Środa 16 stycznia 2019 Wydanie nr 3978
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Siedlcach z 2015-09-24
Data orzeczenia:
24 września 2015
Data publikacji:
14 marca 2018
Sygnatura:
VII Kp 201/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Wydział:
VII Wydział Karny
Przewodniczący:
Agnieszka Otulak Centkowska
Protokolant:
sekr. sąd Ignacy Symanowicz
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt VII Kp 201/15

POSTANOWIENIE

Dnia 24 września 2015r.

Sąd Rejonowy w Siedlcach VII Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Agnieszka Otulak Centkowska

Protokolant sekr. sąd Ignacy Symanowicz

Przy udziale Prokuratora ---------

po rozpoznaniu w dniu 24 września 2015 roku na posiedzeniu

w sprawie zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia

na podstawie art. 465 § 2 kpk i w zw. z art. 437 § 1 kpk

Postanawia

zażalenia nie uwzględnić

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 13 maja 2015r., zatwierdzonym przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Siedlcach w dniu 19 maja 2015r. odmówiono wszczęcia dochodzenia w sprawie uporczywego nękania R. D., J. D. i S. D. w okresie od nieustalonej daty stycznia 2014 roku do kwietnia 2015 roku przez H. Z. i A. D., poprzez podejmowanie przez wymienionych działań polegających na zakręcaniu wody, wyłączaniu prądu, zamykania pomieszczeń w obrębie domu, zakłócaniu ciszy nocnej, podsłuchiwaniu rozmów, kierowaniu wulgaryzmów i gróźb karalnych pod adresem pokrzywdzonych, uszkadzaniu sprzętów domowych oraz wyganianiu z domu, co istotnie naruszyło prywatność pokrzywdzonych – tj. o czyn z art. 190a § 1 kk – wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego – na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 kpk.

Z postanowieniem tym nie zgodził się pokrzywdzony R. D.. W złożonym zażaleniu, decyzji tej zarzucił nienależyte wyjaśnienie okoliczności sprawy, poprzez nieprzesłuchanie istotnych świadków. Skarżący domagał się kontynuowania postępowania.

Prokurator Rejonowy w Siedlcach, nie znajdując podstaw do uwzględnienia zażalenia, wniósł o utrzymanie w mocy zaskarżonego postanowienia.

Sąd zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne i na uwzględnienie nie zasługuje. Analiza akt sprawy prowadzi do wniosku, iż czynności sprawdzające wykonano w stopniu pozwalającym na ocenę okoliczności podniesionych przez R. D. w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa. Ich rezultaty są uzasadnieniem dla podjętej decyzji o odmowie wszczęcia dochodzenia. Okoliczności, które legły u podstaw zaskarżonego postanowienia, wbrew temu co uważa skarżący, są dla Sądu zrozumiałe i oczywiste. Dlatego i zdaniem Sądu złożone zażalenie nie zawiera argumentów, które przemawiałyby za merytorycznie odmienną oceną zebranego materiału dowodowego, a tym samym podważałyby zasadność podjętej decyzji.

I tak, zdaniem skarżącego zebrany w sprawie materiał dowodowy jest niekompletny. Stanowiska tego Sąd nie podziela. Przeprowadzono bowiem szereg rozpytań, w tym osób nie mających związku z konfliktem rodzinnym pomiędzy skarżącym, jego żoną i synem a jego matką oraz bratem, załączono materiał dowodowy z pozostającego w związku ze sprawą postępowania wszczętego w związku ze znieważeniem funkcjonariuszy K. w S., w tym protokół przesłuchania A. D., którego zeznania obrazują relacje rodzinne i głęboki konflikt pomiędzy jego bratem i żoną a matką. Na podstawie wyników tych czynności nie sposób zaskarżonemu postanowieniu i jego autorowi zarzucić brak obiektywizmu, profesjonalizmu i wiedzy prawnej, co zdaje się sugerować w zażaleniu skarżący. Oczywiście każdy ma prawo oceniać w dowolny sposób, ale absolutnie nie może to mieć miejsca w postępowaniu karnym i ferowanych na jego gruncie decyzjach procesowych, którym prócz logiki, zgodności z prawem towarzyszyć musi – jak w zaskarżonym postanowieniu - obiektywizm.

Sąd nie znalazł zatem podstaw do uwzględnienia zażalenia i orzekł jak w postanowieniu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.