Wtorek 19 lutego 2019 Wydanie nr 4012
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Legnicy z 2014-04-09
Data orzeczenia:
9 kwietnia 2014
Data publikacji:
18 maja 2018
Data uprawomocnienia:
9 kwietnia 2014
Sygnatura:
V Pz 18/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Jacek Wilga
Sędziowie:
Krzysztof Główczyński
Andrzej Marek
Hasła tematyczne:
Właściwość Miejscowa
Podstawa prawna:
art 46 § 1 i 2 kpc, 202 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt VPz 18/14

POSTANOWIENIE

Dnia 9 kwietnia 2014 roku

Sąd Okręgowy w Legnicy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Jacek Wilga

Sędziowie: SSO Krzysztof Główczyński

SSO Andrzej Marek

po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2014 roku w Legnicy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa K. B.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w Z.

o przywrócenie do pracy

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy

z dnia 26 lutego 2014 roku

sygn. akt IV P 19/14

postanawia:

- oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 26 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy w Legnicy stwierdził swą niewłaściwość miejscową i sprawę przekazał Sądowi Rejonowemu w Pile – Wydziałowi IV Pracy jako właściwemu do jej rozpoznania.

W uzasadnieniu przytoczył brzmienie art. 461 §1, 46 §1 i 2 oraz art. 202 kpc i stwierdził, iż powód wniósł pozew do Sądu Rejonowego w Legnicy jako właściwego wg miejsca świadczenia przez niego pracy. W odpowiedzi na pozew strona pozwana podniosła zarzut niewłaściwości miejscowej tut. Sądu wskazując, iż w umowie o pracę z 26.10.2008r. strony zawarły klauzulę, zgodnie z którą sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów, jakie mogą wyniknąć ze stosunku pracy pomiędzy stronami, będzie Sąd Rejonowy w Złotowie, a więc sąd właściwy wg siedziby pracodawcy. Wskazując na powyższe, wniosła o przekazanie nin. sprawy do Sądu Rejonowego w Pile, który od 1 kwietnia 2011r. rozpoznaje wszystkie sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Złotowie - Wydziału Pracy, z uwagi na jego likwidację.

Zarzut powyższy znalazł pełne potwierdzenie w treści umowy o pracę powoda zawartej w aktach osobowych. Z uwagi na jego skuteczność w takiej sytuacji na podstawie art. 200 §1 w zw. z art. 202 kpc sprawę należało przekazać sądowi właściwemu według właściwości umownej, tj. wg. siedziby pracodawcy, którym aktualnie jest Sąd Rejonowy w Pile.

Postanowienie powyższe zaskarżył zażaleniem powód zarzucając naruszenie art. 46 §1 i 2 kpc poprzez przyjęcie, bez ujawnienia zgodnego zamiaru stron, iż zapis umowy prorogacyjnej daje możliwość przekazania sprawy do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Pile oraz, że strony umówiły się w istocie, że oddają wszelkie sprawy jakie mogą powstać ze stosunku pracy sądowi właściwemu dla siedziby pracodawcy.

W odpowiedzi na zażalenie strona pozwana wniosła o jego oddalenie.

Sąd Okręgowy zważył:

Poza sporem pozostaje, iż strona pozwana ma swoją siedzibę w Z.. Strony zawarły umowę przewidzianą w art. 46 § 1 kpc, mocą której zdecydowały, iż spory wynikłe w przyszłości z tej umowy poddają rozstrzygnięciu Sądowi Rejonowemu w Złotowie. W dacie zawarcia umowy strona pozwana dążyła więc, a powód wniosek strony pozwanej w tym zakresie zaaprobował, aby spory rozstrzygane były w miejscu jej siedziby. Taka interpretacja zawartej umowy prorogacyjnej jest dopuszczalna i zgodna z art. 65 §2 kc.

W sytuacji likwidacji wydziału pracy w tym sądzie właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd, który przejął sprawy z obszaru właściwości tego wydziału. Sądem tym jest Sąd Rejonowy w Pile. Przeszkodą do takiego wniosku nie jest fakt, iż Sąd ten nie został z nazwy wskazany w samej umowie. Zgodnym zamiarem stron przy jej zawarciu było bowiem poddanie spraw rozstrzygnięciu sądu właściwości ustalonej według siedziby pracodawcy.

W rozpoznawanej sprawie pracodawca ten podniósł zarzut niewłaściwości w trybie przewidzianym w art. 202 kpc. Skuteczność tego zarzutu spowodować winna przekazanie sprawy sądowi właściwemu – określonemu w umowie za który w stanie faktycznym sprawy należało uznać Sąd Rejonowy w Pile.

Mając powyższe na uwadze zażalenie jako nieuzasadnione oddalono na podstawie art. 397 §2 w zw. z art. 385 kpc.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.