Wtorek 23 października 2018 Wydanie nr 3893
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2014-04-25
Data orzeczenia:
25 kwietnia 2014
Data publikacji:
14 listopada 2017
Data uprawomocnienia:
25 kwietnia 2014
Sygnatura:
VI Gz 81/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Wydział:
VI Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Anna Walus-Rząsa
Sędziowie:
Beata Hass-Kloc ( sprw.)
Barbara Frankowska
Protokolant:
st. sekretarz sądowy Joanna Kościak
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt VI Gz 81/14

POSTANOWIENIE

Dnia 25 kwietnia 2014r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anna Walus-Rząsa

Sędziowie: SO Beata Hass-Kloc ( sprw.)

SO Barbara Frankowska

Protokolant: st. sekretarz sądowy Joanna Kościak

po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2014r. w Rzeszowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku obowiązanego: (...) Sp. z o.o. w likwidacji

w S.

z udziałem uprawnionego: (...) Sp. z o.o. w R.

o zwolnienie i pobranie środków na bieżące wynagrodzenie zajętych w postępowaniu zabezpieczającym

na skutek zażalenia uprawnionego na Postanowienie Sądu Rejonowego w T. z dnia 4 lutego 2014r, sygn. akt V GCo 10/14 w przedmiocie zezwolenia na wypłatę bieżącego wynagrodzenia dla pracowników pozwanego

postanawia: oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu z dnia

4 lutego 2014r, sygn. akt V GCo 10/14 zezwolił na wypłatę bieżącego wynagrodzenia dla pracowników (...) Sp. z o.o. w likwidacji w S. za miesiąc wrzesień 2013r powiększonego o ustawowe ciężary tj. należne podatki od wynagrodzeń i świadczenia należne ZUS w łącznej kwocie 46.939,00 zł.

W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia wskazał, że na wniosek wierzyciela (...) Sp. z o.o. w R. i na podstawie dołączonego do wniosku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego

w T. z dnia 07.10.2013r , sygn. akt V GNc 1026/13 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli w sprawie o sygn. akt KM 1812/13 zajął rachunek bankowy dłużnika (...) Sp. z o.o. w likwidacji

w S. i zakazał wypłat z jego rachunku bankowego. Zawiadomienie

o zajęciu rachunku bankowego i zakazie wypłat dłużnik odebrał w dniu 21.10.2013r i w dniu 22.10.2013r złożył do Sądu Rejonowego (...)

I Wydział Cywilny wniosek o zwolnienie i pobranie środków na bieżące wynagrodzenie za miesiąc wrzesień 2013r zajętych w postępowaniu zabezpieczającym. W dniu 21.01.2014r przedmiotowa sprawa wpłynęła do Sądu

Rejonowego w T. na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego

w S. z dnia 26.11.2013r o przekazaniu jej do w/w Sądu Rejonowego.

Zdaniem Sądu Rejonowego wniosek zasługiwał na uwzględnienie na podstawie art. 752 2 par 1 kpc , zaś likwidator (...) Sp. z o.o. w S. dołączył dokumenty uzasadniające złożony wniosek tj. szczegółową listę płac.

Powyższe postanowienie zostało zaskarżone zażaleniem uprawnionego, który wniósł o jego zmianę poprzez oddalenie w/w wniosku .

W pisemnych motywach swojego stanowiska skarżący w pierwszej kolejności zarzucił ,że Sąd Rejonowy zezwolił na wypłatę zaległych wynagrodzeń za miesiąc sierpień 2013r w miesiącu lutym 2014r , zaś wnioskodawca nie wskazał, że nie wypłacił już przedmiotowych wynagrodzeń, a dokumenty które

przedstawił zostały sporządzone w październiku 2013r. Poza tym zakwestionował ,że dłużnik otrzymał zawiadomienie od komornika w dniu 21.10.2013r , skoro już w dniu 18.10.2013r złożył wniosek do komornika

o zwolnienie kwoty wynagrodzeń od zajęcia. Zarzucił ,że skoro Sąd Rejonowy

wniosek obowiązanego otrzymał w dniu 21.01.2014r to niemożliwe było zastosowanie art. 752 2 par 1 kpc.

Na koniec podniósł ,że zaskarżone orzeczenie praktycznie uniemożliwi

mu zabezpieczenie wykonania przyszłego orzeczenia sądowego i skuteczne dochodzenie roszczeń.

Sąd Okręgowy mając na uwadze powyższe zważył co następuje:

Zażalenie uprawnionego nie zasługuje na uwzględnienie.

Oceniając zarzuty podniesione w zażaleniu należy stwierdzić , iż są one bezprzedmiotowe na obecnym etapie postępowania , co należy mieć na uwadze

biorąc pod uwagę treść art. 316 kpc w zw. z art. 397 par 2 kpc i art. 391 kpc.

Przede wszystkim wypada podnieść , iż z akt związkowych tj. akt komorniczych sygn. akt KM 1812/13 wynika jednoznacznie, że w dniu wydania zaskarżonego

Postanowienia komornik pismem z dnia 12.11.2013r cofnął w całości zajęcie

rachunku bankowego Banku Spółdzielczym Ziemi (...) w K.,

Oddział w S. obowiązanego (...) Sp. z o.o. w S., albowiem zakończył postępowanie zabezpieczające. Z akt tych można także wywieść, że postępowanie zabezpieczające wszczęto zgodnie z wnioskiem skarżącego celem zabezpieczenia kwoty 31.141,21 zł i w dniu 14.10.2013r dokonano zabezpieczenia świadczenia pieniężnego poprzez zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego obowiązanego w Banku Spółdzielczym Ziemi (...) w K., Oddział w S.. Kwota 31.141,21 zł została zabezpieczona poprzez jej złożenie na rachunku depozytowym Sądu Rejonowego w (...).

Postanowieniem z dnia 12.11.2013r Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w (...) wskazał w/w okoliczności i przyznał uprawnionemu koszty tegoż postępowania.

W tej sytuacji trudno zrozumieć zarzuty skarżącego podniesione w zażaleniu z dnia 24.02.2014r o uniemożliwieniu zabezpieczenia wykonania przyszłego orzeczenia sądowego , skoro już w dniu 14.10.2013r cała należność wskazana w nakazie zapłaty z dnia 7.10.2013r , sygn. akt V GNc 1026/13,

a objęta wnioskiem uprawnionego o wykonanie zabezpieczenia w/w wierzytelności, została wpłacona na rachunek depozytowy Sądu Rejonowego

w S. i pozostawała i pozostaje poza zasięgiem obowiązanego.

Również przedstawione wyżej okoliczności wskazują, iż w dniu wydawania

zaskarżonego orzeczenia przedmiotowy rachunek bankowy obowiązanego był zwolniony spod zajęcia komorniczego, a przepis art. 752 2 kpc ma zastosowanie

wyłącznie „w razie zajęcia na zabezpieczenie rachunku bankowego przedsiębiorcy (…)”. W tej sytuacji uwzględnienie wniosku obowiązanego

w dniu 4.02.2014r tj. dniu wydania zaskarżonego postanowienia było

bezprzedmiotowe.

W tych okolicznościach odnoszenie się do pozostałych zarzutów złożonego zażalenia w ocenie Sądu Okręgowego było zbędne.

Z tych też względów należało orzec jak w sentencji orzeczenia po myśli

art. 385 kpc w zw. z art. 397 par 2 kpc.

Zarządzenie:

1 .odpis postanowienia doręczyć :

- likwidatorowi (...) Sp. z o.o., k- 2,

- pełn. uprawnionego k- 31,

2. Po wykonaniu akta sprawy zwrócić SR w Tarnobrzegu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.