Wtorek 18 grudnia 2018 Wydanie nr 3949
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Słupsku z 2015-10-01
Data orzeczenia:
1 października 2015
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
9 października 2015
Sygnatura:
III Kow 1388/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Wydział:
III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Przewodniczący:
w Słupsku Jan Filipczyk
Protokolant:
sekretarz sądowy Izabela Tates
Hasła tematyczne:
Warunkowe Zwolnienie
Podstawa prawna:
art.78§1kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557)

Sygn. akt III Kow.1388/15wz

POSTANOWIENIE

o warunkowym przedterminowym zwolnieniu

Dnia 1.10.2015r.

Sąd Okręgowy wS.Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO wS. Jan Filipczyk

Protokolant sekretarz sądowy Izabela Tates

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w S.- Ireny Wojcieszak oraz Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w S. - S. M.

po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w S. - Oddział Zewnętrzny w U. wniosku Dyrektora Aresztu Śledczego w S. z dnia 14.08.2015r.

postanowił:

I.  na zasadzie art.77§1kk, art.78§1kk oraz art.161§1kkw warunkowo zwolnić z dniem 1.10.2015r. skaz. M. O. s. J. i M., ur. (...) w K. P., skazanego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 30.12.2014r., sygn. akt IIK 492/14 za czyn z art.178a§4kk, na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, której koniec przypada na dzień 27.11.2015r.

II. na zasadzie art.80§1kk, wyznaczyć warunkowo zwolnionemu okres próby do dnia 1.10.2017r.

III. na zasadzie art.159kkw w związku z art.72§1kk w okresie próby:

a)  oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora sądowego;

b)  nałożyć na warunkowo zwolnionego obowiązki: podjęcia pracy zarobkowej, poprawnego zachowania, powstrzymywania się od nadużywania alkoholu;

IV. zwolnić skazanego od kosztów sądowych i obciążyć nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Dyrektor Aresztu Śledczego w S. wystąpił z wnioskiem o warunkowe przedterminowe zwolnienie skazanego M. O., wskazując na pozytywną prognozę kryminologiczno – społeczną.

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Jak wynika z wywiadu kuratora i policji, skazany w miejscu zamieszkania ma pozytywną opinię.

Zachowanie skazanego, w czasie odbywania kary, także jest pozytywne. Kilkakrotnie korzystał z nagród regulaminowych, ukarany dyscyplinarnie nie został. Z uwagi na znaczną odległość od miejsca zamieszkania i trudną sytuację materialną rodziny, nie korzystał z zezwoleń na czasowe opuszczenie zakładu karnego. Skazany wobec przełożonych jest regulaminowy. Prowadzi zgodne i bezkonfliktowe relacje ze współosadzonymi. Od dnia 9.07.2015r. pracuje nieodpłatnie poza terenem jednostki penitencjarnej. Skazany, karę pozbawienia wolności odbywa w zakładzie karnym typu otwartego, w systemie programowanego oddziaływania. Zadania wynikające z tego programu realizuje na bieżąco. Skazany jest aktywnym uczestnikiem w procesie resocjalizacji. W izolacji więziennej, brał udział w zajęciach przeznaczonych dla sprawców przestępstw komunikacyjnych. Kontakt zewnętrzny w formie rozmów telefonicznych, a sporadycznie poprzez widzenia utrzymuje z członkami najbliższej rodziny. Wobec popełnionego przestępstwa, ma krytyczny stosunek. Na wolności, skazany ma zapewnione miejsce zamieszkania oraz zamierza podjąć pracę zarobkową.

Zważywszy na młody wiek skazanego oraz jego pozytywne zachowanie w zakładzie penitencjarnym uznać należy, że jego resocjalizacja w izolacji więziennej została zakończona. Dalszy proces wychowawczy skazanego powinien być prowadzony w warunkach wolnościowych, pod dozorem kuratora sądowego. Mając na względzie powyższe okoliczności w tym krótki okres pozostały do końca kary należy stwierdzić, że istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż w przypadku warunkowego przedterminowego zwolnienia skazany będzie przestrzegał porządku prawnego i nie popełni ponownie przestępstwa. Z tych względów postanowiono jak wyżej.

Sąd uznał za celowe poddanie skazanego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego oraz nałożenie obowiązków przewidzianych w art. 72§1 kk.

O kosztach postępowania przed sądem orzeczono na podstawie przepisu art.626§1kpk w zw. z art.624§1 kpk w zw. z art. 1§2 kkw.

Przewodniczący – Sędzia

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.