Sobota 20 lipca 2019 Wydanie nr 4163
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Słupsku z 2015-09-24
Data orzeczenia:
24 września 2015
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
2 października 2015
Sygnatura:
III Kow 1375/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Wydział:
III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Przewodniczący:
w Słupsku Jan Filipczyk
Protokolant:
st. sekr. sądowy Katarzyna Kołpacka
Hasła tematyczne:
Warunkowe Zwolnienie
Podstawa prawna:
art. 77§1kk, art. 78§1kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557)

Sygn. akt III Kow.1375/15wz

POSTANOWIENIE

o warunkowym przedterminowym zwolnieniu

Dnia 24.09.2015r.

Sąd Okręgowy wS.Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO w S.Jan Filipczyk

Protokolant st. sekr. sądowy Katarzyna Kołpacka

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w S. del. do Prokuratury Okręgowej wS.– Anny Janas oraz Z-cy Kierownika Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w S. - P. G. po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w S. - Oddział Zewnętrzny w U. wniosku Dyrektora Aresztu Śledczego w S. z dnia 17.08.2015r.

postanowił:

I.  na zasadzie art.77§1kk, art.78§1kk oraz art.161§1kkw warunkowo zwolnić z dniem 24.09.2015r. skazanego K. F. s. J. i M. z d. G., ur. (...) w G., skazanego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w G.z dnia 14.03.2013r., sygn. akt IIK 163/13 za czyn z art.178§1kk, na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, której koniec przypada na dzień 04.01.2016r.

II. na zasadzie art.80§1kk, wyznaczyć warunkowo zwolnionemu okres próby do dnia 24.09.2017r.

III. na zasadzie art.159kkw w związku z art.72§1kk w okresie próby:

a)  oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora sądowego;

b)  nałożyć na warunkowo zwolnionego obowiązki: podjęcia pracy zarobkowej, nie nadużywanie alkoholu oraz środków odurzających, poprawnego zachowania.

IV.  na zasadzie art. 52 kkw w związku z art. 49 kkw:

a)  wstrzymać uprzednio zarządzone wykonanie kary zastępczej 99 dni pozbawienia wolności w zamian za grzywnę w wysokości 198 stawek dziennych po 10 złotych za stawkę orzeczonej przez Sąd Rejonowy w G.w sprawie IXK 418/14;

b)  odroczyć skazanemu ściągnięcie grzywny w wysokości 1.980 zł(tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100) do dnia 30.10.2015r.,

V. zwolnić skazanego od kosztów sądowych i obciążyć nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Dyrektor Aresztu Śledczego w S. wystąpił z wnioskiem o udzielenie skazanemu K. F., warunkowego przedterminowego zwolnienia, wskazując na pozytywną prognozę kryminologiczno – społeczną.

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Jak wynika z wywiadu środowiskowego, skazany w miejscu zamieszkania ma opinię pozytywną.

Zachowanie skazanego, w czasie odbywania kary jest pozytywne. Był kilkakrotnie nagradzany regulaminowo, w tym raz korzystał z zezwolenia na czasowe opuszczenie zakładu karnego w trybie art.141a§1kkw, z którego powrócił w terminie i bez zastrzeżeń. Poprawne zachowanie skazanego na wolności, poza jednostką penitencjarną potwierdza wywiad środowiskowy sporządzony przez policję. Nie był karany dyscyplinarnie. Z uwagi na znaczną odległość od miejsca zamieszkania oraz stan zdrowia rodziców, nie korzystał z systemu przepustkowego. Prowadzi zgodne i bezkonfliktowe relacje ze współosadzonymi. W stosunku do przełożonych prezentuje właściwą postawę, jest regulaminowy. Nie uczestniczy w podkulturze przestępczej. Pracuje odpłatnie poza obrębem aresztu i rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków. Skazany karę pozbawienia wolności odbywa w zakładzie karnym typu półotwartego, w systemie programowanego oddziaływania. Na bieżąco realizuje zadania wynikające z indywidualnego programu oddziaływań. Skazany jest aktywnym uczestnikiem w procesie resocjalizacji. W czasie odbywania kary, brał udział w zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnień do alkoholu przeznaczonym dla sprawców przestępstw komunikacyjnych. Kontakt zewnętrzny, w formie rozmów telefonicznych utrzymuje z rodzicami. Do popełnionego czynu prezentuje krytyczny stosunek.

Stwierdzić należy, mając na uwadze pozytywne zachowanie skazanego w zakładzie penitencjarnym oraz wykazywaną aktywność w procesie resocjalizacji, iż proces jego resocjalizacji w izolacji więziennej został zakończony. Zdaniem Sądu dalszy proces wychowawczy powinien być prowadzony w warunkach wolnościowych pod dozorem kuratora sądowego. Mając na względzie powyższe należy stwierdzić, że istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż w przypadku zwolnienia skazany będzie przestrzegał porządku prawnego i nie popełni ponownie przestępstwa. Z tych względów orzeczono jak wyżej.

Sąd uznał za celowe poddanie skazanego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego oraz nałożenie obowiązków przewidzianych w art. 72§1 kk.

O kosztach postępowania przed Sądem orzeczono na podstawie przepisu art.626§1 kpk w zw. z art.624§1 kpk w zw. z art.1§2 kkw.

Przewodniczący – Sędzia

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.