Wtorek 19 lutego 2019 Wydanie nr 4012
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Słupsku z 2016-02-25
Data orzeczenia:
25 lutego 2016
Data publikacji:
17 maja 2018
Data uprawomocnienia:
29 marca 2016
Sygnatura:
III Kow 18/16
Sąd:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Wydział:
III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Przewodniczący:
w Słupsku Witold Galewski
Protokolant:
sekr. sądowy Anna Marcinkiewicz
Hasła tematyczne:
Warunkowe Zwolnienie
Podstawa prawna:
77§1, 78§1kk, 161§1kkw
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557)

Sygn. akt III Kow.18/16wz

POSTANOWIENIE

Dnia 25.02.2016r.

Sąd Okręgowy w Słupsku Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO w Słupsku Witold Galewski

Protokolant sekr. sądowy Anna Marcinkiewicz

przy udziale Prokuratora Rejonowego w Chojnicach – Mirosława Orłowskiego

po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w C. – Oddział Zewnętrzny w C. wniosku obrońcy w sprawie skazanej A. P. z d. K. c. E. i H. z d. F., ur. dnia (...) w W., skazanej prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego w W. z dnia 17.10.2014r., sygn. akt VIII KOP.180/14 - za czyn z art.156§3kk, na karę 5 lat pozbawienia wolności.

o warunkowe przedterminowe zwolnienie

na zasadzie art.77§1kk, art.78§1kk oraz art.161§1kkw

postanowił:

1.  odmówić udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanej A. P. c. E.;

2.  zwolnić skazaną od kosztów sądowych w części dotyczącej wydatków i obciążyć nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Obrońca złożyła wniosek o warunkowe zwolnienie skazanej A. P. podnosząc między innymi, że skazana nie jest osobą zdemoralizowaną, w toku izolacji włączyła się w proces resocjalizacji. We wniosku wskazano, że skazana po opuszczeniu jednostki penitencjarnej ma zapewnione miejsce stałego pobytu.

Skazana uprawnienia do warunkowego zwolnienia nabyła z dniem 19.12.2015r. Koniec kary przypada na dzień 19.06.2018r.

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Skazana w dniu 28.12.2015r. skierowała do Sądu Najwyższego pismo z którego wynika, że przysługuje jej warunkowe zwolnienie po odbyciu połowy z orzeczonej kary pozbawienia wolności.

Nie można podzielić stanowiska skazanej, że skoro przyjęto do wykonania wskazany powyżej wyrok, to skazana niejako automatycznie winna zostać warunkowo zwolniona po odbyciu połowy z orzeczonej wobec niej kary pozbawienia wolności. Skazana odbywając karę pozbawienia wolności w OZ C. jest poddana procedurom określonym między innymi w przepisach art.77§1kk oraz art.78§1kk, a po złożeniu wniosku o warunkowe zwolnienie zastosowanie ma przepis art.159§1kkw i dalsze.

Zasady udzielania warunkowego zwolnienia określone są w przepisie art.77§1kk. Z treści wskazanego przepisu wynika, że Sąd penitencjarny może warunkowo zwolnić skazaną z odbycia reszty kary pod warunkiem stwierdzenia wobec niej pozytywnej prognozy kryminologicznej. Ustalenie stosownej prognozy może nastąpić w oparciu o pozostałe elementy wskazanego powyżej przepisu. Nabycie uprawnień do ubiegania się o warunkowe zwolnienie nie jest wystarczające do uwzględnienia wniosku. Sąd penitencjarny podziela w tym zakresie stanowisko wyrażone w postanowieniu z dnia 21.12.2014r. przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku sygn. II AKzw 2591/14.

Przy ustalaniu prognozy kryminologiczno-społecznej Sąd musi mieć na uwadze wskazane w art.77§1kk właściwości i warunki osobiste skazanej. Przez właściwości osobiste należy rozumieć cechy charakteru sprawcy, zdolność do samokrytyki, stosunek do innych ludzi i do powszechnie uznanych wartości społecznych. Przez warunki osobiste należy rozumieć warunki środowiskowe, w których żyje sprawca, warunki rodzinne, warunki w miejscu pracy, warunki mieszkaniowe z uwzględnieniem ewentualnych tendencji do wywoływania konfliktów w rodzinie lub w środowisku ( vide także : komentarz do art.66 Kodeksu karnego pod redakcją A. Zolla - Zakamycze 2004r.) a także odpowiednio art. 214§1 kpk w zw. z art.1§2 kkw ).

Jest oczywiste że chcąc należycie ocenić, we wskazanym kontekście właściwości i warunki osobiste skazanej, konieczne jest odwołanie się do dowodów zawierających stosowne informacje. W wywiadzie kuratora sądowego z dnia 31.08.2015r. wskazano, że skazana w pod adresem G. ul. (...) od dłuższego czasu nie przebywała. Opiekę nad synem J. sprawuje jego ojciec M. K..

Z postanowienia z dnia z dnia 17.10.2014r., sygn. akt VIII KOP.180/14 wynika, że skazana wobec pokrzywdzonego zachowywała się agresywnie.

Z licznych rozmów i opinii psychologów więziennych wynika, że skazana była pod opieką psychologa i psychiatry z uwagi na poważne ryzyko zachowań samobójczych. Skazana dokonywała samouszkodzeń. Przyjmuje leki przepisane przez psychiatrę.

Z prognozy kryminologiczno-społecznej z dnia 30.11.2015r. wynika, że skazana nie daje gwarancji iż po opuszczeniu zakładu karnego będzie przestrzegała porządku prawnego.

Zatem, właściwości i warunki osobiste skazanej, na obecnym etapie odbywania kary nie przemawiają za uwzględnieniem wniosku o warunkowe zwolnienie.

Ocena postawy w warunkach izolacji jest ważna dla określenia prognozy kryminologicznej, bowiem pozwala na ustalenie czy wobec skazanej pod wpływem procesu resocjalizacyjnego stwierdzić można ewolucję społecznie pożądanej postawy. Proces resocjalizacji sprawcy może zakończyć się sukcesem tylko wtedy, gdy skazana będzie czynnie uczestniczyła w tym procesie np. poprzez wyrażenie zgody na odbywanie kary w systemie programowanego oddziaływania, zdobywanie wykształcenia czy też zawodu, branie aktywnego udziału w zajęciach lub programach profilaktycznych.

Z opinii Dyrektora aresztu śledczego wynika, że skazana była 5-krotnie nagradzana. Ostatni wniosek nagrodowy uzyskała w dniu 28.01.2016r. Nie była dyscyplinarnie ukarana. Podjęła pracę zarobkową ale następnego dnia po zatrudnieniu zrezygnowała z pracy. Aktualnie odbywa karę w zakładzie karnym typu półotwartego, w systemie (...). Brała udział w konkursie literackim. Ukończyła program z zakresu udzielania pierwszej pomocy społecznej. Była objęta opieką psychiatryczną i psychologiczną z uwagi na to, zachowania powodowanie u siebie głębokich ran ciętych przedramion.

W świetle tak zgromadzonych dowodów nie może budzić wątpliwości to, że zachowanie skazanej w warunkach izolacji było poprawne ale nie wyróżniające. To oznacza, że proces resocjalizacji skazanej w warunkach aresztu śledczego nie został zakończony.

Skazana nie została sprawdzona w warunkach poza zakładem karnym bez nadzoru ze strony funkcjonariuszy SW. Mając na uwadze agresywne zachowanie skazanej w warunkach wolnościowych sprawdzenie tego typu jest niezbędne.

Przypomnieć trzeba, że poprawne zachowanie skazanej umożliwia skorzystanie z nagród przewidzianych w art.138§1kkw. Z tego przepisu wynika, że skazana może skorzystać z możliwości czasowego opuszczenia jednostki penitencjarnej, po spełnieniu warunków opisanych w art.139§1kkw. Wskazać należy, że przed udzieleniem tego typu zezwolenia Administracja zakładu karnego jest zobowiązana do sporządzenia prognozy kryminologiczno-społecznej, uzasadniającej przypuszczenie, że skazana w czasie tego pobytu będzie przestrzegała porządku prawnego (vide : §25 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.08.2003r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych … Dz. U. Nr 151 poz.1469 ).

Zatem, skoro nie dokonano sprawdzenia zachowania skazanej poza zakładem karnym, bez nadzoru funkcjonariuszy służby więziennej np. w systemie przepustkowym lub pracy bezdozorowej poza jednostką penitencjarną, to brak jest podstaw do przyjęcia, że skazana przebywając na wolności, potrafi należycie funkcjonować.

W tym miejscu należy się odwołać do postanowienia z dnia 19.12.2006r. SA w K. w którym stwierdzono, że bez sprawdzenia zachowania skazanej poza zakładem karnym nie powinno jej udzielać się warunkowego zwolnienia z reszty kary. Podkreślić trzeba, że podobne stanowisko w zakresie konieczności sprawdzenia zachowania osoby skazanej w warunkach wolnościowych zajął Sąd Apelacyjny w Gdańsku w postanowieniach z dnia 9.04.2013r. sygn. II AKzw 674/13, z dnia 17.06.2013r. sygn. II AKzw. 2217/13, z dnia 7.01.2014r sygn. II AKzw 2843/13, z dnia 10.02.2014r. sygn. AKzw 137/14, z dnia 10.02.2014r. sygn. II AKzw 138/14, z dnia 17.02.2014r. sygn. II K AKzw. 196/14, z dnia 6.10.2014r. sygn. II AKzw 1947/14, z dnia 23.12.2014r. sygn. II AKzw 2550/14, z dnia 29.12.2014r. sygn. II AKzw 2617/14, z dnia 13.01.2015r. sygn. II AKzw 2691/14, z dnia 13.01.2015r. sygn. 2691/14, z dnia 9.03.2015r. sygn. II AKzw 407/15, z dnia 24.03.2015r. sygn. II AKzw 551/15 oraz z dnia 14.04.2015r. sygn. II AKzw 723/15.

Przechodząc do okoliczności popełnienia przez skazaną przestępstwa podnieść należy, że o tyle mają one znaczenie dla negatywnej prognozy, a w konsekwencji i dla negatywnej decyzji w przedmiocie warunkowego zwolnienia, o ile wskazują na takie cechy skazanej które mogą być przyczyną popełnienia przez niego kolejnego przestępstwa ( vide : postanowienia z dnia 21.10.2004r. S.A. we W. sygn. II AKzw 709/04, z dnia 14.01.2014r. Sądu Apelacyjnego w Gdańsku sygn. II AKzw 2908/13 oraz z dnia 20.01.2014r. Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w II AKzw. 38/14 ).

Z załączonego odpisu do akt ewidencyjnych odpisu postanowienia z dnia 17.10.2015r. sygn. VIII Kop 180/14 wynika, że skazana dopuściła się przestępstwa wyczerpującego dyspozycję przepisu art.156§ 3 polskiego kodeksu karnego. Podkreślić należy, że skazana wobec pokrzywdzonego zachowywała się wyjątkowo brutalnie. Skazana w dniu 19.06.2013r. nożem kuchennym zadała pokrzywdzonemu „wielokrotne ciosy kłute i cięte” powodując tym jego zgon. Z informacji z KRK wynika, że skazana była raz karana.

Fakt popełnienia wskazanego przestępstwa dowodzi, że skazana nie jest sprawczynią przypadkową a jest osobną zdemoralizowaną. Przypomnieć należy, że demoralizacja to odrzucanie oraz negowanie przyjętych wartości, norm, zasad etyki, praw życia zbiorowego i indywidualnego, co w konsekwencji prowadzić może do przekroczenia zasad zapisanych w przepisach prawa. Skazana swoim nagannym zachowaniem wykazała, iż spełnia te kryteria .

W tym miejscu należy się odwołać do postanowienia z dnia 21.10.2014r. Sądu Apelacyjnego w Gdańsku sygn. II AKzw. 2049/14 z którego wynika, że „okoliczności popełnionego przez skazanego przestępstwa świadczą o jego stopniu demoralizacji i muszą zostać uwzględnione przy kształtowanie prognozy kryminologiczno-społecznej”.

W ocenie Sądu penitencjarnego okoliczności popełnionego przestępstwa w powiązaniu z agresywnym zachowaniem skazanej w toku odbywania kary pozbawienia wolności (założona karta osadzonego zagrożonego samobójstwem), wnioskami wynikającym z opinii psychologa więziennego uzasadniają przyjęcie, że skazana ma skłonności do zachowań agresywnych które mogą które mogą być podstawą do popełnienia kolejnego przestępstwa.

Przypomnieć trzeba, że z dowodu z dnia 11.12.2014r. (...) Penitencjarnego Zakład Karny przy H. wynika, że skazana zachowywała się destrukcyjnie wielokrotnie zadając sobie głębokie rany cięte przedramion, co było przyczyną dwóch pobytów w zakładzie psychiatrycznym. Bezspornie fakt ten należy oceniać łącznie z okolicznościami popełnionego przestępstwa z użyciem przemocy.

Ponownie wskazać należy, że okoliczności popełnionego przestępstwa muszą zostać uwzględnione przy kształtowaniu prognozy kryminologiczno-społecznej. Sąd penitencjarny odwołuje się do stanowiska SA w G. wyrażonego w postanowieniu z dnia 22.04.2013r. sygn. II AKzw 789/13 z którego wynika, że zastosowanie instytucji warunkowego zwolnienia nie może zaprzeczać celom kary które legły u podstaw jej wymiaru. Orzekając o warunkowym zwolnieniu z reszty kary nie można pominąć przesłanek którymi kierował się sąd w przedmiocie odpowiedzialności karnej skazanego aby nie doprowadzić do zdeprecjonowania tego orzeczenia”. ( podobnie vide: postanowienie z dnia 2.09.2014r. Sądu Apelacyjnego w Gdańsku sygn. II AKzw 1708/14, z dnia 24.11.2014r. Sądu Apelacyjnego w Gdańsku sygn. II AKzw 2365/14, z dnia 4.03.2015r. Sądu Apelacyjnego w Gdańsku sygn. II AKzw 347/15 ).

Bezspornym jest, że skazana w warunkach izolacji zachowywała się poprawnie. W ocenie Sądu nie można nadmiernie eksponować okresów poprawnego zachowania się skazanej w toku odbywania kary pozbawienia wolności. Nie można pomijać okoliczności popełnionego przestępstwa.

Nadto, postawa skazanej z okresu pobytu w warunkach izolacji winna być oceniania w powiązaniu z jej właściwościami i warunkami osobistymi i zachowaniem w warunkach wolnościowych. Ta ocena nie pozwala na wysnucie wniosku, że skazana ma na tyle ukształtowane właściwe postawy, iż mimo niewykonania pozostałej części kary pozbawienia wolności będzie przestrzegała porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa, a dalszy proces jej resocjalizacji prowadzony w warunkach wolnościowych będzie przebiegał należycie.

W tej sytuacji, wobec braku pozytywnej prognozy kryminologicznej, postanowiono jak na wstępie.

O kosztach postępowania przed sądem orzeczono na podstawie przepisu art. 626§1kpk w zw. z art.624§1kpk w zw. z art. 1§2kkw.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.