Poniedziałek 22 kwietnia 2019 Wydanie nr 4074
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-06-09
Data orzeczenia:
9 czerwca 2015
Data publikacji:
14 września 2018
Data uprawomocnienia:
9 czerwca 2015
Sygnatura:
III Cz 570/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Leszek Dąbek
Sędziowie:
Gabriela Sobczyk
Roman Troll
Hasła tematyczne:
Właściwość Miejscowa
Podstawa prawna:
art. 25 kc, art. 202 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt III Cz 570/15

POSTANOWIENIE

Dnia 9 czerwca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Leszek Dąbek

Sędziowie SO Gabriela Sobczyk

SR (del.) Roman Troll (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2015 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. D.

przeciwko K. K.

o obniżenie alimentów

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 23 marca 2015 r., sygn. akt V RC 97/15

postanawia:

zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że nie uwzględnić zarzutu pozwanego dotyczącego niewłaściwości miejscowej.

SSR (del.) Roman Troll SSO Leszek Dąbek SSO Gabriela Sobczyk

Sygn. akt: III Cz 570/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 23 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach stwierdził swą niewłaściwość miejscową i sprawę przekazał do sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, albowiem pozwany podniósł zarzut niewłaściwości miejscowej, wskazując że faktycznie przebywa w L., gdzie wynajmuje mieszkanie i tam skoncentrowane jest jego centrum życiowe. Dlatego też na podstawie art. 27 § 1 k.p.c. w związku z art. 32 k.p.c. oraz art. 200 § 1 k.p.c. Sąd Rejonowy stwierdził swą niewłaściwość miejscową.

Zażalenie na to postanowienie złożył powód zaskarżając je w całości i zarzucając naruszenie przepisów prawa procesowego polegające na niewłaściwym postrzeganiu stanu faktycznego i niewyjaśnieniu wszystkich okoliczności faktycznych istotnych dla uznania właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Gliwicach, a co za tym idzie nadmiernie formalnej wykładni art. 27 § 1 k.p.c. Przy tak postawionym zarzucie wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

W odpowiedzi na zażalenie pozwany wniósł o jego oddalenie jako bezzasadnego, gdyż jego miejsce zamieszkania jest w L..

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 k.c.). Niewłaściwość miejscową dającą się usunąć za pomocą umowy stron sąd bada tylko na zarzut (art. 202 k.p.c).

W poprzednio prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach sprawie o podwyższenie alimentów (sygn. akt V RC 378/12) wszczętej w czerwcu 2012 roku obecny pozwany wskazał jako miejsce swojego zamieszkania G. (obecny pozwany sam podpisał pozew trudno więc się powoływać na błędy popełnione przez osobę trzecią), tak też wskazał w pełnomocnictwie z listopada 2012 roku dla matki, z akt tych wynika, że w latach 2011/2012 był studentem pierwszego roku na Uniwersytecie w L. i w październiku 2012 roku otrzymał zgodę na indywidualną organizację studiów w roku akademickim 2012/2013 na kierunku ekonomia, natomiast od początku studiuje tam prawo i otrzymuje stypendium socjalne. Także będąc przesłuchany w poprzedniej sprawie w styczniu 2013 roku wskazał jako miejsce swojego zamieszkania G.. Od stycznia 2013 roku do chwili złożenia pozwu przez obecnego powoda pozwany nie wykazał zaistnienia jakichkolwiek okoliczności związanych z jego zamiarem stałego pobytu w L. (zmianą miejsca zamieszkania).

Oceniając zamiar strony zamieszkania w konkretnej miejscowości należy wziąć pod uwagę zachowanie się tej osoby związane z ześrodkowaniem jej aktywności życiowej w konkretnym miejscu. Z ustaleń Sądu Okręgowego wynika, że pozwany nadal pozostaje zameldowany w G. (zaświadczenie z systemu PESEL-SAD z dnia 9 czerwca 2015 roku) jest to oczywiście tylko kwestia czysto administracyjna, ale w powiązaniu z ustaleniami dokonanymi na temat jego miejsca zamieszkania w poprzedniej sprawie, przy braku wskazania organom administracyjnym zmiany miejsca zamieszkania, pozwala na ostrożne podejście do jego obecnego oświadczenia, tym bardziej, że nie zaprzecza on, iż w Ośrodku Pomocy (...) w G. wskazał jako miejsce zamieszkania G., a tylko podkreślił, że studiuje w L., zaś samą decyzję odebrał w G..

Powyższe wskazuje na to, że pozwany nie wykazał w żaden sposób zmiany swego miejsca zamieszkania, albowiem zarówno w toku poprzedniej sprawy, jak i w chwili składania w 2014 roku wniosku do Ośrodka Pomocy (...) w G. wskazywał jako swój adres zamieszkania G.. Dodatkowo należy podkreślić, że w samej odpowiedzi na zażalenie pozwany wskazał, że od 3,5 roku mieszka w L. w okresach przeszło 9-cio miesięcznych - pozostaje to jednak niezgodne z obiektywnymi okolicznościami sprawy, gdyż korzysta z pomocy Ośrodka Pomocy (...) w G., któremu wskazał, że nie zmienił swego miejsca zamieszkania, a w styczniu 2013 roku podał do wiadomości Sądu Rejonowego, że mieszka w G..

W literaturze prezentowany jest pogląd, że tymczasowa zmiana miejsca pobytu pozostaje generalnie bez wpływu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej, im bardziej jednak przedłuża się czas przebywania w nowej miejscowości, tym bardziej uprawniona może być diagnoza o zamiarze zmiany miejsca zamieszkania, dotyczy to zwłaszcza przypadków podejmowania nauki poza rodzinną miejscowością, za czym kryje się niekiedy od początku zamiar zmiany miejsca zamieszkania. Natomiast, przy poczynionych wyżej uwagach, nie ma to zastosowania w rozpoznawanej sprawie, gdyż pozwany nie zmienił miejsca swojego zamieszkania, a zamiar jego stałego pobytu w L. nie jest zobiektywizowany, ponieważ z jego zachowań zewnętrznych wynika, że nie zmienił miejsca swojego zamieszkania.

Z powyższych względów zarzuty zażalenia są zasadne, albowiem nie nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania pozwanego, a co za tym idzie jego zarzut niewłaściwości miejscowej jest bezzasadny.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w związku z art. 397 § 1 i 2 k.p.c., należało zmienić zaskarżone postanowienie nie uwzględniając zarzutu pozwanego. Natomiast rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego zapadnie w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie zgodnie z art. 108 § 1 k.p.c.

SSR (del.) Roman Troll SSO Leszek Dąbek SSO Gabriela Sobczyk

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.