Piątek 24 maja 2019 Wydanie nr 4106
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Lublinie z 2016-05-18
Data orzeczenia:
18 maja 2016
Data publikacji:
13 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
18 maja 2016
Sygnatura:
VII Pa 35/16
Sąd:
Sąd Okręgowy w Lublinie
Wydział:
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Jacek Chaciński
Sędziowie:
Małgorzata Kowalska
Teresa Ogrodnik
Protokolant:
st. sekr. sąd. Małgorzata Sobczuk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt VII Pa 35/16

POSTANOWIENIE

Dnia 18 maja 2016 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym :

Przewodniczący: SSO Jacek Chaciński

Sędziowie: SO Teresa Ogrodnik ( spr.), SO Małgorzata Kowalska

Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Sobczuk

po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2016 roku w Lublinie

na rozprawie

sprawy z powództwa J. J.

przeciwko Przedsiębiorstwu (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w N.

o przywrócenie do pracy

na skutek apelacji złożonej przez pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 4 listopada 2015 r., sygn. akt VII P 228/15

postanawia:

I.  uchylić zaskarżony wyrok i umorzyć postępowanie;

II.  znieść wzajemnie koszty postępowania.

VII Pa 35/16

UZASADNIENIE

W swoim pozwie J. J. domagał się przywrócenia go do pracyw pozwanym Przedsiębiorstwie (...) sp. z o.o. w N., na poprzednich warunkach, kwestionując złożone mu wypowiedzenie umowy o pracę.

Wyrokiem z 04.11.2015 r., VII P 228/15, Sąd Rejonowy Lublin-Zachódw Lublinie, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, uwzględnił powództwo.

W apelacji od tego wyroku pozwany zarzucił, mający wpływ na jego treść, błąd w ustaleniach faktycznych, polegający na uznaniu, że jedyną przyczyną wypowiedzenia powodowi umowy o pracę jest utrata zaufania, spowodowana wyłącznie przedstawieniem sprzecznych ze sobą zaświadczeń lekarskich, a także naruszenie prawa procesowego w postaci art. 233 § 1 i art. 328 § 2 k.p.c. poprzez nieuwzględnienie dowodów na poparcie twierdzeń pozwanego, uzasadniających przyczynę wypowiedzenia powodowi umowy o pracę. W oparciu o te zarzuty apelujący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa, względnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

W postępowaniu apelacyjnym powód, reprezentowany przez adwokata, ostatecznie przedstawił stanowisko, polegające na modyfikacji powództwa w ten sposób, że zamiast przywrócenia do pracy wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego odszkodowania w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia, a także o zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego według norm przepisanych. Modyfikację powództwa uzasadnił zmianą okoliczności, polegającą na podjęciu nowego zatrudnienia (kk. 135-137).

Pozwany na to przystał, w efekcie czego strony zawarły ugodę, mocą której pozwany zobowiązał się zapłacić powodowi kwotę 8.100 złotych brutto tytułem odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, płatne w terminie do 30 maja 2016 roku, z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności; powód oświadczył, że wyraża na to zgodę, cofa pozew i zrzeka się roszczenia (k. 138v. a. s.).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 355 § 1 k.p.c. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.

Jedną z przyczyn zbędności orzekania, o jakich mowa w tym przepisie,jest również ważne i skuteczne zawarcie przez strony ugody (art. 917 k.c.).

W realiach niniejszej sprawy czynność ta nie jest sprzeczna z prawem,czy też zasadami współżycia społecznego. Nie zmierza też do obejścia prawa,ani nie narusza słusznego interesu powoda, jako pracownika, który w pełni świadomie, uzyskawszy nowe zatrudnienie, podjął decyzję o rezygnacji z ochrony prawnej, udzielonej mu na mocy wyroku Sądu Rejonowego.

Art. 386 § 3 k.p.c. stanowi, że jeżeli zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd drugiej instancji uchyla wyrok oraz umarza postępowanie.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe okoliczności oraz treść tego przepisu, postanowiono, jak w punkcie I.

Z kolei koszty postępowania, wobec zawarcia ugody i braku postanowień samych stron w tym zakresie, należało wzajemnie znieść, na podstawie art.104 k.p.c. (w zw. z art. 391 § 1 zd. pierwsze k.p.c.). Dlatego też postanowiono, jak w punkcie II.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.