Piątek 24 maja 2019 Wydanie nr 4106
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2014-07-28
Data orzeczenia:
28 lipca 2014
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
28 lipca 2014
Sygnatura:
VI Gz 162/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Wydział:
VI Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Andrzej Borucki
Sędziowie:
Barbara Frankowska
Anna Walus-Rząsa
Protokolant:
asyst. sędz. Jarosław Różycki
Podstawa prawna:
art. 778 (1) kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt VI Gz 162/14

POSTANOWIENIE

Dnia 28 lipca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Andrzej Borucki

Sędziowie : SSO Anna Walus-Rząsa ( spr.)

SSO Barbara Frankowska

Protokolant: asyst. sędz. Jarosław Różycki

po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2014 r. w Rzeszowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku : (...) Sp. z o.o. Spółka (...)

w M.

z udziałem: E. W., P. W. (1)

o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki jawnej

na skutek zażaleń uczestników E. W. i P. W. (1) na postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy z dnia 31 marca 2014 r., sygn. akt V GCo 58/14 w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności

postanawia:

1.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że:

I.oddalić wniosek w zakresie dotyczącym E. W. i P. W. (1), zaś kosztami postępowania w tej części obciążyć wnioskodawcę;

2.zasądzić od wnioskodawcy na rzecz każdego z uczestników tj. E.

B. W. i P. W. (1) kwotę po 90 zł

( dziewięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania

zażaleniowego,

3.zwrócić uczestnikom E. W. i P. W. (1) kwotę po 111 zł (sto jedenaście złotych) tytułem nadpłaty od wniesionych zażaleń.

Sygn. akt VI Gz 162/14

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy nadał klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikom dłużnika spółki jawnej (...) spółka jawna B.J. Z. w S.: B. Z., J. Z. (2), E. W. i P. W. (1).

Sąd Rejonowy wskazując na art. 22 § 2 ksh, art. 31 § 1 ksh jak również art. 778 1 kpc przyjął, że w niniejszej sprawie nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki jawnej szczegółowo wskazanej w sentencji postanowienia było zasadne.

W uzasadnieniu powyższego podniósł, że zgodnie z art. 22 § 2 ksh każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Natomiast zgodnie z art. 31 § 1 ksh wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. W tych okolicznościach w myśl w/w przepisów wniosek wierzyciela zasługiwał na uwzględnienie.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyli E. W. i P. W. (1) wnosząc o zmianę postanowienia Sądu Rejonowego poprzez jego uchylenie i oddalenie wniosku w stosunku do skarżących. Ponadto o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu z dnia 30 listopada 2009 r. sygn. akt V GNc 1039/09 i zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego w C. o sygn. akt (...). Zarzucili, że w dniu 14 stycznia 2009 r., sprzedali swoje prawa i obowiązki (...) spółki jawnej (...) na rzecz pozostałych wspólników J. i B. Z., w związku z tym wspólnik występujący ze spółki za zobowiązania spółki powstałe po przeniesieniu ogółu praw i obowiązków nie ponosi odpowiedzialności.

Zmiany w składzie osobowym spółki zostały ujawnione w KRS oraz ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W dniu 4 lutego 2009 r. Sąd Rejonowy w Katowicach – Wschód Wydział KRS wydał postanowienie o wykreśleniu wspólników P. i E. W. i o zmianie brzmienia firmy spółki z (...) spółka jawna B.J. Z., E. P. W. na (...) spółka jawna B. J. Z.. Ponadto skarżący zarzucili, że roszczenie powoda objęte nakazem zapłaty z dnia 30 listopada 2009 r. zostało zaciągnięte gdy wspólnikami byli wyłącznie J. i B. Z.. Wobec powyższego skoro skarżący wstąpili ze spółki jawnej przed powstaniem zobowiązania, które jest objęte wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności, wniosek w stosunku do skarżących jest bezzasadny.

Na koniec podnieśli, że wstrzymanie wykonania tytułu egzekucyjnego i zawieszenie postępowania egzekucyjnego jest uzasadnione, albowiem w jego toku komornika dokonał zajęcia wierzytelności z trzech rachunków bankowych należących do skarżących.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenia wniesione przez skarżących są zasadne.

Oceniając podniesione w nich zarzuty, należy na początku podnieść, że Sąd Rejonowy przed nadaniem klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki winien dysponować dowodem, z którego będzie wynikać, że osoba przeciwko której ma być nadana klauzula wykonalności była wspólnikiem spółki w momencie powstania zobowiązania albo powstało ono przed jego przystąpieniem do spółki. Sąd Rejonowy nadając klauzulę wykonalności przeciwko ww. wspólnikom przedmiotowej spółki takim dokumentem nie dysponował. Ponadto bardzo istotną okolicznością, jest to co zarzucili skarżący, iż przestali być wspólnikami dłużnej spółki przed powstaniem zobowiązania.

Należy w tym miejscu podnieść, że klauzulę wykonalności na podstawie art. 778 1 kpc można nadać także przeciwko byłym wspólnikom, jeżeli wystąpili

oni ze spółki, ale pod warunkiem, iż tytuł egzekucyjny obejmuje zobowiązania

spółki, za które ci wspólnicy ponoszą odpowiedzialność, czyli zobowiązania powstałe w czasie uczestnictwa tych wspólników w spółce albo przed ich przystąpieniem do spółki ( por. uzasadnienie uchwały SN z dnia 4.09.2009r, sygn. akt III CZP 52/09). Z akt niniejszej sprawy, a w szczególności postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 04.02.2009r, sygn. akt VIII NS- REJ. KRS/(...), umów zbycia ogółu praw i obowiązków zawartych pomiędzy P. W. (1) a J. Z. (2) i E. W. a B. Z. z dnia 14 stycznia 2009 r. oraz akt związkowych sygn. akt V GNc 1039/09 wynika, że E. W. i P. W. (1) przestali być (...) Spółka jawna B.J. Z. E.P. W. od dnia 14 stycznia 2009 r. Powyższe wskazuje, że zobowiązania, które obejmuje ww. nakaz zapłaty powstały - po ich skutecznym wystąpieniu z spółki.

Poza tym już z treści nakazu zapłaty z dnia 30.11.2009 r., sygn. akt V GNc 1039/09 wynika, że stroną pozwaną była (...) Spółka jawna B.J. Z. w S. a nie (...) spółka jawna B. J. Z. E.P. W., która zmieniła nazwę firmy na podstawie aneksu do umowy spółki z dnia 1.02.2009 r.

W związku z powyższym mając na uwadze przedstawione okoliczności przywołane przepisy, Sąd II instancji zmienił zaskarżone postanowienie o czym orzekł wyżej zgodnie z dyspozycją art. 386 § 1 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc i tym samym zbędne stało się orzekanie w zakresie pozostałych wniosków skarżących zawartych w złożonym zażaleniu, albowiem przedmiotowe orzeczenie jako wydane przez Sąd II instancji jest już prawomocne.

O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono na podstawie art. 98 w związku z art. 108 § 1 kpc, w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. oraz § 10 pkt 13 i § 12 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 490). W skład kosztów za instancję odwoławczą wchodzą: opłata od zażalenia (30 zł + 30 zł) i wynagrodzenie radcy prawnego (60 zł + 60 zł).

UZASADNIENIE

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.