Poniedziałek 12 listopada 2018 Wydanie nr 3913
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2013-10-14
Data orzeczenia:
14 października 2013
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
14 października 2013
Sygnatura:
I ACz 1705/13
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Piotr Górecki
Sędziowie:
Karol Ratajczak
Jacek Nowicki
Hasła tematyczne:
Wyłączenie Sędziego
Podstawa prawna:
art. 48 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

POSTANOWIENIE

Dnia 14 października 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu – Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Piotr Górecki (spr.),

Sędziowie: SA Karol Ratajczak,

SA Jacek Nowicki,

po rozpoznaniu w dniu 14 października 2013 r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa

G. Ż.

przeciwko

J. Ż.

o rozwód

na skutek zażalenia pozwanego

od postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 1 sierpnia 2013 r.,

sygn. akt XIII C 958/11

postanawia:

oddalić zażalenie.

K. Ratajczak P. Górecki J. Nowicki

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił wniosek pozwanego o wyłączenie sędziego M. S.. W uzasadnieniu wskazał, że brak przesłanek zarówno z art. 48 jak i 49 k.p.c., które stanowią podstawę do wyłączenia sędziego od rozpoznania sprawy.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł pozwany, zaskarżając je w całości. Z treści zażalenia wynikało, że pozwany domagał się zmiany zaskarżonego postanowienia poprzez wyłączenie sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu M. S..

Sąd Apelacyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Zażalenie uznać należało za bezzasadne.

Zgodnie z art. 49 k.p.c. sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. Podstawą takiego żądania lub wniosku jest istnienie okoliczności tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w każdej sprawie. Ustawa nie przytacza wskazówek co do rodzaju okoliczności mogących wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. Przyjąć zatem trzeba, że uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego stanowić mogą stosunki charakterze emocjonalnym (np. przyjaźń, sympatia, niechęć), ujawniające się w trakcie postępowania poprzez przychylne odnoszenie się do jednej ze stron i nieprzychylność wobec drugiej strony.

W ocenie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w sprawie nie zachodzą okoliczności, które poddają w wątpliwość bezstronność sędziego M. S. Sędzia złożyła stosowne wyjaśnienia, o których mowa w art. 52 § 2 k.p.c. i zaprzeczyła, aby istniały jakiekolwiek względy przemawiające za jej wyłączeniem. Wypada także dodać, że w niniejszym postępowaniu w dniu 3 grudnia 2012 r. zapadł wyrok w sprawie o rozwód, a pozwany złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesieni apelacji. Końcowo zaznaczyć wypada, że sama okoliczność niezadowolenia pozwanego z decyzji wydawanych przez sędziego w toku postępowania, nie może świadczyć o braku bezstronności i tym samym nie uzasadnia wyłączenia sędziego. We wniosku o wyłączenie sędziego, ani też w zażaleniu pozwany nie naprowadził żadnych tego rodzaju okoliczności, które poddawałyby w wątpliwość bezstronność sędziego. Zaznaczyć też trzeba, że brak było podstaw do wyłączenia sędziego z mocy ustawy (art. 48 k.p.c.).

Z tych przyczyn na podstawie w/w przepisów Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji, oddalając zażalenie na podstawie art. 385 k.p.c.

K. Ratajczak P. Górecki J. Nowicki

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.