Środa 22 maja 2019 Wydanie nr 4104
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2016-06-30
Data orzeczenia:
30 czerwca 2016
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
30 czerwca 2016
Sygnatura:
VI Gz 135/16
Sąd:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Wydział:
VI Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Renata Bober
Sędziowie:
Anna Harmata
Marta Zalewska ( spraw. )
Protokolant:
asyst. sędz. Joanna Gołąbek
Podstawa prawna:
Rozp. nr 1393/2007 PE
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt VI Gz 135/16

POSTANOWIENIE

Dnia 30 czerwca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Renata Bober

Sędziowie: SSO Anna Harmata

SSO Marta Zalewska ( spraw. )

Protokolant: asyst. sędz. Joanna Gołąbek

po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2016 r. w Rzeszowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: (...) spółka jawna P. P., E. B.

przeciwko: C. C.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Rejonowego w R. V Wydziału Gospodarczego z dnia 10 grudnia 2015 r., sygn. akt V GNc 1721/14

postanawia:

oddalić zażalenie

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy w R., na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 kpc zawiesił postępowanie w sprawie.

W uzasadnieniu powyższego wskazał, że powód pomimo wezwania Referendarza Sądowego nie uiścił zaliczki na koszty tłumaczenia dokumentów co uniemożliwia wykonanie tłumaczenia i doręczenie stronie pozwanej dokumentów w języku włoskim, którym pozwany się posługuje.

Na powyższe orzeczenie powód wniósł zażalenie zaskarżając je w całości. Zaskarżonemu postanowieniu zarzucił:

1.  naruszenie art. 8 rozporządzenia nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych poprzez jego błędną wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie.

2.  naruszenie art. 177 § 1 pkt. 6 kpc poprzez jego zastosowanie, w sytuacji gdy sprawie można było nadać dalszy bieg.

W oparciu o powyższe zarzuty skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu zażalenia powód podał, że celem Rozporządzenia nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego (…) jest przede wszystkim poprawa i przyspieszenie przepływu pomiędzy państwami członkowskimi dokumentów sądowych i pozasądowych przy ograniczeniu możliwości odmowy doręczenia do sytuacji wyjątkowych. Powołując się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE powód wskazał, że brak tłumaczenia dokumentów stanowiących załączniki do dokumentu wszczynającego postępowanie i pełniących funkcję dowodową stanowić może na gruncie art. 8 Rozporządzenia nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego (…) podstawę odmowy przyjęcia pisma jedynie wyjątkowo. W ocenie powoda sytuacja wyjątkowa nie występuje w niniejszej sprawie, która uzasadniałaby potrzebę dokonywania tłumaczenia załączników złożonych z pozwem na język włoski. W ocenie powoda już z treści samego pozwu wynika, że dochodzona przez niego należność dotyczy wynagrodzenia za przewóz frachtu na oznaczonych trasach. Dodatkowo załączniki te w postaci międzynarodowego listu przewozowego CMR i faktury VAT są powszechnie stosowane w obrocie międzynarodowym i nie nastręczają wątpliwości co do rodzaju usługi oraz wysokości wynagrodzenia, zaś sam list przewozowy został sporządzony w trzech wersjach językowych i zaopatrzony jest podpisem pozwanego co oznacza, że ten znał jego treść.

Powód wskazał ponadto, że przetłumaczony odpis pozwu doręczony prawidłowo pozwanemu pozwala mu zidentyfikować przedmiot i podstawę skierowanego przeciwko niemu powództwa. W ocenie powoda zaskarżone postanowienie pozostaje w sprzeczności z celami rozporządzenia 1393/2007 (…) oraz rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 z 12 grudnia 2006 r. których celem jest poprawa i przyspieszenie przepływu pomiędzy państwami członkowskimi dokumentów sądowych i pozasądowych oraz ograniczanie kosztów postępowania sądowego w sprawach transgranicznych.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zażalenie powoda jest niezasadne.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy V GC 1721/14 Sąd Okręgowy ustalił, że w dniu 11 kwietnia 2014 r. do Sądu Rejonowego Wydziału Gospodarczego w R. wpłynął pozew skierowany przeciwko podmiotowi mającemu siedzibę we W. (C.). Pozew wraz z załącznikami został sporządzony tylko w języku polskim ( k. 4-21 ). Po wydaniu europejskiego nakazu zapłaty korespondencja sądowa zawierająca nakaz zapłaty i pozew z załącznikami została doręczona pozwanemu, natomiast adresat - pozwany odmówił przyjęcia dokumentów ze względu na brak tłumaczenia na język, który rozumie lub język urzędowy miejsca doręczenia ( zgodnie z pouczeniem ). (k. 87v)

Po zwrocie korespondencji powód został wezwany do uiszczenia kwoty 3.000 zł tytułem zaliczki na poczet kosztów tłumacza w terminie tygodniowym pod rygorem zawieszenia postępowania ( k. 91 ). Wobec nie uiszczenia przez powoda zaliczki na poczet tłumaczeń postępowanie w niniejszej sprawie zostało zawieszone.

Zasady tłumaczenia i doręczania dokumentów sądowych stronom mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w innym państwie Unii Europejskiej reguluje Rozporządzenie nr 1393/2007 PE i Rady z dnia 13 listopada 2007r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych ( „doręczanie dokumentów” ) oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 ( Dz. U. UE. L. 2007.324.79 dalej jako rozporządzenie ).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 w/w Rozporządzenia adresat ma prawo odmówić odebrania dokumentu, jeżeli został on sporządzony w innym języku niż język urzędowy państwa członkowskiego, do którego przekazywane są dokumenty, o czym informuje adresata jednostka przyjmująca. Zgodnie z ust 2 w/w artykułu w przypadku gdy jednostka przyjmująca została powiadomiona, że adresat odmówił przyjęcia dokumentu zgodnie z ust. 1, niezwłocznie powiadamia o tym jednostkę przekazującą, przesyłając w tym celu poświadczenie określone w art. 10, i zwraca jej wniosek oraz dokumenty, które wymagają tłumaczenia. Natomiast zgodnie z ust. 3 jeżeli adresat odmówił przyjęcia dokumentu zgodnie z ust. 1, rozwiązaniem takiej sytuacji może być, zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, doręczenie adresatowi tłumaczenia dokumentu na jeden z języków określonych w ust. 1. (…)

W świetle powołanych przepisów należało uznać, że postępowanie Sądu Rejonowego w przedmiocie zawieszenia postępowania było prawidłowe.

Z brzmienia wskazanych powyższej przepisów wynika wprost, że skoro powód wnosi pozew tylko w języku polskim ( bez uiszczenia „z góry” zaliczki na poczet tłumaczenia ) decyduje się tym samym na doręczenie odpisu dokumentów w tymże języku - bez tłumaczenia. Sąd zaś w takim przypadku winien jedynie pouczyć go (art. 5 rozporządzenia) o tym, że strona przeciwna ma prawo odmówić odebrania przesłanych mu dokumentów, jeżeli nie rozumie języka w którym zostały sporządzone. Dopiero wówczas po ich zwrocie Sąd może wezwać powoda o uiszczenie zaliczki na poczet tłumaczenia pod rygorem zawieszenia postępowania. Taka sytuacja zachodzi w rozpoznawanej sprawie. Wbrew twierdzeniu powoda pozwanemu nie został doręczony przetłumaczony odpis pozwu Skoro pozwany skorzystał z przysługującego mu prawa odmowy przyjęcia doręczanych mu dokumentów Sąd I instancji prawidłowo wezwał go do uiszczenia zaliczki na poczet tłumaczenia dokumentów stosując prawidłowy rygor. Niewykonanie przez powoda powyższego zarządzenia stanowiło podstawę zawieszenia postępowania w oparciu o art. 177 § 1 pkt. 6 kpc, bowiem sprawie nie można nadać dalszego biegu.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd uznał zarzuty skarżącego za bezzasadne i na podstawie art. 385 § 1 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc orzekł jak w sentencji.

Z:

1.  (...)

2.  (...).

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.