

Odnosząc się do zarzutów zażalenia należy wskazać, że podstawą odrzucenia apelacji była okoliczność nie przedłożenia przez skarżącą na wezwanie Sądu kopii załączników apelacji, tj. nieuzupełnienie braków formalnych apelacji.

Sąd pierwszej instancji – stosownie do art. 370 k.p.c. - zobligowany jest zaś do odrzucenia apelacji, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Brakami takimi - na mocy art. 368 § 1 k.p.c. w zw. z art. 128 § 1 k.p.c. – konieczność dołączenia do pisma procesowego (apelacji) jego odpisów i odpisów załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom.

Jak wynika z akt sprawy apelacja powódki, złożona przez nią osobiście, zawierała załączniki (zalegające na kartach 255-262), których odpisu nie dołączyła.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 3 lutego 2014 r. (k. 287) pełnomocnik powódki B. K. został wezwany do usunięcia przedmiotowych braków formalnych poprzez przedłożenie jednego kompletu załączników. Wezwanie to zostało doręczone w dniu 14 lutego 2014 r. (k. 289). W dniu 18 lutego 2014 r. powódka złożyła osobiście pismo z tej samej daty, w którym poinformowała o wypowiedzeniu pełnomocnictwa swojemu pełnomocnikowi (k. 290) oraz przedłożyła kopię apelacji (k. 292-293) i pisma z dnia 30 stycznia 2014 r. (k. 291). W zakreślonym przez Sąd terminie, który upłynął w dniu 21 lutego 2014 r. powódka nie przedłożyła żądanych przez Sąd załączników apelacji. Zresztą skarżąca faktu tego w istocie nie kwestionuje a w piśmie z dnia 24 marca 2014 r. (k. 304) przyznaje, że załączników tych nie posiada (drugiego kompletu) bo przekazała je swojemu pełnomocnikowi B. K., która prowadzi sprawę, lecz w wyznaczonym terminie zaniedbała swoich obowiązków.

W kontekście powyższego należy stwierdzić, że skarżąca bezspornie z wezwania do uzupełnienia w/w braków formalnych apelacji nie wywiązała się w zakreślonym przez Sąd terminie. Kwestia przekazania dokumentów swojemu pełnomocnikowi występującemu w sprawie i ich nieposiadania przez powódkę powyższej oceny nie zmienia. Ewentualne zaniedbanie obowiązków przez pełnomocnika strony w tym zakresie powyższego uchybienia konwalidować nie może.

Skoro skarżąca przedmiotowych braków formalnych w zakreślonym terminie nie uzupełniła należało podzielić stanowisko Sądu I instancji co do zaistnienia podstaw do odrzucenia apelacji powodki.

Reasumując, z powołanych wyżej powodów zażalenie powódki jako bezzasadne podlegało oddaleniu - na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. - o czym Sąd Okręgowy orzekł w sentencji postanowienia.

Zarządzenie:

1. Odpis postanowienia doręczyć:

-

powódce,

-

pełnomocnikowi pozwanego,

2. Po wykonaniu pkt. 1 akta sprawy zwrócić Sądowi Rejonowemu w T. V Wydziałowi Gospodarczemu

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.