Poniedziałek 22 kwietnia 2019 Wydanie nr 4074
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Słupsku z 2015-12-03
Data orzeczenia:
3 grudnia 2015
Data publikacji:
13 września 2018
Data uprawomocnienia:
11 grudnia 2015
Sygnatura:
III Kow 1814/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Wydział:
III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Przewodniczący:
w Słupsku Jan Filipczyk
Protokolant:
sekr. sądowy Daria Staroń
Hasła tematyczne:
Warunkowe Zwolnienie
Podstawa prawna:
77§1, 78§1, 79§1kk, 161§1kkw
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557)

Sygn. akt III Kow.1814/15wz

POSTANOWIENIE

o warunkowym przedterminowym zwolnieniu

Dnia 03.12.2015r.

Sąd Okręgowy w Słupsku Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO w Słupsku Jan Filipczyk

Protokolant sekr. sądowy Daria Staroń

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Słupsku Katarzyny Mądry oraz Zastępcy Kierownika Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w S. P. G. po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w S. - Oddział Zewnętrzny w U. wniosku Dyrektora Aresztu Śledczego w S. z dnia 02.11.2015r.

postanowił:

I.  na zasadzie art.77§1kk, art.78§1kk, art.79§1kk oraz art.161§1kkw warunkowo zwolnić z dniem 03.12.2015r. skazanego K. S. s. E. i M. z d. S., ur. (...) w S., skazanego prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego wS.z dnia 16.07.2007r., sygn. akt IIK 465/07 za czyn z art.279§1kk, art.275§1kk, art.91§1kk na karę 2 lat pozbawienia wolności, Sądu Rejonowego w S. z dnia 26.01.2012r., sygn. akt IIK 1120/11 pkt. wł. 1 za czyn z art.279§1kk, art.278§1kk, art.288§1kk, art.62 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29.07.2005r. na karę 3 lat pozbawienia wolności, Sądu Rejonowego w S. z dnia 26.01.2012r., sygn. akt IIK 1120/11 pkt. wł. 2 za czyn z art.279§1kk, art.158§1kk, art.91§1kk, art.62 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29.07.2005r. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, których koniec przypada na dzień 23.05.2017r.

II. na zasadzie art.80§1kk, wyznaczyć warunkowo zwolnionemu okres próby do dnia 03.12.2017r.

III. na zasadzie art.159kkw w związku z art.72§1kk w okresie próby:

a)  oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora sądowego;

b)  nałożyć na warunkowo zwolnionego obowiązki: wykonywania pracy zarobkowej, poprawnego zachowania, powstrzymywania się od nadużywania alkoholu.

IV. zwolnić skazanego od kosztów sądowych i obciążyć nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Dyrektor Aresztu Śledczego w S. wystąpił z wnioskiem o warunkowe przedterminowe zwolnienie skazanego K. S., wskazując na pozytywną prognozę kryminologiczno – społeczną.

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Jak wynika z wywiadu kuratora sądowego, Skazany ma pozytywną opinię w miejscu zamieszkania. Babcia skazanego deklaruje mu wsparcie finansowe po opuszczeniu zakładu karnego.

Jego zachowanie, w izolacji więziennej, oceniono jako wzorowe. Wielokrotnie korzystał z nagród regulaminowych, również z przepustek i widzeń bez dozoru poza obrębem zakładu karnego, z których powracał w terminie i bez zastrzeżeń. Poprawne zachowanie skazanego na wolności, bez nadzoru funkcjonariuszy Służby Więziennej potwierdzają wywiady sporządzane przez policję. Był też kilkakrotnie ukarany dyscyplinarnie, ostatni raz ponad 4 lata temu. Od tamtej pory, jest wyłącznie nagradzany. Skazany prowadzi zgodne i bezkonfliktowe relacje ze współosadzonymi. W stosunku do przełożonych prezentuje właściwą postawę, jest regulaminowy. Pracuje odpłatnie w grupie bezdozorowej, po obrębem aresztu, a z powierzonych mu obowiązków wywiązuje się rzetelnie. Skazany, karę pozbawienia wolności odbywa w zakładzie karnym typu półotwartego, w systemie programowanego oddziaływania. Zadania wynikające z indywidualnego programu oddziaływań realizuje w terminie. Jest aktywnym uczestnikiem w procesie resocjalizacji. Ukończył cykl zajęć z aktywizacji zawodowej, a także kurs zawodowy. Brał udział w programie readaptacji społecznej, uczęszczając na zajęcia grupowe z zakresu umiejętności prospołecznych oraz treningu kontroli złości. Ukończył też program readaptacji społecznej w zakresie kształtowania umiejętności społecznych oraz brał udział w zajęciach z zakresu kształtowania umiejętności społecznych w oparciu o opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i poruszającymi się na wózku inwalidzkim. Korzystał też z zajęć kulturalno-oświatowych organizowanych poza obrębem jednostki penitencjarnej. W Zakładzie Karnym w W., był zatrudniony nieodpłatnie jako opiekun salki sportowej i świetlicy. Z nałożonych obowiązków wywiązywał się sumiennie. Kontakt zewnętrzny w formie rozmów telefonicznych i korespondencji utrzymuje z babcią. Do popełnionych przestępstw oraz trybu życia prowadzonego na wolności, ma krytyczny stosunek. Po opuszczeniu zakładu karnego, skazany ma zapewnione miejsce zamieszkania i możliwość podjęcia pracy.

Stwierdzić należy, mając na uwadze młody wiek skazanego, okres odbytej dotychczas kary, wzorowe zachowanie w czasie pobytu w izolacji więziennej, a także wykazywaną aktywność w procesie resocjalizacji, iż proces jego resocjalizacji został zakończony. Zdaniem Sądu dalszy proces wychowawczy powinien być kontynuowany w warunkach wolnościowych, pod dozorem kuratora sądowego. Mając na uwadze powyższe okoliczności należy uznać, że istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż w przypadku warunkowego zwolnienia skazany będzie przestrzegał porządku prawnego i nie popełni ponownie przestępstwa.

Z tych względów, postanowiono jak wyżej.

Sąd uznał za celowe poddanie skazanego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego oraz nałożenie obowiązków przewidzianych w art.72§1kk.

O kosztach postępowania przed Sądem orzeczono na podstawie przepisu art.626§1 kpk w zw. z art. 624§1 kpk w zw. z art. 1§2 kkw.

Przewodniczący – Sędzia

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.