Sobota 25 maja 2019 Wydanie nr 4107
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2016-02-23
Data orzeczenia:
23 lutego 2016
Data publikacji:
11 października 2018
Data uprawomocnienia:
23 lutego 2016
Sygnatura:
VIII Pz 6/16
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sędziowie:
Grzegorz Tyrka
Renata Stańczak
Hasła tematyczne:
Wynagrodzenie Za Pracę W Godzinach Nadliczbowych
Podstawa prawna:
art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art 385 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)

Sygn. akt VIII Pz 6/16

POSTANOWIENIE

Dnia 23 lutego 2016r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach Wydział VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie Przewodniczący: SSO Teresa Kalinka

SSO Grzegorz Tyrka

SSR(del.) Renata Stańczak

po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2016r.

na posiedzeniu niejawnym

zażalenia pozwanej na postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 24 listopada 2015r., sygn. akt. IV P 428/11

w sprawie z powództwa D. H. i J. K.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w Z.

o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i wynagrodzenie za urlop

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sędzia Przewodniczący Sędzia

(-) SSO G. Tyrka (-) SSO T. Kalinka (-) SSR(del.) R. Stańczak

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Zabrzu przyznał biegłemu sądowemu Z. G. kwotę 2.237,79 zł tytułem wynagrodzenia za sporządzenie pisemnej opinii i zwrot wydatków.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła pozwana zarzucając naruszenie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j.Dz.U. z 2014r., poz. 1025 z późn.zm.) poprzez przyznanie biegłemu wynagrodzenia wygórowanego, znacznie przekraczającego jego nakład pracy i poświęcony na sporządzenie opinii czas.

Pozwana wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez przyznanie biegłemu niższego wynagrodzenia (o co najmniej 60%) stosownie do nakładu pracy i ilości czasu jakie powinien biegły poświęcić sporządzając opinię zgodnie z tezą dowodową przez Sąd sformułowaną, ewentualnie uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd pierwszej instancji.

W odpowiedzi na zażalenie biegły sądowy Z. G. wniósł o jego oddalenie w całości podnosząc, iż zarzuty pozwanej są niesłuszne.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

W niniejszej sprawie sporna jest wysokość przyznanego biegłemu sądowemu Z. G. wynagrodzenia za sporządzoną opinię związaną z dokonaną przez Sąd pierwszej instancji oceną nakładu czasu pracy poświęconego przez biegłego na wydanie opinii z dnia 15 października 2015r.

Dokonując oceny zasadności wniesionego środka zaskarżenia należy w pierwszej kolejności wskazać na przepisy regulujące kwestię wynagrodzenia biegłego sądowego z tytułu sporządzenia opinii w postępowaniu cywilnym. Zgodnie z art. 288 k.p.c. biegły ma prawo żądać wynagrodzenia za stawiennictwo do sądu i wykonaną pracę. Wysokość i zasady przyznawania wynagrodzenia biegłemu regulują przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j.Dz.U. z 2014r., poz. 1025 z późn.zm) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2013r., poz. 518).

W myśl art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j.Dz.U. z 2014r., poz. 1025 z późn.zm.) biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii. Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebne do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków niezbędnych do wykonania czynności - na podstawie złożonego rachunku (art. 89 ust. 2). Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa (art. 89 ust. 3). Wynagrodzenie biegłego będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawką tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu (art. 89 ust. 4).

Według wskazań judykatury, sąd może skontrolować wskazaną przez biegłego w karcie pracy liczbę godzin niezbędnych do sporządzenia opinii (poświęconych na czynności przygotowawcze i badawcze, łącznie z zapoznaniem się z aktami sprawy oraz na opracowanie opinii wraz z uzasadnieniem) i obniżyć wynagrodzenie wyliczone przez biegłego stosownie do przyjętej przez siebie ilości czasu i nakładu pracy biegłego. Jednak ilość czasu, którą trzeba poświęcić na określoną czynność, jest zależna od wielu czynników, a wśród nich także od indywidualnych cech wykonawcy i indywidualnych cech czynności, podany zatem w rachunku czas poświęcony na wykonanie czynności może być z natury rzeczy skontrolowany tylko w przybliżeniu. Jeżeli więc nie istnieją ogólnie obowiązujące normy czasu wykonania danej czynności, kwestionowanie rachunku biegłego na tej podstawie, że czynność wymagała mniej czasu niż to wykazano w rachunku, może być skuteczne tylko wtedy, gdy podane w rachunku ilości zużytego czasu są tak jaskrawo wygórowane, iż – opierając się na zwykłym doświadczeniu życiowym – można od razu stwierdzić, że biegły niewątpliwie zużył znacznie mniej czasu niż podaje w rachunku (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 18 sierpnia 1959 r., I 82/59).

Dokonując analizy zgromadzonego materiału dowodowego i oceniając na tej podstawie stopień skomplikowania sprawy pod względem faktycznym i prawnym, Sąd Okręgowy podzielił stanowisko Sądu Rejonowego, który zasadnie przyznał biegłemu wynagrodzenie w kwocie ustalonej w zaskarżonym postanowieniu.

Biegły Z. G. w załączonej wraz z rachunkiem Karcie pracy przedstawił szczegółowe zestawienie ilości godzin potrzebnych do dokonania poszczególnych czynności. Sąd pierwszej instancji dokonał korekty ilości godzin potrzebnych do sporządzenie opinii. Łącznie przyjęte zostało, że na wydanie opinii biegły potrzebował 70 godzin. Na tą liczbę godzin składa się: zapoznanie z zakresem opracowania opinii i aktami sprawy oraz załącznikami ( dwa tomy akt osobowych oraz plik dokumentacji, na którą składają się wykazy A, kserokopie regulaminów pracy z 2007 i 2009r., kserokopie Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy z 2007r. i 2009r. ), analiza danych i opracowanie opinii. Opinia liczy łącznie 47 stron wraz z załączonymi tabelami.

Podkreślić tutaj należy, że w dacie skierowania sprawy do biegłego akta liczyły dwa tomy oraz kilka teczek załączników. Oczywistym jest, że biegły nie musiał szczegółowo zapoznawać się (czytać) całych akt i załączonych dokumentów, tym niemniej ustalenie, na których kartach znajdują się informacje potrzebne do opracowania opinii wymagało przejrzenia całych akt – w tym szczegółowego zapoznania się z protokołami rozpraw, pismami stron oraz dokumentami złożonymi do akt. Biegły musiał też przeprowadzić obliczenia wysokości ewentualnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz wynagrodzenia urlopowego za sporny okres dla obu powodów. Nie budzi wątpliwości, w ocenie Sądu drugiej instancji, skomplikowany charakter sprawy.

W ocenie Sądu Odwoławczego, wynagrodzenie przyznane biegłemu przez Sąd pierwszej instancji za sporządzenie opinii pisemnej w przedmiotowej sprawie jest adekwatne do nakładu jego pracy.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na mocy art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 385 k.p.c. oddalił zażalenie jako nieuzasadnione.

Sędzia Przewodniczący Sędzia

(-) SSO G. Tyrka (-) SSO T. Kalinka (-) SSR(del.) R. Stańczak

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.