Niedziela 26 maja 2019 Wydanie nr 4108
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2012-09-11
Data orzeczenia:
11 września 2012
Data publikacji:
12 października 2018
Data uprawomocnienia:
11 września 2012
Sygnatura:
I ACz 1295/12
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Krakowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Jan Kremer
Sędziowie:
Grzegorz Krężołek
Regina Kurek ( )
Hasła tematyczne:
Właściwość Sądu
Podstawa prawna:
art. 17 paragraf 1 pkt 4 k,p,c, w zw. z art. 100 k.p.c,.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

sygn. akt I ACz 1295/12

POSTANOWIENIE

Dnia 11 września 2011r

Sąd Apelacyjny w Krakowie-Wydział I Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący : SSA Jan Kremer

Sędziowie : SSA Grzegorz Krężołek

SSO Regina Kurek ( del.)

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2011r w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa W. P.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. Oddziałowi Regionalnemu w K.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 2 marca 2012r sygn. akt I C 16/12

postanawia :

oddalić zażalenie

ACz 1295/12

UZASADNIENIE

Powód W. P. wniósł o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 lipca 2009r sygn. I ACa 561/09 na podstawie którego zasądzono od niego na rzecz strony pozwanej kwotę 1.000 zł.

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 2 marca 2012r Sąd Okręgowy w Kielcach stwierdził swoją niewłaściwość i sprawę przekazał do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Kielcach , właściwemu miejscowo i rzeczowo.

W uzasadnieniu postanowienia , powołując się na zapis art. 843 § 1i § 2 kpc, sąd podał, iż powództwa przeciwegzekucyjne wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w okręgu którego prowadzi się egzekucję. Jeżeli zaś egzekucji nie wszczęto , powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego wytacza się według przepisów o właściwości ogólnej.

Stosownie zaś do przepisu art.17 pkt 4 kpc. do właściwości sądów okręgowych należą sprawy o prawa majątkowe , w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 75.000 zł. Skoro wartość przedmiotu sporu w sprawie niniejszej wynosi 1.000 zł , to właściwym do jej rozpoznania jest Sąd Rejonowy w Kielcach.

Na powyższe postanowienie zażalenie złożył powód zarzucając, iż jest ono dla niego krzywdzące. Wskazał, , że nie spodziewał się , że po 25 latach wzorowej pracy będzie krzywdzony przez sąd. Podał, iż zarówno on jak i składane przez niego pisma są lekceważone przez sąd. Zdaniem powoda, krzywda wyrządzona mu przez sąd ‘’warta jest więcej niż centylion centylionów złotych’’

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje :

Zażalenie powoda jest bezzasadne.

Sąd Apelacyjny podziela stanowisko Sądu I instancji, iż w niniejszej sprawie zachodzi podstawa do stwierdzenia przez Sąd Okręgowy swojej niewłaściwości i przekazania sprawy do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Kielcach jako rzeczowo i miejscowo właściwemu.

Właściwość rzeczowa sądu uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu oraz od charakteru sprawy zgodnie z przepisem art. 16 i 17 kpc.

Poza sporem pozostaje, iż przedmiotem żądania pozwu jest pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 lipca 2009r sygn. ACa 561/09 na podstawie którego zasądzono od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 1.000 zł.

Skoro tak – to prawidłowo Sąd Okręgowy ustalił wartość przedmiotu sporu na kwotę 1.000 zł bo ta kwota jest lub może być przedmiotem postępowania egzekucyjnego, w oparciu o ten ( wskazany przez powoda ) tytuł wykonawczy. Przy powództwie opozycyjnym wartością przedmiotu sporu jest bowiem wartość określona w kwestionowanym tytule wykonawczym.

Konsekwencją ustalenia – w sposób prawidłowy - wartości przedmiotu sporu jest stwierdzenie przez Sąd Okręgowy swojej niewłaściwości i przekazanie sprawy , stosownie do zapisu art. 200 kpc, sądowi właściwemu.

Odnosząc się do zażalenia wskazać należy, iż powód nie formułuje w nim konkretnych zarzutów , a jedynie ogólnikowo stwierdza iż’’ postanowienie jest dla niego krzywdzące’’.

W tej sytuacji, uznając trafność stanowiska sądu I instancji , Sąd Apelacyjny na mocy art. 385 kpc w zw. z art. 397 §2 kpc , zażalenie oddalił.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.