Piątek 24 maja 2019 Wydanie nr 4106
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Słupsku z 2013-11-12
Data orzeczenia:
12 listopada 2013
Data publikacji:
13 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
20 listopada 2013
Sygnatura:
III Kow 1994/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Wydział:
III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Przewodniczący:
w Słupsku Tadeusz Stodoła
Protokolant:
sekretarz sądowy Izabela Tates
Hasła tematyczne:
Warunkowe Przedterminowe Zwolnienie
Podstawa prawna:
art. 78par.1kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557)

Sygn. akt III Kow.1994/13wz

POSTANOWIENIE

o warunkowym przedterminowym zwolnieniu

Dnia 12.11.2013r.

Sąd Okręgowy w Słupsku Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący - SSO w S. Tadeusz Stodoła

Protokolant sekretarz sądowy Izabela Tates

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Hanny Pruska po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w C. wniosku Dyrektora Aresztu Śledczego w C. z dnia 2.10.2013r.

postanowił:

I.  na zasadzie art.77§1kk, art.78§1kk, oraz art.161§1kkw warunkowo zwolnić z dniem 12.11.2013r. skaz. Ł. W. s. M. i B., ur. (...) w B., skazanego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w B.z dnia 19.01.2010r., sygn. akt IVK (...)za czyn z art.158§2kk, art.158§1kk na karę 4 lat pozbawienia wolności, której koniec przypada na dzień 30.08.2014r.

II. na zasadzie art. 80§1kk, wyznaczyć warunkowo zwolnionemu okres próby do dnia 12.11.2015r.

III. na zasadzie art. 159kkw w związku z art. 72§1kk w okresie próby:

a)  oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora sądowego;

b)  nałożyć na warunkowo zwolnionego obowiązki: podjęcia pracy zarobkowej, poprawnego zachowania, powstrzymywania się od nadużywania alkoholu;

IV. zwolnić skazanego od kosztów sądowych i obciążyć nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Dyrektor Aresztu Śledczego w C. wystąpił do tut. Sądu z wnioskiem o udzielenie skazanemu Ł. W. s. M. warunkowego przedterminowego zwolnienia, wskazując na ustaloną wobec niego pozytywną prognozę kryminologiczno – społeczną.

Uprawnienie do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie skazany nabył w dniu 30.08.2012r.

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Z wywiadu środowiskowego wynika, że skazany w miejscu zamieszkania cieszył się pozytywną opinią.

Zachowanie jego, w zakładzie karnym, jest bardzo dobre. Był wielokrotnie nagradzany regulaminowo, również przepustkami i widzeniami bez dozoru poza obrębem jednostki, które wykorzystywał zgodnie z przeznaczeniem. Poprawne zachowanie skazanego na wolności potwierdza wywiad od policji oraz informacja od rodziny. Ukarany dyscyplinarnie nie został. Prowadzi zgodne i bezkonfliktowe relacje ze współosadzonymi. W stosunku do przełożonych prezentuje właściwą postawę, jest regulaminowy. Pracuje odpłatnie w (...) w Suchej, jako pracownik gospodarczy. Z powierzonych mu obowiązków wywiązuje się rzetelnie. Karę odbywa w systemie programowanego oddziaływania. Na bieżąco realizuje zadania wynikające z tego programu. Przebywając w izolacji, aktywnie uczestniczy w zajęciach kulturalno-oświatowych organizowanych poza obrębem jednostki. Skazany jest aktywnym uczestnikiem w procesie resocjalizacji. Kontakt zewnętrzny, w formie rozmów telefonicznych oraz widzeń i korespondencji utrzymuje z najbliższą rodziną. Wobec popełnionych przestępstwa odnosi się krytycznie. Na wolności, ma zapewnione miejsce zamieszkania.

Uznać zatem należy, mając na względzie bardzo dobre zachowanie się skazanego w czasie odbywania kary i jego aktywne uczestnictwo w procesie resocjalizacji, że proces jego resocjalizacji w warunkach izolacji został zakończony. Zdaniem Sądu dalszy proces wychowawczy skazanego powinien być prowadzony na wolności, pod dozorem kuratora sądowego.

Zważywszy więc na powyższe okoliczności należy stwierdzić, że istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż w przypadku zwolnienia skazany będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie dopuści się ponownie przestępstwa, a ustalone okoliczności popełnionych przez niego czynów, nie przeciwstawiają się warunkowemu zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.

Sąd oddał skazanego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego, a także nałożył obowiązki przewidziane w art. 72§1 kk, które służyć będą pełnej resocjalizacji skazanego w warunkach wolnościowych.

O kosztach sądowych w postępowaniu w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia orzeczono na podstawie przepisu art.626 § 1 kpk w zw. z art.624 § 1 kpk w zw. z art.1 § 2 kkw, gdyż ich uiszczenie w aktualnej sytuacji materialnej skazanego byłoby zbyt uciążliwe.

Przewodniczący – Sędzia

Zarządzenie

1.  Odpis postanowienia doręczyć:

a)  warunkowo zwolnionemu Ł. W.

b)  Dyrektorowi Aresztu Śledczego w C. z nakazem zwolnienia

c)  Sądowi Rejonowemu w B. - do akt

d)  właściwemu Sądowi Okręgowemu - celem wyznaczenia kuratora sądowego - 2 egzemplarze.

2.  Zawiadomić:

Krajowy Rejestr Karny

Dnia 12.11.2013r. Przewodniczący – Sędzia

Wykonałem, dnia

Sekretarz

Pouczenie:

1.  Warunkowo zwolniony obowiązany jest do: bezzwłocznego zgłoszenia się do sądowego kuratora zawodowego Sądu Rejonowego w którego okręgu będzie miał stałe miejsce pobytu (najpóźniej w ciągu 7 dni od zwolnienia z zakładu karnego), zgłaszanie się do kuratora sądowego w określonych przez niego terminach i udzielanie wyjaśnień co do przebiegu okresu próby, niezmieniania bez zgody Sądu miejsca stałego pobytu, wykonywania nałożonych na niego obowiązków.

2.  Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie: jeżeli zwolniony w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności, uchylał się od wykonywania nałożonych na niego obowiązków lub orzeczonych środków karnych, uchylał się od dozoru, rażąco naruszał porządek prawny, a w szczególności popełnił przestępstwo, za które została orzeczona inna kara.

3.  W razie odwołania warunkowego zwolnienia nie zalicza się na poczet kary okresu pobytu na wolności.

4.  Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.