Wtorek 19 lutego 2019 Wydanie nr 4012
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2015-10-05
Data orzeczenia:
5 października 2015
Data publikacji:
18 maja 2018
Data uprawomocnienia:
5 października 2015
Sygnatura:
VI Gz 272/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Wydział:
VI Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Anna Walus-Rząsa
Protokolant:
st. sekr. sądowy Magdalena Kamuda
Podstawa prawna:
art. 139 § 1 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt VI Gz 272/15

POSTANOWIENIE

Dnia 5 października 2015 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anna Walus-Rząsa

Protokolant: st. sekr. sądowy Magdalena Kamuda

po rozpoznaniu w dniu 5 października 2015 r. w Rzeszowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: J. W.

przeciwko: Wyroby(...) (...) A. Ś., S. G., S. M., D. (...) Spółka Jawna w S.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda na zarządzenie Przewodniczącego z dnia 19 czerwca 2015 r., sygn. akt V GC 235/13

postanawia: oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 19 czerwca 2015r. Przewodniczący Sądu Rejonowego w Krośnie wezwał pełnomocnika powoda do uzupełnienia zaliczki na koszty opinii biegłego w kwocie 3.500 zł - w terminie 14 dni pod rygorem pominięcia dowodu.

W uzasadnieniu zarządzenia Przewodniczący wskazał, że w dniu 9 lipca 2013r. Sąd Rejonowy w Krośnie dopuścił dowód z opinii biegłego, który dokonał wyliczenia wartości wykonanych przez powoda prac, za wykonanie których powód domaga się zapłaty w niniejszym pozwie. Jednocześnie Sąd wezwał stronę powodową do uiszczenia zaliczki na koszty opinii biegłego w kwocie 1.500 zł. Biegły wykonał opinię, która jednak została zakwestionowana przez pełnomocnika powoda, i który zażądał dopuszczenia dowodu z opinii innego biegłego. Sąd uwzględnił to żądanie i na rozprawie w dniu 7 listopada 2014r. wezwał stronę powodową do uiszczenia zaliczki na kolejną opinię w kwocie 1.500 zł – w terminie 14 dni pod rygorem pominięcia dowodu. Zaliczka ta została uiszczona. Z uwagi na to, że na liście biegłych brak było osoby, która byłaby w stanie wykonać przedmiotową opinię zaistniała konieczność powołania biegłych spoza listy Prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie. Wstępna wycena kosztów opinii wyniosła około 5.000 zł stąd też na rozprawie w dniu 19 czerwca 2015r. Przewodniczący Sądu Rejonowego w Krośnie wezwał stronę powodową do uzupełnienia zaliczki w kwocie 3.500 zł – w terminie 14 dni pod rygorem pominięcia dowodu. Mając na uwadze przewidywane koszty opinii w kwocie około 5.000 zł , stosownie do art. 130 4 § 1 kpc Sąd Rejonowy uznał za zasadne wezwanie strony powodowej do uzupełnienia zaliczki na poczet opinii biegłego.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył powód zaskarżając zarządzenie Przewodniczącego Sądu Rejonowego w Krośnie w całości zarzucił naruszenie art. 130 4 § 1 kpc.

W szczególności powód zarzucił, że kwota zaliczki w wysokości 3.500 zł jest znacznie zawyżona i nieadekwatna do wynagrodzenia biegłego, proporcjonalnego do nakładu pracy. Powód wskazał na opinię biegłego M. C. , który sporządzał wcześniejszą opinię, zakwestionowaną przez powoda i za sporządzenie tej opinii całkowite wynagrodzenie tego biegłego wyniosło 1.134,45 zł. Zatem uiszczona przez powoda zaliczka na koszty kolejnej opinii biegłego w wysokości 1.500 zł powinna w całości zabezpieczyć należne biegłemu wynagrodzenie, mając na uwadze stopień skomplikowania sprawy i nakład pracy biegłego konieczny do sporządzenia opinii. Ponadto kolejny biegły opracowując nową opinię w przedmiocie ustalenia wartości wykonanych przez powoda prac oraz poniesionych nakładów przy aranżacji wnętrz restauracji (...), może częściowo posiłkować się ustaleniami dokonanymi w poprzedniej opinii wykonanej przez biegłego M. C.. W ocenie powoda określona wysokość zaliczki uniemożliwi mu dochodzenie swoich praw na drodze sądowej.

Mając na uwadze powyższe zarzuty powód wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Sąd Okręgowy zważył , co następuje:

Zażalenie strony powodowej jest bezzasadne.

Stosownie do art. 130 4 § 1 kpc strona, która wnosi o podjęcie czynności połączonej z wydatkami, obowiązana jest uiścić zaliczkę na ich pokrycie w wysokości i terminie oznaczonym przez sąd.

Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, że w niniejszej sprawie opinia biegłego na wniosek strony powodowej została wykonana. Powód jednak zakwestionował tą opinię wnosząc o powołanie kolejnego biegłego, na co Sąd wyraził zgodę, wzywając powoda do uiszczenia zaliczki na koszty tej opinii w kwocie 1.500 zł. Powód żądaną przez Sąd zaliczkę uiścił. Jednakże wobec braku na liście Prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie biegłego, który byłby w stanie wykonać opinię w sprawie zaszła koniczność powołania kilku biegłych spoza listy Prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie.

Wbrew twierdzeniom powoda żądana przez Sąd zaliczka na koszty kilku biegłych w kwocie 5.000 zł nie jest wygórowana skoro zaliczka na koszty jednego biegłego wynosiła 1.500 zł. Kwota ta stanowi wielokrotność kwoty 1.500 zł skoro zaszła konieczność dopuszczenia dowodu z zespołu kilku osób stanowiących zespół konieczny dla sporządzenia opinii.

Bezzasadne są zarzuty powoda co do tego że żądana zaliczka w wysokości 5.000 zł nie odpowiada poziomowi skomplikowania sprawy i nakładowi pracy biegłego koniecznego do sporządzenia opinii. Nakład pracy biegłego w stosunku do stopnia skomplikowania sprawy może zostać oceniony dopiero po sporządzeniu przez biegłego opinii i przedłożeniu przez niego rachunku wraz z kartą pracy biegłego.

Natomiast jeśli chodzi o możliwość wykorzystania sporządzonej już w sprawie opinii do wykonania nowej opinii przez biegłych, to zarzut ten budzi wątpliwości w sytuacji gdy opinia, która miałaby zostać wykorzystana została zakwestionowana przez stronę powodową.

W tym stanie rzeczy, mając na uwadze powyższe, zażalenie powoda oddalono jako bezzasadne na podstawie art. 385 w zw. z art. 397 § 2 kpc.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.