Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Słupsku z 2015-10-01
Data orzeczenia:
1 października 2015
Data publikacji:
9 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
9 października 2015
Sygnatura:
III Kow 1428/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Wydział:
III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Przewodniczący:
w Słupsku Jan Filipczyk
Protokolant:
sekretarz sądowy Izabela Tates
Hasła tematyczne:
Warunkowe Zwolnienie
Podstawa prawna:
art. 78§1kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557)

Sygn. akt III Kow.1428/15wz

POSTANOWIENIE

o warunkowym przedterminowym zwolnieniu

Dnia 1.10.2015r.

Sąd Okręgowy wS.Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO w S. Jan Filipczyk

Protokolant sekretarz sądowy Izabela Tates

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej wS.- Ireny Wojcieszak oraz Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w S. - S. M.

po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w S. - Oddział Zewnętrzny w U. wniosku Dyrektora Aresztu Śledczego w S. z dnia 25.08.2015r.

postanowił:

I.  na zasadzie art.77§1kk, art.78§1kk oraz art.161§1kkw warunkowo zwolnić z dniem 1.10.2015r. skaz. G. O. s. J. i E. z d. W., ur. (...) w G., skazanego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w G.z dnia 30.09.2013r., sygn. akt IIK 764/13 za czyn z art.209§1kk, na karę roku pozbawienia wolności, której koniec przypada na dzień 23.02.2016r.

II. na zasadzie art.80§1kk, wyznaczyć warunkowo zwolnionemu okres próby do dnia 1.10.2017r.

III. na zasadzie art.159kkw w związku z art.72§1kk w okresie próby:

a)  oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora sądowego;

b)  nałożyć na warunkowo zwolnionego obowiązki: podjęcia pracy zarobkowej, poprawnego zachowania, powstrzymywania się od nadużywania alkoholu;

IV. zwolnić skazanego od kosztów sądowych i obciążyć Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Dyrektor Aresztu Śledczego w S. wystąpił z wnioskiem o udzielenie skazanemu G. O., warunkowego przedterminowego zwolnienia, wskazując na pozytywną prognozę kryminologiczno – społeczną.

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Jak wynika z wywiadu kuratora sądowego, skazany na wolności mieszkał z rodzicami. Wśród otoczenia, postrzegany był jako osoba spokojna i bezkonfliktowa.

Zachowanie skazanego, w czasie odbywania kary jest bardzo dobre. Był kilkakrotnie nagradzany regulaminowo, korzystał także z widzenia bez dozoru poza obrębem zakładu karnego, z którego powrócił w terminie i bez zastrzeżeń. Nie był karany dyscyplinarnie. Prowadzi zgodne i bezkonfliktowe relacje ze współosadzonymi. W stosunku do przełożonych prezentuje właściwą postawę, jest regulaminowy. Nie uczestniczy w podkulturze przestępczej. Pracuje nieodpłatnie poza obrębem aresztu i rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków. Skazany karę pozbawienia wolności odbywa w zakładzie karnym typu otwartego, w systemie programowanego oddziaływania. Kontakt zewnętrzny, w formie rozmów telefonicznych oraz widzeń i korespondencji utrzymuje z matką. Do popełnionego czynu prezentuje krytyczny stosunek. Po opuszczeniu zakładu karnego, skazany ma zapewnione miejsce zamieszkania i zamierza podjąć pracę. Zadeklarował również chęć spłaty zobowiązań finansowych.

Zważywszy na bardzo dobre zachowanie skazanego w zakładzie penitencjarnym oraz wykazywaną aktywność w procesie resocjalizacji należy stwierdzić, iż proces jego resocjalizacji w izolacji więziennej został zakończony. Zdaniem Sądu dalszy proces wychowawczy powinien być kontynuowany w warunkach wolnościowych pod dozorem kuratora sądowego. Mając na względzie powyższe należy uznać, że istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż w przypadku zwolnienia skazany będzie przestrzegał porządku prawnego i nie popełni ponownie przestępstwa. Z tych powodów orzeczono jak wyżej.

Sąd uznał za celowe poddanie skazanego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego oraz nałożenie obowiązków przewidzianych w art. 72§1 kk.

O kosztach postępowania przed Sądem orzeczono na podstawie przepisu art.626§1 kpk w zw. z art.624§1 kpk w zw. z art.1§2 kkw.

Przewodniczący – Sędzia

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.