Poniedziałek 23 lipca 2018 Wydanie nr 3801
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2013-03-08
Data orzeczenia:
8 marca 2013
Data publikacji:
13 października 2017
Data uprawomocnienia:
8 marca 2013
Sygnatura:
II Cz 173/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
W. Damaszko
Sędziowie:
J. Jakubowska
A. Izydorczyk
Hasła tematyczne:
Wznowienie Postępowania
Podstawa prawna:
art. 399 § 1 kpc, art. 416(1) kpc
Powołane przepisy:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 173/13

POSTANOWIENIE

Dnia 8 marca 2013 r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Wydział II Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO W. Damaszko/spr./

Sędziowie: SSO J. Jakubowska

SSO A. Izydorczyk

po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2013 r. w Jeleniej Górze

na posiedzeniu niejawnym

skargi Z. K. (1) o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. akt

II Cz 140/13

w sprawie z wniosku Z. K. (1)

z udziałem C. M.

o podział majątku

postanawia:

skargę odrzucić.

UZASADNIENIE

Z. K. (2) złożył skargę o wznowienie postępowania „w sprawie wyłączenia sędziego Marka Gajdackiego ze sprawy sygn. akt I Ns 1569/11”.

Skarga wnioskodawcy jest niedopuszczalna.

Przed Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze pod sygnaturą akt I Ns 1569/11 prowadzone jest postępowanie z wniosku Z. K. (1) z udziałem C. M. o podział majątku. Sąd ten postanowieniem z dnia 11 stycznia 2013 r. oddalił wniosek Z. K. (1) o wyłączenie od rozpoznania sprawy sędziego Marka Gajdeckiego. Na powyższe rozstrzygnięcie Z. K. (1) złożył zażalenie, ale jako spóźnione, zostało ono odrzucone postanowieniem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 20 lutego 2013 r. (II Cz 140/13).

Skarga o wznowienie postępowania – stosownie do art. 399 § 1 k.p.c. – jest dopuszczalna w sytuacji gdy postępowanie to zostało, w trybie procesowym zakończone prawomocnym wyrokiem, a w trybie nieprocesowym prawomocnym postanowieniem orzekającym co do istoty sprawy (art. 524 § 1 k.p.c.). Zasadniczo zatem tego rodzaju skarga przysługuje od prawomocnych orzeczeń o charakterze merytorycznym, a więc takich które rozstrzygają o przedmiocie postępowania (tzw. orzeczenia co do istoty sprawy).

Skarga – poza wyjątkami – nie przysługuje od prawomocnych orzeczeń kończących postępowanie w sprawie w sposób formalny na przykład poprzez odrzucenie pozwu lub apelacji, a także nie może być wniesiona od prawomocnych postanowień kończących postępowanie pomocnicze lub wpadkowe. Do tych ostatnich należą między innymi postanowienia w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych, lub ustanowienia adwokata, a także postanowienia co do wniosku o wyłączenie sędziego.

Natomiast do kwestii wzruszalności postanowień niekończących postępowanie w sprawie odnosi się przepis art. 416 1 k.p.c. Zgodnie z jego brzmieniem w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem (postanowieniem co do istoty sprawy) mogą być uchylone postanowienia niekończące postępowanie w sprawie, jeżeli zostały wydane na podstawie aktu normatywnego uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z konstytucją, ratyfikowaną umowa międzynarodową lub z ustawą. Przepisy o wznowieniu postępowania stosuje się odpowiednio.

Zastosowanie powyższego przepisu wchodzi w grę tylko wówczas gdy sprawa została już merytorycznie zakończona, co w postępowaniu z wniosku Z. K. (1) nie miało miejsca oraz gdy Trybunał Konstytucyjny orzeknie o niekonstytucyjności przepisu stanowiącego podstawę wydanego orzeczenia niekończącego postępowanie.

Z braku przesłanek wynikających zarówno z art. 399 § 1 k.p.c. i art. 416 1 k.p.c. skarga jako niedopuszczalna z mocy art. 410 § 1k.p.c. podlegała odrzuceniu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.