Sobota 16 lutego 2019 Wydanie nr 4009
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2013-02-08
Data orzeczenia:
8 lutego 2013
Data publikacji:
18 maja 2018
Data uprawomocnienia:
8 lutego 2013
Sygnatura:
II Cz 75/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
A. Mikuliszyn
Sędziowie:
J. Jakubowska
M. Lechowska
Hasła tematyczne:
Wynagrodzenie Biegłego
Podstawa prawna:
art. 13 Rozp. Min. Sprawiedliwości z 18.12.1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzania dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym
(Dz. U. z 1975 r. Nr 46, poz. 254)

Sygn. akt II Cz 75/13

POSTANOWIENIE

Dnia 8 lutego 2013 r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Wydział II Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący : SSO A. Mikuliszyn/spr./

Sędziowie: SSO J. Jakubowska

SSO M. Lechowska

po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2013 r. w Jeleniej Górze

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa R. W.

przeciwko (...)T.U. S.A. w W.

o zapłatę

na skutek zażalenia (...) we W.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze

z dnia 16 listopada 2012 r. sygn. akt IC 240/10

p o s t a n a w i a: zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że wysokość przyznanego wynagrodzenia podwyższyć do kwoty 732,28 zł (siedemset trzydzieści dwa złote dwadzieścia osiem groszy).

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy przyznał (...) wynagrodzenie za sporządzoną opinię w kwocie 542,43 zł, odmówił natomiast wypłaty kwoty 189,85 zł stanowiącej równowartość kosztów pośrednich stanowiących koszty działania jednostki przeliczone stosunkowo do wykonanej opinii.

Z orzeczeniem tym nie zgodzili się biegli, którzy wskazali, że koszty te wynikają z zarządzenia rektora z dnia 30.12.2011 r. i odnoszą się do pozastatutowej działalności uczelni jakim jest m.in. sporządzanie opinii sądowych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Słusznie wskazuje Sąd Rejonowy, iż przepis § 13 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzania dowodu z opinii biegłych (Dz. U. z 1975 r. nr 46, poz.254 z późn. zm.) nie przewiduje możliwości wliczenia do kosztów opinii sporządzanej m.in. przez (...)także kosztów ogólnowydziałowych ponoszonych przez tę jednostkę i przeliczanych proporcjonalnie do wydanej opinii.

Wydaje się jednak, że obecnie pomijanie ust.1 § 13 rozporządzenia jako składnika wynagrodzenia biegłych także ogólnych kosztów zakładu jest nieuprawnione. Zwrócić bowiem należy uwagę, że w ust. 2 tego przepisu ujęto również ogólne koszty zakładu, w którym sporządzono opinię. Wprawdzie, jak wynika z brzmienia tego przepisu odnosi się on do sytuacji, gdy osobę, której opinia dotyczy poddano obserwacji, jednakże koszty ogólne, a więc koszty utrzymania jednostki sporządzającej opinię ponoszone są zawsze, bez względu na to, czy osoba badana była poddana obserwacji, czy też nie.

W tej sytuacji, wobec braku unormowania kwestii kosztów ogólnych, a więc kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 7 i 8 rozporządzenia koszty te winny być przyznawane w ramach innych wydatków niezbędnych do wydania opinii. Bez ich ponoszenia wydanie opinii przez uczelnię byłoby niemożliwe, skoro jej statutową działalnością jest działalność dydaktyczna, sporządzanie zaś opinii, na bazie infrastruktury uczelni i przez jej pracowników naukowych stanowi działalność dodatkową, której koszt nie może być finansowany ze środków przewidzianych na działalność statutową.

Z powyższych względów Sąd Okręgowy na zasadzie art.386§1 w zw. z 397§2 kpc orzekł jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.