Wtorek 11 grudnia 2018 Wydanie nr 3942
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Poznaniu z 2015-09-29
Data orzeczenia:
29 września 2015
Data publikacji:
15 lutego 2018
Data uprawomocnienia:
29 września 2015
Sygnatura:
XV Ca 610/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wydział:
XV Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Arleta Lewandowska
Sędziowie:
Michał Wysocki
Maria Antecka
Protokolant:
prot. sąd. Agata Lipowicz
Podstawa prawna:
Art. 31 Prawa O a.s.c Ustawa Z 29.09.1986 R.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180)

Sygn. akt XV Ca 610/15

POSTANOWIENIE

Dnia 29 września 2015 r.

Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XV Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Arleta Lewandowska

Sędziowie: SSO Maria Antecka (spr.)

SSO Michał Wysocki

Protokolant: prot. sąd. Agata Lipowicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 września 2015 r. w Poznaniu

sprawy z wniosku G. W. (1)

przy udziale H. W. i K. W. (1)

o sprostowanie aktu stanu cywilnego- aktu zgonu dotyczącego K. W. (2)

na skutek apelacji wniesionej przez wnioskodawczynię

od postanowienia Sądu Rejonowego Poznań- Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

z dnia 14 stycznia 2015 r.

sygn. akt I Ns 2166/14

p o s t a n a w i a :

oddalić apelację.

Maria Antecka Arleta Lewandowska Michał Wysocki

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu , w sprawie z wniosku G. W. (1), przy uczestnictwie H. W., K. W. (3) o sprostowanie aktu stanu cywilnego - odpisu skróconego aktu zgonu, dotyczącego K. W. (2), postanowieniem z dnia 14.01.2015r. wniosek oddalił.

W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, iż zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011r., nr 12, poz.1264) akty stanu cywilnego podlegają sprostowaniu w razie błędnego lub nieścisłego zredagowania. Natomiast jeżeli błąd w akcie ma charakter oczywistej omyłki, błędu pisarskiego, to jego sprostowanie winno nastąpić w postępowaniu administracyjnym na podstawie art.28 Prawa o a.s.c. Sąd Rejonowy wskazał, iż w niniejszej sprawie zarówno w akcie urodzenia wnioskodawcy, czyli ojca K. W. (2), jak i w akcie małżeństwa rodziców K. W. (2) widniało nazwisko (...) i to do czasu wydania na ich wniosek przez Prezydenta Miasta P. w dniu 6.06.2013r. decyzji w przedmiocie ustalenia brzmieniai pisowni nazwiska jako (...). Jako (...) zgłoszono też nazwisko K. po jego narodzinach. Te okoliczności zostały przytoczone jako uzasadniające oddalenie wniosku. Nadto Sąd Rejonowy podkreślił, iż w akcie urodzenie K. W. (2) widnieje nazwisko (...), a nadto podkreślił, iż dane zgłoszone do Urzędu Stanu Cywilnego w związkuz urodzeniem K. W. (2) zgodne były ze stanem faktycznym. W tamtej dacie jego rodzice nosili nazwisko (...).

Z orzeczeniem tym nie zgodziła się wnioskodawczyni i zaskarżyła je w całości apelacją, zgłaszając następujące zarzuty:

1. naruszenia art.31 ustawy z 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. nr 36, poz.180, ze zm.) poprzez jego błędną wykładnię i w konsekwencji uznanie, iż akt zgonu K. W. (4) nie podlega sprostowaniu w zakresie brzmienia i pisowni nazwiska zmarłego z uwagi na niewykazanie, że akt zgonu był dotknięty błędem od początku jego sporządzenia;

2. naruszenie przepisów postępowania, mających istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art.233§1 k.p.c. poprzez dokonanie dowolnej, a nie swobodnej , oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, sprzecznej z zasadami logiki oraz doświadczenia życiowegoi w konsekwencji:

-przyjęcie, że z okoliczności niniejszej sprawy nie wynika, że za właściwe brzmienie i pisownię nazwiska zmarłego uznać należy nazwisko (...);

-ustalenie, że nie wykazano, że akt zgonu K. W. (4) był dotknięty błędem, pomimo że dokumenty zgromadzone w aktach sprawy pozwalają ustalić, że prawdziwym nazwiskiem syna wnioskodawczyni jest nazwisko (...), co potwierdza m.in. odpis aktu urodzenia K. W. (2);

-uznanie za nieistotne w sprawie zeznań uczestników postępowania, z których wynika, że brzmienie nazwiska rodowego rodziny zmarłego to (...), a nie W.;

-uznanie za nieistotne faktu, iż zarówno wnioskodawcy, jak i zmarły K. W. (2) posługiwali się na co dzień nazwiskiem (...);

-nieuwzględnienia faktu, iż w stosunku do K. W. (2) nie wydano decyzji administracyjnej w zakresie sprostowania brzmienia i pisowni nazwiska zmarłego na (...), wyłącznie z uwagi na jego śmierć przed rozstrzygnięciem sprawy, natomiast decyzje takie zostały wydane w odniesieniu do jego rodziców, co dodatkowo potwierdza, że właściwe brzmienie nazwiska syna wnioskodawczyni to (...).

Z uwagi na powyższe apelująca wniosła o zmianę zaskarżonego orzeczeniai uwzględnienie wniosku w całości, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego orzeczeniai przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Nadto apelująca wniosła o zasądzenie na jej rzecz kosztów sądowych postępowania pierwszoinstancyjnego oraz kosztów postępowania przez Sądem II instancji, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacja okazała się nieuzasadniona.

Apelująca sformułowała zarzuty dwojakiego rodzaju :

- po pierwsze zarzut naruszenia prawa materialnego;

- po drugie zarzut naruszenia przepisów postępowania, mających istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art.233§1 k.p.c. poprzez dokonanie dowolnej, a nie swobodnej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, sprzecznej z zasadami logiki oraz doświadczenia.

W pierwszej kolejności rozważania wymagały zarzuty odnoszące się do naruszenia przepisów postępowania, albowiem mogły mieć one wpływ na ustalenie stanu faktycznego, a tylko w prawidłowo ustalonym stanie faktycznym dokonywać można rozważań prawnych.

W ocenie Sądu Okręgowego ustalenia faktyczne Sądu Rejonowego były całkowicie prawidłowe. Zostały one oparte na całokształcie materiału dowodowego zebranego w toku postępowania, który został poddany rzetelnej i skrupulatnej analizie zgodnej z regułami poprawnego rozumowania oraz zasadami doświadczenia życiowego. Z tych też względów Sąd Okręgowy ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd I instancji przyjął za własne, oceniając zarzuty w tym zakresie za niezasadne.

Omawiając te zarzuty należy wskazać, iż pozbawione podstaw faktycznych jest twierdzenie apelującej, że z okoliczności niniejszej sprawy wynika, że za właściwe brzmienie i pisownię nazwiska zmarłego uznać należy nazwisko (...). Jedynym dokumentem stanu cywilnego, w którym podano nazwisko K. W. (2) w brzmieniu (...), był złożony w kserokopii odpis skrócony aktu urodzenia K. W. (2) z dnia 17.09.1967 r. (k.49). Sąd Rejonowy dokonał oceny mocy dowodowej tego dokumentu, wskazując, iż nie może stanowić on dowodu brzmienia nazwiska, gdyż po pierwszez pozostałych aktów stanu cywilnego stanowiących dowody w sprawie, wynika że w księdze stanu cywilnego i akcie urodzenia tej osoby nazwisko wpisane jest w brzmieniu (...); a po drugie dowód ten został przedłożony w kserokopii, a więc sąd nie miał możliwości weryfikacji, w jakim brzmieniu nazwisko to zostało ujęte na oryginale tego odpisu skróconego aktu urodzenia. Jednocześnie Sąd Rejonowy szczegółowo dokonał analizy brzmienia i pisowni w dokumentach stanu cywilnego wstępnych K. W. (2) brzmienia ich nazwiska, wyprowadzając z tego trafny wniosek, iż w dacie urodzenia K. W. (2) rodzice jego nosili nazwisko (...) i takie też nazwisko figurowało w aktach stanu cywilnego ich dotyczących. Podkreślił przy tym, iż nazwisko rodziców K. W. (2) zostało ustalone w brzmieniu (...) w wyniku wydania na ich wniosek przez Prezydenta Miasta P. w dniu 6.06.2013 r. decyzji w przedmiocie ustalenia brzmienia i pisowni nazwiska.

Z wyżej wskazanych względów pozbawione podstaw faktycznych jest też twierdzenie apelującej, że Sąd Rejonowy nieprawidłowo przyjął, iż w toku postępowania nie wykazano, że akt zgonu K. W. (4) był dotknięty błędem.

Twierdzenia apelującej, iż Sąd Rejonowy błędnie uznał za nieistotne w sprawie zeznania uczestników postępowania, z których wynika, że brzmienie nazwiska rodowego rodziny zmarłego to (...), a nie W., jak również za nieistotne uznał fakt, iż zarówno wnioskodawcy, jak i zmarły K. W. (2) posługiwali się na co dzień nazwiskiem (...) winy być już rozpatrywane łącznie z postawionym w apelacjiz zarzutem prawa materialnego, gdyż dotyczą nie tyle ustaleń faktycznych, ile wyciągniętychz nich wniosków. Podobnie należy ocenić, również ujęty jako zarzut naruszenia prawa procesowego, zarzut nieuwzględnienia faktu, iż w stosunku do K. W. (2) nie wydano decyzji administracyjnej w zakresie sprostowania brzmienia i pisowni nazwiska zmarłego na (...), wyłącznie z uwagi na jego śmierć przed rozstrzygnięciem sprawy, natomiast decyzje takie zostały wydane w odniesieniu do jego rodziców, co dodatkowo potwierdza, że właściwe brzmienie nazwiska syna wnioskodawczyni to (...).

Sąd Rejonowy dokonując wykładni przepisu art.31 Prawa o a.s.c. trafnie wskazałw jakich okolicznościach może dojść do sprostowania aktu stanu cywilnego, wspomagając swoje wywody dorobkiem judykatury i poglądami doktryny. W szczególności trafnie podkreślił, iż sprostowanie nazwiska może nastąpić na podstawie aktów urodzenia wstępnych, a wyjątkowo na podstawie ich aktów małżeństwa. Okolicznościami , które nie mają znaczenia dla sprostowania nazwiska jest to jakim nazwiskiem posługuje się na co dzień osoba, co do której aktu stanu cywilnego złożono wniosek o sprostowanie, ani jakie brzmienie tego nazwiska jest zawarte w innych dokumentach niż akty stanu cywilnego. Nadto mając na uwadze, iż brzmienie nazwiska rodziców K. W. (2) zostało ustalone w brzmieniu (...) dopiero z wydaniem w roku 2003 przez Prezydenta Miasta P. decyzji administracyjnych ustalających brzmienie nazwiska F. W. na (...) i G. W. (2) na (...) podkreślił, iż sprostowaniuw trybie art. 31 Prawa o a.s.c. podlegać może to, co było błędne od początku. W konkluzji Sąd Rejonowy uznał, iż brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku.

Sąd Okręgowy w pełni akceptuje i podziela wnioski prawne wyciągnięte przez Sąd Rejonowy z trafnie poczynionych ustaleń faktycznych.

Odnosząc się do apelacji i powołanego w jej uzasadnieniu zarzutu postanowienia z uzasadnieniem Sąd Najwyższego z dnia 19.01.1967 – III CR (...), Sąd Okręgowy podkreśla, iż dotyczyło ono zupełnie innego stanu faktycznego, a mianowicie akt, którego dotyczył wniosek o sprostowanie został odtworzony na podstawie art. 22 Prawa o aktach stanu cywilnego ( dekretu z 8.06.1955 r.).

Sąd Okręgowy zauważa nadto, iż z dniem 1.03.2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. 2014.1741) i na mocy art.148 tej ustawy utraciła moc ustawa z 29.09.1986. -Prawo o aktach stanu cywilnego. Zgodnie jednak z art. 134 ust.5 ustawy z dnia 28.11.2014 r. postępowania sądowe o sprostowanie aktu stanu cywilnego wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

Z wyżej wskazanych względów apelacja, jako nieuzasadniona, na podstawie art.385 k.p.c. w zw. z art.13§2 k.p.c. podlegała oddaleniu.

Maria Antecka A. M. W.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.