Środa 20 lutego 2019 Wydanie nr 4013
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2014-01-09
Data orzeczenia:
9 stycznia 2014
Data publikacji:
11 października 2018
Data uprawomocnienia:
9 stycznia 2014
Sygnatura:
VI Gz 319/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Wydział:
VI Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Anna Walus-Rząsa
Sędziowie:
Barbara Frankowska
Anna Harmata
Protokolant:
st. sekr. sądowy Magdalena Kamuda
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt VI Gz 319/13

POSTANOWIENIE

Dnia 9 stycznia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anna Walus-Rząsa ( spr.)

Sędziowie: SSO Barbara Frankowska

SSO Anna Harmata

Protokolant: st. sekr. sądowy Magdalena Kamuda

po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2014 r. w Rzeszowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z urzędu

z udziałem (...) Sp. z o.o. w R.

o przymuszenie

na skutek zażalenia skarżącego R. T. (1) na postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 4 września 2013 r., sygn. akt RZ XII Ns Rej. KRS (...)

postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do dalszego prowadzenia Sądowi Rejonowemu w Rzeszowie XII Wydziałowi Krajowego Rejestru Sądowego pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego odrzucił skargę R. T. (1) na postanowienie referendarza z dnia 3.04.2013r. ( sygn. akt Ns. Rej. KRS (...)).

Sąd Rejonowy wskazał, że stosownie do art. 398 22 § 4 kpc skargę na orzeczenie referendarza sądowego wnosi się do Sądu w terminie tygodnia od doręczenia stronie postanowienia. Skoro postanowienie z dnia 3.04.2013r., w którym nałożono na skarżącego grzywnę doręczono na adres jego miejsca zamieszkania dnia 25.04.2013r. to oznacza, że termin do wniesienia skargi upłynął dnia 2.05.2013r., dlatego też skarga złożona dnia 7.05.2013r. została złożona po terminie i podlega odrzuceniu stosownie do art. 398 22 § 5 kpc w związku z art. 3 § 2 kpc i art. 7 ustawy o KRS.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył R. T. (1), który wskazał, że w dniu 24.04.2013r., czyli w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 3.04.2013r. złożył skargę na to postanowienie. W załączeniu przedłożył kserokopię skargi.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Jak wynika z akt sprawy postanowieniem z dnia 3.04.2013r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział KRS nałożył grzywnę w kwocie 1.000 zł na R. T. (1) i jednocześnie wezwał ponownie zarząd do przedłożenia dokumentów dotyczących wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców, które zostały szczegółowo wskazane w pkt II w/w postanowienia.

Powyższe postanowienie zostało doręczone zarówno (...) Sp. z o.o. w R. jak i R. T. (2) ( k. 23, 24).

Pismem z dnia 7.05.2013r. ( data prezentaty) R. T. (1) wniósł o odstąpienie o ukarania grzywną oraz o przedłużenie terminu do złożenia brakujących dokumentów.

Zarządzeniem z dnia 9.05.2013r. R. T. (1) został wezwany przez Sąd Rejonowy do złożenia oświadczenia czy pismo z dnia 7.05.2013r. stanowi skargę na postanowienie z dnia 3.04.2013r. W odpowiedzi R. T. (1) stwierdził, że pismo z 7.05.2013r. stanowi skargę na postanowienie z dnia 3.04.2013r. ( k. 41,43). Uznając, iż skarga jest wniesiona po upływie terminu Sąd Rejonowy zaskarżonym postanowieniem z 4.09.2013r. odrzucił skargę.

Zażalenie skarżącego zasługuje na uwzględnienie.

Skarżący do zażalenia załączył pismo z dnia 23.04.2013r., które zostało przez niego osobiście złożone w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w dniu 24.04.2013r. Pismo to zalega w aktach niniejszej sprawy jednakże zostało wszyte po piśmie pozwanego z dnia 7.05.2013r. ( k. 32).

Pismo z dnia 23.04.2013r. ma identyczną treść jak pismo z dnia 7.05.2013r. które zostało, zgodnie z żądaniem skarżącego, uznane przez Sąd za skargę na postanowienie z dnia 3.04.2013r. w przedmiocie ukarania grzywną i wezwania do przedłożenia dokumentów.

Mając na uwadze powyższe skoro skarżący złożył skargę na postanowienie z dnia 3.04.2013r. w dniu 24.04.2013r. należy przyjąć, że skarga ta została złożona w terminie gdyż postanowienie z dnia 3.04.2013r. skarżący otrzymał 17.04.2013r. (k. 24).

W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 386 § 4 kpc.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.