Niedziela 26 maja 2019 Wydanie nr 4108
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-02-19
Data orzeczenia:
19 lutego 2016
Data publikacji:
12 października 2018
Sygnatura:
XVII AmE 170/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział:
XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Przewodniczący:
Małgorzata Perdion-Kalicka
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)

Sygn. akt XVII AmE 170/15

POSTANOWIENIE

Dnia 19 lutego 2016 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

w następującym składzie:

Przewodnicząca: SSO Małgorzata Perdion - Kalicka

po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2016 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki

od rozstrzygnięcia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki „Protokół Nr (...) z przebiegu przeprowadzonego przetargu” z dnia 21 września 2015 roku w zakresie oferty nr 58, wskazanej w załączniku nr 1 do Protokołu Nr (...)

w przedmiocie rozstrzygnięcia przetargu

postanawia:

1.  umorzyć postępowanie w sprawie,

2.  zwrócić ze Skarbu Państwa – Kasy Sądu Okręgowego w Warszawie na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 50 zł (pięćdziesiąt złotych) stanowiącą połowę uiszczonej opłaty od odwołania,

3.  zasądzić od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz Prezesa URE kwotę 360 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSO Małgorzata Perdion – Kalicka

UZASADNIENIE

(...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wniosła odwołanie od protokołu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr (...) z dnia 21 września 2015 r. w zakresie oferty nr (...) wskazanej w załączniku nr 1 do Protokołu Nr (...).

Pismem z dnia 27 stycznia 2016 roku odwołanie zostało cofnięte, co skutkuje umorzeniem postępowania na podstawie art. 355 §1 i 2 k.p.c. w zw. z art. 13 §1 k.p.c.. Czynność ta nastąpiła po wysłaniu odpisu odwołania stronie przeciwnej.

Cofnięcie odwołania jest czynnością dyspozytywną strony wnoszącej odwołanie skutkującą umorzeniem postępowania, jeżeli spełnione są warunki przewidziane przez ustawodawcę tj. odwołanie może być cofnięte bez zezwolenia strony przeciwnej aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia aż do wydania wyroku. W sprawie niniejszej nie zachodzą również przeszkody wymienione w art. 203 § 4 k.p.c., które uzasadniałyby uznanie cofnięcia odwołania za niedopuszczalne, w związku z powyższym orzeczono jak w pkt. 1 sentencji postanowienia.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1025 j.t.), sąd z urzędu zwraca stronie połowę uiszczonej opłaty od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana. Mając powyższe na uwadze, na podstawie ww. przepisu orzeczono, jak w pkt 2 sentencji postanowienia.

Rozstrzygnięcie w zakresie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wydano na podstawie art. 98 § 1 i § 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. w zw. z art. 203 § 2 k.p.c. na wniosek złożony przez pełnomocnika pozwanego w dniu 17 lutego 2016 r. Kosztami zastępstwa procesowego obciążono powódkę, którą uważa się za stronę przegrywającą sprawę wobec cofnięcia przez nią odwołania. Koszty należne pozwanemu zostały ustalone w wysokości 360 zł na podstawie § 14 ust. 3 pkt 3 w zw. z § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2013 r., poz. 490 j.t.) w zw. z § 21 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2015 r., poz. 1804).

SSO Małgorzata Perdion – Kalicka

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)

(...)

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.