Wtorek 16 października 2018 Wydanie nr 3886
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Słupsku z 2015-12-03
Data orzeczenia:
3 grudnia 2015
Data publikacji:
6 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
28 grudnia 2015
Sygnatura:
III Kow 1858/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Wydział:
III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Przewodniczący:
w Słupsku Jan Filipczyk
Protokolant:
sekr. sądowy Daria Staroń
Hasła tematyczne:
Warunkowe Zwolnienie
Podstawa prawna:
art. 77§1kk, art. 78§1kk, art. 161§1kkw
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557)

Sygn. akt III Kow.1858/15wz

POSTANOWIENIE

Dnia 03.12.2015r.

Sąd Okręgowy wS.Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO w S. Jan Filipczyk

Protokolant - sekr. sądowy Daria Staroń

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w S. Katarzyny Mądry oraz Zastępcy Kierownika Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w S. P. G.

po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w S. - Oddział Zewnętrzny w U. wniosku Dyrektora Aresztu Śledczego w S. w sprawie skazanego W. F. s. J. i H. z d. W., ur. (...) w K., skazanego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego wS.z dnia 30.08.2012r., sygn. akt IIK 51/12 za czyn z art.294§1kk, art.286§1kk na karę 5 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności.

o warunkowe przedterminowe zwolnienie

na zasadzie art.77§1kk, art.78§1kk oraz art.161§1kkw

postanowił:

1.  odmówić udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanemu W. F.;

2.  zwolnić skazanego od kosztów sądowych i obciążyć nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Dyrektor Aresztu Śledczego w S. wystąpił z wnioskiem o warunkowe przedterminowe zwolnienie skazanego W. F., wskazując na pozytywną prognozę kryminologiczno – społeczną.

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Jak wynika z wywiadu kuratora sądowego i policji, skazany w miejscu zamieszkania posiada pozytywną opinią.

Zachowanie jego, w czasie odbywania kary oceniono jako wzorowe. Wielokrotnie korzystał z nagród regulaminowych, także z przepustek oraz widzeń bez dozoru poza obrębem zakładu karnego, z których powracał w terminie i bez zastrzeżeń. Karę odbywa w systemie programowanego oddziaływania, a zadania wynikające z tego programu realizuje w stopniu dobrym. Do popełnionego przestępstwa, prezentuje krytyczny stosunek.

Skazany odbywa karę pozbawienia wolności za przestępstwo o bardzo dużej społecznej szkodliwości, o czym niewątpliwie świadczy zarówno sposób działania skazanego, rozmiar wyrządzonej przez niego szkody oraz okoliczności w jakich się go dopuścił. Jak wynika z odpisu wyroku Sądu Rejonowego w W.w sprawie IIK 94/06, wchodzącego w skład wyroku łącznego IIK 51/12 skazany dopuścił się przestępstwa z art.286§1kk, wobec mienia znacznej wartości. Z odpisu tego wyroku wynika, że skazany działając wspólnie i w porozumieniu oraz z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. I Oddział w W. (obecnie Bank (...) S.A. z siedzibą w W.) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.999.998 zł.

W tej sytuacji, w ocenie Sądu, okoliczności popełnionego przestępstwa i sposób działania skazanego w czasie popełnienia przestępstw, przemawiają przeciwko uwzględnieniu wniosku Dyrektora o udzielenie skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności i nie dają podstaw do ustalenia wobec niego pozytywnej prognozy odnoście poprawnego zachowania po opuszczeniu zakładu karnego. Odwołać się w tym miejscu należy do postanowienia z dnia 9.02.2012r. Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie II AKzw 158/12, z którego wynika, że: „możliwa jest (…) odmowa udzielenia warunkowego zwolnienia wyłącznie lub przede wszystkim z uwagi na okoliczności popełnienia przypisanego przestępstwa. Choć bowiem przyjmuje się, iż czynnik ten sam w sobie nie może stanowić bezwzględniej przeszkody do zastosowania środka probacyjnego, to może być brany pod uwagę przy ocenie, na jakim etapie wykonania kary poddanie sprawcy próbie jest zasłużone i celowe”. Stanowisko to w pełni podziela Sąd penitencjarny.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie ma charakter wyjątkowy i jest odstępstwem od zasady odbycia kary w całości. Nawet w przypadku spełnienia wszystkich przesłanek z art. 77§1 kk, Sąd nie jest zobligowany do warunkowego zwolnienia skazanego. Odmowna decyzja jest uzasadniona w szczególności, zebranym w sprawie materiałem dowodowym (odpisy wyroków i ich uzasadnienia), który wskazuje na istotne okoliczności dotyczące właściwości osobistych skazanego związanych ze sposobem popełnienia przestępstwa. Powyższe ustalenia nie pozwalają przyjąć, że skazany po opuszczeniu zakładu karnego będzie przestrzegał porządku prawnego i nie popełni ponownie przestępstwa.

Sąd penitencjarny orzekający o warunkowym przedterminowym zwolnieniu powinien również brać pod uwagę rozmiar odbytej już części kary i oceniać ją pod kątem adekwatności i współmierności do okoliczności popełnionych przestępstw.

Skazany zdaniem Sądu powinien zostać poddany dalszemu procesowi oddziaływania wychowawczego w warunkach zakładu karnego, zdaniem Sądu proces jego resocjalizacji nie został jeszcze zakończony.

Mając powyższe na uwadze, należało postanowić jak na wstępie.

O kosztach postępowania przed Sądem orzeczono na podstawie przepisu art.626§1 kpk w zw. z art.624§1 kpk w zw. z art.1§2 kkw.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.