Wtorek 23 października 2018 Wydanie nr 3893
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2015-05-22
Data orzeczenia:
22 maja 2015
Data publikacji:
15 listopada 2017
Data uprawomocnienia:
22 maja 2015
Sygnatura:
VI Gz 131/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Wydział:
VI Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Michalina Sanecka
Sędziowie:
Barbara Frankowska
Anna Walus-Rząsa
Protokolant:
asyst. sedz. Anna Grzebyk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141)

Sygn. akt VI Gz 131/15

POSTANOWIENIE

Dnia 22 maja 2015 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Michalina Sanecka (spr.)

Sędziowie: SSO Barbara Frankowska

SSO Anna Walus-Rząsa

Protokolant: asyst. sedz. Anna Grzebyk

po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2015 r. w Rzeszowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku: Księgarnie (...) Sp. z o.o. w R.

przy udziale: I. S., I. K. (1)

o nadanie klauzuli wykonalności

po rozpoznaniu zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydziału Gospodarczego z dnia 9 marca 2015 r. sygn. akt V GCo 1/15

postanawia:

o d d a l i ć zażalenie.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 31 grudnia 2015 r. wierzyciel Księgarnie (...) Sp. z o.o. w R. złożył wniosek o nadanie na jego rzecz klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 28 stycznia 2014 r. sygn. akt V GNc 108/04 z zaznaczeniem przejścia uprawnień oraz o zasądzenie na rzecz wierzyciela kosztów postępowania i przyznanie kosztów nadania klauzuli wykonalności.

W uzasadnieniu powyższego wnioskodawca wskazał, iż Sąd Rejonowy w Rzeszowie nakazem zapłaty z dnia 28 stycznia 2004 r., sygn. akt V GNc 108/14, zobowiązał I. S. i I. K. (1) do zapłaty na rzecz Agencji (...)Książek Sp. z o.o. w R. kwoty 26.755,44 zł z ustawowymi odsetkami i kosztami postępowania sądowego. Jak dalej wskazywał wnioskodawca Agencja (...) Sp. z o.o. w R. na rzecz, której wydano przedmiotowy nakaz zapłaty, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z 7 lutego 2007 r. zmieniła nazwę na Księgarnie (...) Sp. z o.o. w R.. Natomiast w dniu 4 czerwca 2009 r. została zawarta umowa spółki z o.o. Księgarnie (...). z o.o. w R.. Na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników Księgarnie (...) Sp. z o.o. z/s w R. dnia 30 czerwca 2009 r., został podwyższony kapitał zakładowy przedmiotowej spółki w drodze ustanowienia 72.800 nowych udziałów po 50 zł każdy i przyznania ich objęcia dla Księgarni (...) Sp. z o.o. w zamian za aport pod postacią oddziału spółki - zorganizowanej części prowadzonego przedsiębiorstwa pod firmą Księgarnie (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R., zajmującego się sprzedażą hurtową i detaliczną prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach, wszelkich jego składników materialnych i nie materialnych wymienionych w uchwale, zobowiązania oraz należności w wysokości 1.319.767,64 zł. Wnioskodawca nadmienił, iż aport spółki Księgarnie (...) do spółki Księgarnie (...) Sp. z o.o. obejmował składniki majątkowe służące do prowadzenia działalności gospodarczej, hurtowej i detalicznej wymienione w uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 czerwca 2009 r., z wyłączeniem użytkowania wieczystego działki nr (...) położonej w R. przy ul. (...) zabudowanej budynkiem stanowiącym odrębną własność spółki oraz prawa użytkowania wieczystego innych działek położonych na terenie woj. (...), na których znajdowały się budynki w L., L., I., R., B., L. oraz własnościowego prawa do lokali użytkowych w R., S., P., K., N. i T.. Wnioskodawca wskazał również, iż I. K. (2) w imieniu spółki Księgarnie (...) Sp. z o.o. złożyła oświadczenie o objęciu 72 800 udziałów oraz wniesieniu aportu w celu pokrycia tych udziałów. Dodał także, iż Księgarnie (...) Sp. z o.o. scedowała na rzecz spółki Księgarnie (...) wszelkie umowy i decyzje, które były przedmiotem zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącego przedmiotem wkładu. Ponadto jak wskazał wnioskodawca spółka Księgarnie (...) Sp. z o.o. przejęła na podstawie art. 23 ( 1) Kodeksu pracy pracowników zatrudnionych w spółce Księgarnie (...) Sp. z o.o. Powyższe oznaczało, że na dzień 30 czerwca 2009 r. spółka Księgarnie (...) Sp. z o.o. posiadała w użytkowaniu wieczystym nieruchomość - działkę nr (...) o pow. 0,3526 ha położonej w R. przy ul. (...) i budynek stanowiący odrębną własność położony na tej działce oraz działki gruntu położone w L., L., I., R., B., L. i własnościowe prawo do lokali użytkowych, w których funkcjonowały księgarnie w R., S., P., K., N. i T..

Wnioskodawca wskazał także, że Księgarnie (...) Sp. z o.o. została następnie przekształcona w Księgarnie (...), P. K., Z. K., (...) Sp. jawna, a po przeniesieniu uprawnień członkowskich przez dotychczasowych wspólników na rzecz (...) Spółka jawna została rozwiązana w dniu 23 marca 2010 r. a jej majątek podzielony przez wspólników. Z powyższego wnioskodawca Księgarnie (...) Sp. z o.o. wywodził, iż stał się następcą prawnym Agencji (...) Sp. z o.o. w R..

Postanowieniem z dnia 9 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy, sygn. akt V GCo 1/15, oddalił wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz wnioskodawcy Księgarnie (...) Sp. z o.o. w R. wobec dłużnika I. S. i I. K. (1) z zaznaczeniem przejścia uprawnień.

W uzasadnieniu powyższego, Sad Rejonowy, biorąc za podstawę art. 788 §1 k.p.c., wskazał, iż z wypisu KRS przedłożonego przez wnioskodawcę nie wynika przejście praw ze spółki - Agencja (...) Sp. z o.o. w R. na którą wydany jest nakaz zapłaty na rzecz wnioskodawcy. Sąd Rejonowy wskazał także, iż takie przejście praw nie wynika również z przedłożonych umów - aktów notarialnych. Natomiast protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotyczy spółki Księgarnie (...) Sp. z o.o. a nie spółki Księgarnie (...) Sp. z o.o. w R.. Sąd Rejonowy nadmienił nadto, iż także nazwa wierzyciela z nakazu zapłaty nie jest tożsama z podmiotem, którego udziały przejęto.

Wobec powyższego Sąd Rejonowy wniosek oddalił na mocy art. 788 k.p.c.

Zażalenie na przedmiotowe postanowienie złożył wnioskodawca, zarzucając Sądowi I instancji naruszenie treści art. 788 § 1 k.p.c. poprzez błędną ocenę załączonych do wniosku dowodów dokumentujących przejście uprawnień na rzecz wierzyciela i wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności na rzecz wierzyciela oraz zasądzenia na jego rzecz kosztów postępowania sądowego i kosztów postępowania zażaleniowego wraz z kosztami zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu powyższego, skarżący wskazał, iż wbrew temu co ustalił Sąd I instancji, wierzyciel załączył do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności z przejściem uprawnień zarówno uwierzytelnione odpisy aktów notarialnych jak i postanowienia Sądu Rejestrowego na udokumentowanie zmiany nazwy wierzyciela, a następnie przeniesienie wierzytelności na nowego wierzyciela. Stąd w ocenie skarżącego nie powinno budzić wątpliwości Sądu, że Agencja (...)Sp. z o.o. Hurtownia (...) w R., która figuruje w wydanym nakazie zapłaty Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 28 stycznia 2004 r. sygn. akt V GNc 108/04 jako wierzyciel, zmieniła nazwę na Księgarnie (...) Sp. z o.o. w R.. Zaznaczył, iż zmiana nazwy wierzyciela została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS na podstawie załączonego do wniosku postanowienia Sądu Rejestrowego z dnia 13 lutego 2007 r. Następnie jak wskazał skarżący, po zawarciu umowy spółki pod nazwą Księgarnie (...) Sp. z o.o. w R. wierzytelność, z nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 28 stycznia 2004 r. przysługująca spółce Księgarnie (...) Sp. z o.o. została wniesiona wraz z aportem do spółki Księgarnie (...). o.o. w R. w zamian za udziały. Jak dalej wskazywał wierzyciel, (...) Sp. z o.o., po uprzednim przekształceniu w Księgarnie (...), P. K., Z. K., E. K. spowodowała, że wierzytelności te, nie uległy podziałowi.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 788 § 1 k.p.c. jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Przepis dopuszcza nadanie klauzuli wykonalności w celu stworzenia podstawy egzekucji dla następcy prawnego wierzyciela lub przeciwko następcy prawnemu dłużnika w przypadku zajścia sukcesji prawnej (pod tytułem ogólnym lub szczególnym) przed wszczęciem właściwego postępowania egzekucyjnego. W nauce i judykaturze dominuje stanowisko, że zmiana osoby wierzyciela lub dłużnika zaistniała po wszczęciu właściwego postępowania egzekucyjnego nie wymaga uwidocznienia jej w klauzuli wykonalności, a podstawą egzekucji jest dotychczasowy tytuł wykonawczy, jednakże wierzyciel będzie musiał wykazać organowi egzekucyjnemu przejście uprawnienia lub obowiązku odpowiednim dokumentem (por. m.in. postanowienie SN z dnia 2 lipca 1975 r., I CZ 98/75, OSNC 1976, nr 6, poz. 142; postanowienie SN z dnia 30 stycznia 1975 r., II CZ 5/75, OSP 1976, z. 2, poz. 37;).

Przesłanką uzyskania klauzuli wykonalności jest więc wykazanie przez wierzyciela przejścia praw lub obowiązków za pomocą dokumentu urzędowego lub prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym. Wystarczy, że osnowa dokumentu tylko stwierdza fakt przejścia praw lub obowiązków.

W okolicznościach niniejszej sprawy, jak prawidłowo wskazał Sąd I instancji z wypisu KRS wnioskodawcy jak i przedłożonych przez niego dokumentów nie wynika przejście uprawnień spółki Agencji (...) Hurtownia (...) Sp. z o.o. w R., jako wierzyciela na którego rzecz został wydany nakaz zapłaty z dnia 28 stycznia 2015 r. sygn. akt V GNc 108/15 stanowiący tytuł wykonawczy, na wnioskodawcę.

Na wstępie wskazać należy, iż jak wynika z akt o sygnaturze V GNc 108/04, Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy w dniu 28 stycznia 2004 r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na rzecz wierzyciela Agencji (...) Hurtownia (...) Sp. z o.o. w R. wobec I. K. (1) i I. S. – wspólników spółki cywilnej Księgarnia (...) S. C. w O. co do kwoty 26.755,44 zł. Przedmiotowy nakaz zapłaty uprawomocnił się dnia 10 marca 2004 r.

Wnioskodawca wskazując w niniejszej sprawie, iż jest następcą prawnym Agencji (...) Hurtownia (...) Sp. z o.o. w żaden sposób nie wykazał dokumentem urzędowym czy też dokumentem prywatnym z podpisami notarialnie poświadczonymi niniejszego. Przede wszystkim wbrew zarzutom zażalenia, wnioskodawca w żaden sposób nie wykazał, iż Agencja (...)Sp. z o.o. Hurtownia (...) Sp. z o.o. w R., która figuruje jako wierzyciel w nakazie zapłaty wydanym w sprawie o sygn. akt VI GNc 108/04, zmieniła nazwę na Księgarnie (...) Sp. z o.o. w R.. Powyższego nie potwierdza bynajmniej przedłożone jako załącznik do wniosku - postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydziału Gospodarczego KRS z dnia 19 lutego 2007 r. (k. 18), które wskazuje jedynie, iż na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (...)” Hurtownia (...) Sp. z o.o. w R., nastąpiło połączenie dwóch spółek poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (...) Sp. z o.o. w R. na spółkę przejmującą tj. Agencję (...) Sp. z o.o. w R.. Powyższe w żaden sposób nie wykazuje zmiany przez Agencję (...) Hurtownia (...) Sp. z o.o. w R. nazwy na Księgarnie (...) Sp. z o.o. w R.. Wskazywane przez skarżącego w zażaleniu, postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 13 lutego 2007 r., mające wykazać zmianę nazwy ww. wierzyciela poprzez wpis zmiany nazwy do Rejestru Przedsiębiorców KRS nie widnieje w aktach sprawy. Nie sposób zatem uznać, iż Księgarnie (...) Sp. z o.o. to zmieniona nazwa podmiotu figurującego w nakazie zapłaty jako Agencja (...) Hurtownia (...) Sp. z o.o. w R..

Dokumenty załączone do wniosku o nadanie klauzuli z przejściem uprawnień, a to umowa spółki z o.o. w formie aktu notarialnego dotycząca Księgarni (...) Sp. z o.o. (k. 19-21), zawarta pomiędzy występującą w imieniu Księgarni (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R. – I. K. (2) a J. K., postanowienie o wpisie Księgarni (...) Sp. z o.o. do Rejestru Przedsiębiorców KRS, (k. 22-26), postanowienie o sprostowaniu wpisu dot. Księgarni (...) Sp. z o.o. (k. 27, 28-30), zważywszy, iż nie jest wykazane, iż spółka Księgarnie (...) Sp. z o.o., (który to podmiot jest współzałożycielem spółki Księgarnie (...) Sp. z o.o.) jest wierzycielem, to dokumenty te, stanowiły jedynie dowód założenia przedmiotowego podmiotu – wnioskodawcy, przez Księgarnie (...) Sp. z o.o. w R.. Nie wykazany jest przy tym jakikolwiek związek prawny istniejący pomiędzy ww. spółką a Agencją (...) Hurtownia (...) Sp. z o.o. w R..

Ponadto wnioskodawca na wykazanie przysługującego mu uprawnienia do nadania na jego rzecz klauzuli wykonalności, przedstawił protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Księgarnie (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R., na którym podjęto uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 20.000,00 zł do kwoty 3.660,00 zł tj. o kwotę 3.640,00 zł w drodze ustanowenia 72.800 nowych udziałów po 50 zł, które objęła spółka Księgarnia (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R. w zamian za aport pod postacią oddziału spółki – zorganizowanej części prowadzonego przedsiębiorstwa pod firmą Księgarnie (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R., zajmującego się sprzedażą hurtową i detaliczną prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach, a nadto przejęcia wszelkich jego składników materialnych i niematerialnych, które stanowiły środki trwałe w tym środki transportu. Dodatkowo na podstawie przedmiotowej uchwały firma Księgarnie (...) Sp. z o.o. scedowała na rzecz spółki Księgarnie (...) Sp. z o.o. wszelkie umowy, decyzje, które dotyczyły zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącego przedmiotem wkładu w tym umowy zawarte z kontrahentami.

Z powyższego wnioskodawca wywodził, iż na jego rzecz przeszła wierzytelność z nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 28 stycznia 2004 r. przysługująca spółce Księgarnie (...) Sp. z o.o., która została wniesiona wraz z aportem do Księgarni (...) Sp. z o.o. w R. w zamian za udziały. Brak jednakże podstaw do przyjęcia powyższego, przede wszystkim z uwagi na fakt, jak wyżej nadmieniono, wierzytelność z nakazu zapłaty z dnia 28 stycznia 2004 r. przysługiwała Agencji (...) Hurtownia (...) Sp. z o.o. w R. i brak podstaw w okolicznościach niniejszej sprawy do uznania, iż wnioskodawca wykazał przejście powyższego uprawnienia na Księgarnie (...) Sp. z o.o. w R. na podstawie dokumentu urzędowego lub prywatnego z podpisami notarialnie poświadczonymi. Jednakże gdyby przyjąć, iż spółce Księgarnie (...) Sp. z o.o. rzeczywiście przysługiwała wierzytelność wynikająca z nakazu zapłaty o sygn. akt V GNc 108/04, to z przedmiotowego aktu notarialnego tj. uchwały nr 1 podjętej na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2009 r., nie wynika, iż firma Księgarnia (...) Sp. z o.o. scedowała na rzecz wnioskodawcy umowy przedmiotową wierzytelność. Pomimo określenia użytego na stronie 3 przedmiotowego aktu notarialnego „w szczególności” (k. 32) wskazującego na przykładowe wyliczenie tj. katalog otwarty wierzytelności z umów przysługujących spółce Księgarnie (...) Sp. z o.o. w R., które spółka ta scedowała na Księgarnie (...) Sp. z o.o. w R., to brak jest przedmiotowej wierzytelności objętej nakazem zapłaty na przedmiotowej liście wierzytelności zawartej ww. akcie notarialnym.

Nadto odnosząc się do nabycia przez Księgarnie (...) Sp. z o.o. w R. zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego pod firmą Księgarnie (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R. to wskazać należy, iż na mocy art. 55 4 k.c. nabywca przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa, chyba, że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa według stanu z chwili nabycia, a według cen z chwili zaspokojenia wierzyciela. Dodać należy, że odpowiedzialność o którym mowa w ww. artykule ponosi również nabywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tak też Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 listopada 2005 r. V CK 381/05). Używając określenia „zorganizowana część przedsiębiorstwa” ustawodawca chce tylko podkreślić złożony wewnętrznie sposób organizacji prowadzenia przedsiębiorstwa jako postaci prowadzenia działalności gospodarczej, zrównując w skutkach czynności dotyczące wewnętrznej jednostki z czynnościami dotyczącymi przedsiębiorstwa jako całości, gdy funkcjonujący w ramach większej całości przedmiot stanowił organizacyjną całość i samodzielnie funkcjonował i miał zdolność do samodzielnego funkcjonowania, zaś zorganizowana część przedsiębiorstwa odnosi się do formy organizacyjnej przedsiębiorstwa istniejącej w chwili dokonywania czynności związanej z funkcjonowaniem danego przedsiębiorstwa (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 lipca 2009 r. V ACa 221/09).

Mając na uwadze powyższe wnioskodawca winien wykazać w toku niniejszego postępowania, iż spółce Księgarnie (...) Sp. z o.o. w R. rzeczywiście przysługiwała wierzytelność objęta nakazem zapłaty, który z kolei wydany był na rzecz Agencji (...) Hurtownia (...) Sp. z o.o. w R.. Nadto winien on wykazać zmianę nazwy, jeżeli do takowej doszło przez ww. spółkę na której rzecz został wydany nakaz zapłaty z dnia 28 stycznia 2015 r. sygn. akt V GNc 108/04. Powyższe w wyniku wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Księgarni (...) Sp. z o.o. w R. jako aportu do Księgarni (...) Sp. z o.o. w R., dawałoby podstawy do uwzględnienia żądania wnioskodawcy. Zaznaczyć także należy, iż z przedłożonego przez wnioskodawcę aktu notarialnego z dnia 30 czerwca 2010 r. nie wynika czy i w jakiej wysokości Księgarni (...) Sp. z o.o. przysługiwała przedmiotowa wierzytelność objęta nakazem zapłaty i czy ta wierzytelność i w jakiej wysokości została scedowana na rzecz wnioskodawcy Księgarni (...) Sp. z o.o. Powyższe nie wynika także z pisma z dnia 20 listopada 2009 r. wskazującego, iż do firmy Księgarnie (...) Sp. z o.o. w formie aportu wprowadzone zostały wszelkie należności i zobowiązania dotyczące tego działu firmy, a w szczególności majątek obrotowy, wartości niematerialne i prawne, koncesje, zezwolenia, część środków trwałych wyposażenie, a także pracownicy.

Powyższe okoliczności wymagały wykazania przez wnioskodawcę jak wynika z art. 788 § 1 k.p.c. dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Niniejszego wnioskodawca nie uczynił.

Zatem bez znaczenia dla niniejszego pozostawały pozostałe dokumenty załączone przez wnioskodawcę, a to protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Księgarni (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R. w formie aktu notarialnego z dnia 15 grudnia 2009 r., na którym podjęto uchwałę o przekształceniu spółki Księgarnie (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R. w spółkę jawną działającą pod firmą Księgarnie (...), P. K., Z. K., E. K., Spółka jawna (k. 38-39), jak również umowa spółki jawnej zawarta pomiędzy I. K. (2), P. K., Z. K. oraz E. K. (k. 40-43), postanowienie o wykreśleniu spółki Księgarnie (...) Sp. z o.o. w R. Sądu Rejestrowego z dnia 8 stycznia 2010 r., (k. 44), rozwiązanie spółki jawnej oraz umowa o podział majątku spółki w formie aktu notarialnego z dnia 23 marca 2010 r. (k. 45-55) podjęta przez P. K. i J. K., na których rzecz pozostali (...) spółki Księgarnie (...), P. K., Z. K., (...) Spółka Jawna przenieśli uprawnienia członkowskie a także postanowienie z dnia 15 czerwca 2010 r. na mocy którego Sąd Rejestrowy dokonał wykreślenia spółki Księgarnie (...), (...) Spółka Jawna w R. z Krajowego Rejestru Sądowego (k. 56). Przy czym mając na uwadze, iż spółka Księgarnie (...), (...) Spółka Jawna w R., nie posiadała wierzycieli to rozwiązanie wbrew temu co twierdził skarżący nastąpiło bez jej likwidacji, a pozostały majątek spółki został podzielony w naturze zgodnie z postanowieniami umowy spółki.

Mając na uwadze powyższe okoliczności a więc brak wykazania przez wnioskodawcę dokumentem urzędowym lub dokumentem prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym w myśl art. 788 § 1 k.p.c., iż wierzytelność objęta nakazem zapłaty z dnia 28 stycznia 2004 r. sygn. akt V GNc 108/04 rzeczywiście mu przysługiwała, Sąd Okręgowy oddalił zażalenie wnioskodawcy z przyczyn wyżej wymienionych o czym orzekł w sentencji postanowienia na podstawie art. 397 § 1 i 2 k.p.c. oraz art. 385 k.p.c.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.