Wtorek 19 marca 2019 Wydanie nr 4040
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2013-10-14
Data orzeczenia:
14 października 2013
Data publikacji:
17 maja 2018
Data uprawomocnienia:
14 października 2013
Sygnatura:
II Kz 310/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Mariusz Sztorc
Sędziowie:
Piotr Popek
do Anna Romańska
Protokolant:
st.sekr.sądowy Ewa Korab
Hasła tematyczne:
Wyrok Łączny ,  Umorzenie Postępowania
Podstawa prawna:
art. 437 par. 1 kodeksu postępowania karnego
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze
(Dz. U. z 1982 r. Nr 16, poz. 124)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt II Kz 310/13

POSTANOWIENIE

Dnia 14 października 2013 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSO Mariusz Sztorc

Sędziowie: SSO Piotr Popek

SSR del. do SO Anna Romańska (spraw.)

Protokolant: st.sekr.sądowy Ewa Korab

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie – Marioli Zarzyki-Rzucidło

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 14 października 2013 r.

zażalenia obrońcy skazanej A. S.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 6 sierpnia 2013 r.,

sygn. akt X K 504/13

w przedmiocie umorzenia postępowania o wydanie wyroku łącznego

I.  na podstawie art. 437 § 1 kpk postanawia utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie

II.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz adw. T. L. kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanej z urzędu w postępowaniu odwoławczym

III.  na podstawie art. 624§1 kpk zwolnić skazaną od obowiązku zapłaty kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2013 r., sygn. akt X K 504/13 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, na podstawie art. 572 kpk, umorzył postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego wobec skazanej A. S.. Jednocześnie Sąd I instancji zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. T. L. z Kancelarii Adwokackiej w R. kwotę 177,12 zł tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanej z urzędu, obciążając Skarb Państwa kosztami postępowania.

Powyższe orzeczenie zaskarżył w całości obrońca skazanej, zarzucając mu obrazę przepisów postępowania, która miała wpływ na wynik postępowania, a to art. 572 kpk poprzez jego zastosowanie, podczas braku przesłanek uzasadniających umorzenie postępowania.

Wskazując na powyższe wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez wydanie wyroku łącznego wobec A. S. oraz zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu, oświadczając jednocześnie, iż nie zostały one uiszczone w całości ani w części, ewentualnie o uchylenie i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy miał na uwadze, co następuje.

Zażalenie obrońcy skazanej nie zasługuje na uwzględnienie.

Kontrola odwoławcza w całości akceptuje rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego oraz podane przez sąd przyczyny, które legły u podstaw wydania zaskarżonego postanowienia.

Mając jednak na uwadze treść złożonego zażalenia, które przekonuje, iż skazana nadal nie rozumie instytucji wyroku łącznego należy poczynić, dla jasności, uwagi będące w istocie powieleniem tez zawartych w treści uzasadnienia zaskarżonego postanowienia.

I tak, przede wszystkim wskazać należy, iż rozważania Sądu Rejonowego uwzględniają wszystkie dotychczasowe skazania A. S., a mianowicie pięć wyroków wydanych w sprawach: VIII K 435/03, II K 381/05, II K 586/06, XVI K 1242/07 i X K 718/12. Ponadto Sąd I instancji uwzględnił fakt, iż w stosunku do skazanej wydano już wyrok łączny, którym objęto dwa spośród w/w skazań – wyrok Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 6 marca 2009 r., sygn. akt IV K 179/08 połączył skazania w sprawach VIII K 435/03 i II K 381/05.

W ocenie Sądu Okręgowego, nie budzi wątpliwości stanowisko Sądu Rejonowego, który uznał, iż obecnie brak jest podstaw do weryfikacji wskazanego wyżej wyroku łącznego, jako że przestępstwa przypisane skazanemu pozostałymi wyrokami, nie pozostają w związku czasowym z momentem popełnienia przestępstw, objętych tym wyrokiem łącznym. Trafna jest również konstatacja o braku warunków do wydania nowego wyroku łącznego, gdyż kolejne skazania – wyłączając te które zostały objęte wcześniej wydanym wyrokiem łącznym – nie spełniają kryterium przewidzianego przez ustawodawcę w art. 85 kk.

W tej sytuacji, mając na uwadze, iż złożony środek odwoławczy jest bezzasadny, zaskarżone postanowienie należało utrzymać mocy.

O kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanej z urzędu orzeczono na podstawie powołanego przepisu. Z uwagi na sytuację materialną skazanej przebywającej w Zakładzie Karnym zwolniono ją od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

Pouczenie: Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.