Środa 22 maja 2019 Wydanie nr 4104
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Słupsku z 2016-04-07
Data orzeczenia:
7 kwietnia 2016
Data publikacji:
12 października 2018
Data uprawomocnienia:
15 kwietnia 2016
Sygnatura:
III Kow 339/16
Sąd:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Wydział:
III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Przewodniczący:
w Słupsku Tadeusz Stodoła
Protokolant:
sekretarz sądowy Anna Marcinkiewicz
Hasła tematyczne:
Warunkowe Zwolnienie
Podstawa prawna:
art. 77§1kk, art. 78§1kk, art. 161§1kkw
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557)

Sygn. akt III Kow.339/16wz

POSTANOWIENIE

o warunkowym przedterminowym zwolnieniu

Dnia 7.04.2016r.

Sąd Okręgowy w S. Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO w S. Tadeusz Stodoła

Protokolant sekretarz sądowy Anna Marcinkiewicz

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w S. – Jacka Koryckiego oraz Zastępcy Kierownika Działu Penitencjarnego – P. G. po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w S. - Oddział Zewnętrzny w U. wniosku Dyrektora Aresztu Śledczego w S. z dnia 11.03.2016r.

postanowił:

I.  na zasadzie art.77§1kk, art.78§1kk oraz art.161§1kkw warunkowo zwolnić z dniem 7.04.2016r. skaz. G. K. s. Z. i J., ur. (...) w G., skazanego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w G.z dnia 15.01.2014r., sygn. akt II K 974/13 za czyn z art.171§1kk, art.263§2kk, na karę 2 lat 4 miesięcy pozbawienia wolności, której koniec przypada na dzień 26.05.2017r.

II. na zasadzie art.80§1kk, wyznaczyć warunkowo zwolnionemu okres próby do dnia 7.04.2018r.

III. na zasadzie art.159kkw w związku z art.72§1kk w okresie próby:

a)  oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora sądowego;

b)  nałożyć na warunkowo zwolnionego obowiązki: podjęcia pracy zarobkowej, poprawnego zachowania, powstrzymywania się od nadużywania alkoholu;

IV. zwolnić skazanego od kosztów sądowych i obciążyć nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Dyrektor Aresztu Śledczego w S. wystąpił z wnioskiem o udzielenie G. K. warunkowego przedterminowego zwolnienia, wskazując na ustaloną pozytywną prognozę kryminologiczno – społeczną.

Uprawnienie do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie skazany nabył w dniu 26.03.2016r.

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Z wywiadu środowiskowego wynika, że skazany w miejscu zamieszkania ma pozytywną opinię. Ustalenie od policji wskazują natomiast, że sąsiedzi obawiali się o własne bezpieczeństwo z uwagi na fakt, że skazany w piwnicy gromadził różnego rodzaju materiały wybuchowe, broń i amunicję. Z uwagi na stany nerwicowe i zaburzenia adaptacyjne, korzystał z pomocy PZP w G.. Był również badany przez lekarzy psychiatrów, którzy stwierdzili u niego osobowość nieprawidłową i zaburzenia adaptacyjne.

Zachowanie skazanego w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, jest bardzo dobre. Trzynastokrotnie korzystał z nagród regulaminowych, także przepustek i widzeń bez dozoru poza obrębem zakładu karnego z których powracał w terminie i bez zastrzeżeń. Poprawne zachowanie skazanego na wolności potwierdzają wywiady środowiskowe policji. Karany dyscyplinarnie nie był. Skazany wobec przełożonych jest regulaminowy. Z innymi osadzonymi prowadzi zgodne i bezkonfliktowe relacje. Od dnia 2.11.2015r. objęty jest zatrudnieniem na terenie aresztu, jako pomoc kucharza. Z powierzonych mu obowiązków wywiązuje się rzetelnie. Karę pozbawienia wolności odbywa w zakładzie karnym typu otwartego, w systemie programowanego oddziaływania. Realizuje zadania wynikające z tego programu. Kontakt zewnętrzny, w formie rozmów telefonicznych oraz widzeń i korespondencji utrzymuje z najbliższą rodziną. Zarówno do popełnionego przestępstwa jak i trybu życia prowadzonego na wolności odnosi się krytycznie. Na wolności, skazany ma zapewnione miejsce zamieszkania.

Uwzględniając obecnie bardzo dobre zachowanie skazanego w czasie odbywania kary w tym aktywne uczestnictwo w procesie resocjalizacji należy stwierdzić, że jego resocjalizacja w izolacji więziennej została zakończona. Zdaniem Sądu, dalszy proces wychowawczy skazanego powinien być prowadzony w warunkach wolnościowych, pod dozorem kuratora. Mając zatem na uwadze powyższe należy uznać, że istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż w przypadku zwolnienia skazany będzie przestrzegał porządku prawnego i nie popełni ponownie przestępstwa, a ustalone okoliczności popełnionego przez niego czynu, nie przeciwstawiają się warunkowemu zwolnieniu z odbycia reszty kary.

Sąd oddał skazanego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego, a także nałożył obowiązki przewidziane w art. 72§1 kk, które służyć będą pełnej resocjalizacji skazanego w warunkach wolnościowych.

O kosztach postępowania przed sądem orzeczono na podstawie przepisu art.626§1kpk w zw. z art.624§1 kpk w zw. z art. 1§2 kkw.

Przewodniczący – Sędzia

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.