Sobota 16 lutego 2019 Wydanie nr 4009
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2011-12-06
Data orzeczenia:
6 grudnia 2011
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
6 grudnia 2011
Sygnatura:
II AKzw 1516/11
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Jolanta Śpiechowicz
Protokolant:
Agnieszka Przewoźnik
Hasła tematyczne:
Warunkowe Przedterminowe Zwolnienie ,  Środki Wykonawcze
Podstawa prawna:
art. 77§1 kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557)

Sygn. akt II AKzw 1516/11

POSTANOWIENIE

Dnia 6 grudnia 2011 roku

Sąd Apelacyjny w Katowicach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Jolanta Śpiechowicz

Protokolant: Agnieszka Przewoźnik

przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Andrzeja Jużkowa

po rozpoznaniu w sprawie S. K.

zażalenia wniesionego przez skazanego

na postanowienie Sądu Okręgowego w C.

z dnia 20 października 2011 roku, sygn. akt (...)

w przedmiocie odmowy udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia

na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. 624§1 k.p.k.

postanawia

1.  zmienia zaskarżone postanowienie w ten sposób, iż:

-

na zasadnie art. 77, 78 § 1 , 79 § 1 k.k. warunkowo zwalnia S. K. s. Z. ur. (...)w B., z odbycia reszty kary 6 lat pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w C.z dnia 16.12.2010 r. sygn. akt (...),

-

wyznacza warunkowo zwolnionemu, w oparciu o przepis art. 80 § 1 k.k., okres próby do dnia 6 grudnia 2013 r.,

-

na zasadzie art. 159 k.k.w. oddaje go w tym czasie pod dozór kuratora sądowego i zobowiązuje do wykonywania pracy zarobkowej;

2.  zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych związanych z postępowaniem odwoławczym.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 20 października 2011r. sygn. akt (...)Sąd Okręgowy w C. odmówił skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności podnosząc, iż nie zachodzą przesłanki z art. 77 k.k.

W zażaleniu na powyższe postanowienie, skazany kwestionuje w całej rozciągłości stanowisko sądu I instancji co do braku po jego stronie pozytywnej prognozy kryminologiczno – społecznej i wnosi o udzielenie mu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary, jako że spełnia wszystkie wymogi określone przepisami, aby z tego dobrodziejstwa skorzystać.

Sąd Apelacyjny uznał zażalenie za zasadne.

Analiza akt przedmiotowej sprawy, wbrew twierdzeniem Sądu I instancji, dawała pełne podstawy do przyjęcia, że w przypadku skazanego zachodzą wszelkie przesłanki określone w art. 77 k.k. pozwalające na udzielenie mu warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Zupełnie niezrozumiałe jest stanowisko Sądu Okręgowego, który z jednej strony wskazuje na szereg okoliczności zdecydowanie pozytywnie rysujących osobę skazanego, aby następnie powołując się niezwykle ogólnie na pewne zaszłości dotyczące okresu sprzed 10 lat, odmawia skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia.

W przedmiotowej sprawie wyjątkowo jednoznacznie można wskazać na istnienie po stronie skazanego pozytywnej prognozy kryminologiczno społecznej pozwalającej na wysnucie uzasadnionego przekonania co do jego przyszłego postępowania, zgodnego z prawem, a twierdzenie sądu orzekającego, że skazany może ponownie wejść w konflikt z prawem jest niczym nie uzasadnione.

Należy przede wszystkim wskazać tu na takie okoliczności jak: całkowita zmiana sposobu życia, założenie rodziny, podjęcie pracy i nauki, nienaganne zachowanie się skazanego przez okres ostatnich 7 lat, gdy opuścił zakład karny po udzieleniu mu warunkowego przedterminowego zwolnienia. Przeszedł on nie tylko pomyślnie okres próby, ale także przez kolejne lata swoim postępowaniem jednoznacznie wskazał na fakt, że czyny jakich się dopuścił w przeszłości są obecnie całkowicie niezgodne z jego postawą, przekonaniami i sposobem życia.

Nie można też w żadnym przypadku ogólnikowo powoływać się dla uzasadnienia odmownej decyzji w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia, na „okoliczności popełnionych przestępstw”.

Okoliczności popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 77 § 1 k.k. o tyle mają znaczenie dla negatywnej prognozy, o ile wskazują na takie cechy skazanego, które mogą być przyczyną popełnienia przez niego kolejnego przestępstwa. Obowiązkiem sądu jest więc wskazanie jakie okoliczności, rozumiane jako fakty, zdarzenia, sytuacje towarzyszące popełnieniu czynu wpłynęły na negatywną charakterystykę osobowości skazanego, zaś w przedmiotowej sprawie Sąd I instancji nawet nie pokusił się o ich naprowadzenie. Samo powołanie się na okoliczności czynu przypisanego skazanemu w wyroku tego wymogu nie spełnia, gdyż okoliczności te były już przecież rozpatrywane przez sąd orzekający w tej sprawie i miały znaczenie dla sądowego wymiaru kary, a ponadto jak już wyżej wskazano, zachowanie skazanego przez ostatnie lata wyraźnie wskazało, że takiego wpływu nie odnotowano.

Mając to wszystko na względzie, Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, iż udzielił skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty orzeczonej kary pozbawienia wolności, wyznaczając stosowny okres próby, oddając go w tym czasie pod dozór kuratora i zobowiązując do wykonywania stałej pracy zawodowej.

Z. odpis post. doręczyć skaz.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.