Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-02-19
Data orzeczenia:
19 lutego 2016
Data publikacji:
11 października 2018
Sygnatura:
XVII AmE 182/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział:
XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Przewodniczący:
Maria Witkowska
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)

Sygn. akt: XVII AmE 182/15

POSTANOWIENIE

Dnia 19 lutego 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

w składzie:

Przewodniczący: SSO Maria Witkowska

po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2016 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania (...) S.A. z siedzibą w W.

przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki

w przedmiocie rozstrzygnięcia przetargu

postanawia:

1.  umorzyć postępowanie,

2.  zasądzić od (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kwotę 360 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego,

3.  zwrócić z Kasy Sądu Okręgowego w Warszawie na rzecz (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 50 zł (pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu połowy opłaty sądowej od odwołania.

SSO Maria Witkowska

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2015 roku został sporządzony Protokół nr (...) z przebiegu przeprowadzonego przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (k. 3- 6 akt sąd.).

(...) S.A. z siedzibą w W. wniosła od niego odwołanie, traktując go jako decyzję Prezesa URE ogłoszoną w dniu 07 października 2015 r. poprzez publikację na stronie internetowej Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie rozstrzygnięcia przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w zakresie oferty nr (...) wskazanej w załączniku nr 1 do protokołu nr (...).

Z kolei w piśmie procesowym z dnia 27 stycznia 2016 roku powód oświadczył, że cofa odwołanie. Jednocześnie wniósł o umorzenie postępowania i zwrot połowy uiszczonej opłaty od pozwu.

O powyższym został poinformowany pozwany, który podtrzymał wniosek zgłoszony w treści odpowiedzi na odwołanie i wniósł o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zważył, co następuje:

W ocenie Sądu cofnięcie odwołania nie budzi zastrzeżeń w świetle art. 203 k.p.c. W szczególności okoliczności sprawy nie wskazują, aby czynność ta była sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzała do obejścia prawa.

Wobec tego postępowanie w sprawie należało umorzyć na podstawie art. 355 kpc, albowiem powód cofnął ze skutkiem prawnym odwołanie.

O kosztach zastępstwa procesowego postanowiono stosownie do treści art. 98 i 99 k.p.c. w związku z art. 203 § 2 zd. 2 k.p.c. oraz § 14 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. z 2013 roku, poz. 490 j.t. ze zm.).

Ponieważ powód cofnął odwołanie po jego wysłaniu pozwanemu a przed rozpoczęciem posiedzenia, Sąd na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 ppkt a ustawy z 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1025 j.t. ze zm.), zwrócił powodowi kwotę 50 zł, stanowiącą połowę opłaty od odwołania.

SSO Maria Witkowska

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.