Wtorek 18 grudnia 2018 Wydanie nr 3949
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z 2014-11-03
Data orzeczenia:
3 listopada 2014
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
3 listopada 2014
Sygnatura:
VI P 506/14
Sąd:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
Wydział:
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Monika Rosłan-Karasińska
Protokolant:
Agnieszka Wojtyła
Hasła tematyczne:
Wynagrodzenie Za Pracę ,  Odprawa Pieniężna
Podstawa prawna:
art. 355 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt VI P 506/14

POSTANOWIENIE

Dnia 3 listopada 2014 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie VI Wydział Pracyi Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Monika Rosłan - Karasińska

Protokolant:

Agnieszka Wojtyła

po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2014 r. na rozprawie sprawy

z powództwa A. B.

przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K.

o wynagrodzenie, odprawę pieniężną, odsetki

postanawia:

umorzyć postępowanie w sprawie.

  Sygnatura akt VI P 506/14

UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2014 r. stawiła się powódka A. B., a w imieniu pozwanej (...) sp. z o.o. w K. nikt się nie stawił. Na posiedzeniu powódka oświadczyła, że otrzymała od pozwanego dochodzone w niniejszej sprawie należności z tytułu wynagrodzenia i odprawy oraz kwotę należnych jej odsetek i wobec powyższego cofa pozew w całości wraz ze zrzeczeniem się roszczenia.

W dniu 10 listopada 2014 r. pozwany złożył wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem, który należało potraktować jako wniosek o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z art. 357 § 1 k.p.c. postanowienia ogłoszone na posiedzeniu jawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlegają one zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia postanowienia. Postanowienia te doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. W niniejszej sprawie postanowienie o umorzeniu postępowania zostało wydane w dniu 3 listopada 2014 r., a wniosek o uzasadnienie został złożony w dniu 10 listopada 2014 r., a więc z zachowaniem ustawowego terminu.

Zgodnie z art. 355 § 1 k.p.c. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Ponadto art. 469 k.p.c. wskazuje, iż Sąd uzna zawarcie ugody, cofnięcie pozwu, sprzeciwu lub środka odwoławczego oraz zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia za niedopuszczalne wówczas, gdyby czynność ta naruszała słuszny interes pracownika lub ubezpieczonego. Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku (art. 203 § 1 k.p.c.).

Wobec nie stwierdzenia przez Sąd niedopuszczalności cofnięcia pozwu w przedmiotowej sprawie, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.