Piątek 22 marca 2019 Wydanie nr 4043
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-02-12
Data orzeczenia:
12 lutego 2015
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Sygnatura:
XVII AmK 21/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział:
XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Przewodniczący:
Magdalena Sajur-Kordula
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168)

Sygn. akt XVII AmK 21/13

POSTANOWIENIE

Dnia 12 lutego 2015 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

w składzie:

Przewodniczący: SSO Magdalena Sajur-Kordula

po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2015 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania (...) Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego

o nałożenie kary pieniężnej

na skutek wniosku powoda o wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 22 sierpnia 2013 roku nr (...)

postanawia:

oddalić wniosek.

SSO Magdalena Sajur – Kordula

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2013 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję nr (...)(2) mocą której wymierzył powodowi karę pieniężną z tytułu naruszenia zakazu stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym.

W dniu 6 września 2013 r. powód wniósł odwołanie od ww. decyzji. Wraz z odwołaniem złożył wniosek o wstrzymanie jej wykonania.

Sąd zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie

Zgodnie z art. 479 indeks 74 k.p.c. w razie wniesienia odwołania od decyzji Prezesa Urzędu, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, na wniosek strony, która wniosła odwołanie, wstrzymać wykonanie decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Zgodnie z art. 130 § 1 i 2 k.p.a. w zw. z art. 14 ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym zasadą jest, iż przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja Prezesa UTK nie ulega wykonaniu a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Przepisów powyższych nie stosuje się wówczas, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności przez organ wydający decyzję bądź gdy podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa (art. 130 § 3 ust. 1 i 2 k.p.a. w zw. z art. 14 ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym).

W niniejszej sprawie przedmiotowa decyzja ani nie została zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności, ani nie podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. Skoro tak, to wniesienie odwołania przez powoda wywołało skutek w postaci wstrzymania jej wykonania. Stąd wniosek powoda należało ocenić jako bezprzedmiotowy.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 479 indeks 74 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.

SSO Magdalena Sajur – Kordula

Z:/Odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikom stron.

SSO Magdalena Sajur - Kodula

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.