Środa 24 lipca 2019 Wydanie nr 4167
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Słupsku z 2015-10-01
Data orzeczenia:
1 października 2015
Data publikacji:
9 listopada 2018
Data uprawomocnienia:
9 października 2015
Sygnatura:
III Kow 1389/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Wydział:
III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Przewodniczący:
w Słupsku Jan Filipczyk
Protokolant:
sekretarz sądowy Izabela Tates
Hasła tematyczne:
Warunkowe Zwolnienie
Podstawa prawna:
art.78§1kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557)

Sygn. akt III Kow.1389/15wz

POSTANOWIENIE

o warunkowym przedterminowym zwolnieniu

Dnia 1.10.2015r.

Sąd Okręgowy wS.Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO w S. Jan Filipczyk

Protokolant sekretarz sądowy Izabela Tates

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w S. - Ireny Wojcieszak oraz Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w S. - S. M.

po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w S. - Oddział Zewnętrzny w U. wniosku Dyrektora Aresztu Śledczego w S. z dnia 17.08.2015r.

postanowił:

I.  na zasadzie art.77§1kk, art.78§1kk, art.79§1kk oraz art.161§1kkw warunkowo zwolnić z dniem 1.10.2015r. skaz. P. S. s. K. i M. z d. S., ur. (...) w S., skazanego prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w S.z dnia 7.01.2015r., sygn. akt IIK 686/14 za czyn z art.278§1kk, art.278§5kk na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, Sądu Rejonowego w S. z dnia 9.03.2015r., sygn. akt XIVK 792/14 za czyn z art.278§1kk, art.278§5kk, art.91§1kk na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, których koniec przypada na dzień 13.12.2015r.

II. na zasadzie art.80§1kk, wyznaczyć warunkowo zwolnionemu okres próby do dnia 1.10.2017r.

III. na zasadzie art.159kkw w związku z art.72§1kk w okresie próby:

a)  oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora sądowego;

b)  nałożyć na warunkowo zwolnionego obowiązki: poprawnego zachowania, powstrzymywania się od nadużywania alkoholu;

IV. zwolnić skazanego od kosztów sądowych i obciążyć Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Dyrektor Aresztu Śledczego w S. wystąpił z wnioskiem o warunkowe przedterminowe zwolnienie P. S., wskazując na pozytywną prognozę kryminologiczno – społeczną.

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Z wywiadu kuratora wynika, że skazany w miejscu zamieszkania ma negatywną opinię z uwagi na nadużywanie alkoholu.

Zachowanie skazanego, od momentu osadzenia, oceniono jako bardzo dobre. Dwukrotnie korzystał z nagród regulaminowych, nie był karany dyscyplinarnie. Z uwagi na stan zdrowia, nie został objęty zatrudnieniem. Prowadzi zgodne i bezkonfliktowe relacje ze współosadzonymi. W stosunku do przełożonych prezentuje właściwą postawę, jest regulaminowy. Skazany, karę pozbawienia wolności odbywa w zakładzie karnym typu półotwartego, w systemie programowanego oddziaływania. Właściwie realizuje zadania wynikające z indywidualnego programu oddziaływań. Skazany, w czasie odbywania kary brał aktywny udział w programie readaptacji społecznej dotyczącym profilaktyki uzależnień od alkoholu. Kontakt zewnętrzny, w formie korespondencji utrzymuje z konkubiną i synem. Do popełnionych czynów, odnosi się krytycznie. Po opuszczeniu zakładu karnego, skazany ma zapewnione miejsce zamieszkania.

Stwierdzić należy, mając na uwadze bardzo dobre zachowanie skazanego w zakładzie penitencjarnym oraz wykazywaną aktywność w procesie resocjalizacji, iż proces jego resocjalizacji w izolacji więziennej został zakończony. Zdaniem Sądu dalszy proces wychowawczy powinien być prowadzony w warunkach wolnościowych pod dozorem kuratora sądowego, tym bardziej, jeżeli uwzględni się krótki okres pozostały do końca kary. Mając na względzie powyższe okoliczności należy stwierdzić, że istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż w przypadku warunkowego przedterminowego zwolnienia skazany będzie przestrzegał porządku prawnego i nie popełni ponownie przestępstwa. Z tych względów postanowiono jak wyżej.

Sąd uznał za celowe poddanie skazanego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego oraz nałożenie obowiązków przewidzianych w art. 72§1 kk.

O kosztach postępowania przed Sądem orzeczono na podstawie przepisu art.626§1 kpk w zw. z art. 624§1 kpk w zw. z art. 1§2 kkw.

Przewodniczący – Sędzia

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.