Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-09-10
Data orzeczenia:
10 września 2013
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
10 września 2013
Sygnatura:
XXIII Ga 1321/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział:
XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
Przewodniczący:
Alicja Dziekańska
Sędziowie:
Tomasz Pałdyna
Wiktor Piber
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt XXIII Ga 1321/13

POSTANOWIENIE

Dnia 10 września 2013 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Alicja Dziekańska (spr.)

Sędziowie: SSO Tomasz Pałdyna

SSO Wiktor Piber

po rozpoznaniu w dniu 10 września 2013 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Kancelaria (...) adw. (...) spółka komandytowa w W.

o wykreślenie

na skutek apelacji wnioskodawcy na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 r., sygn. akt WA XII Ns Rej KRS (...)

postanawia:

oddalić apelację.

XXIII Ga 1321/13

UZASADNIENIE

M. C. - komplementariusz spółki komandytowej Kancelaria (...). (...) spółka komandytowa wniósł jednocześnie o wpis rozwiązania spółki i jej likwidację oraz o jej wykreślenie. Obie sprawy na mocy stosownego zarządzenia z 19.06.2013r zostały rozpoznane łącznie.

Postanowieniem z dnia 19.06.2013 r. Sąd Rejonowy oddalił wniosek. Swoje rozstrzygnięcie Sąd I instancji oparł na następujących ustaleniach faktycznych i rozważaniach prawnych:

Komplementariusz wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki, nie wykazując żadnych czynności likwidacyjnych, przedłożył jednoosobową uchwałę, z treści której wynika, że sam przejmuje spółkę i będzie ją likwidował.

Sąd Rejonowy zważył, iż powyższa uchwała podjęta jednoosobowo w sprawie przekraczającej zwykły zarząd narusza art. 43 ksh i postanowienie § 8 umowy spółki. Decyzja samodzielnej likwidacji spółki naruszała też w ocenie Sądu art. 70 i 75 ksh. Brak natomiast podjęcia czynności likwidacyjnych stanowił o naruszeniu normy art. 67 ksh.

Powyższe postanowienie zaskarżył Wnioskodawca w całości, wnosząc o jego uchylenie oraz „wpis polegający na wykreśleniu wnioskodawcy z Krajowego Rejestru Sądowego”.

W uzasadnieniu apelujący wskazał, że komandytariusz złożył wypowiedzenie umowy spółki, co spowodowało jej rozwiązanie na mocy art. 61§1 ksh w zw. z art.103 ksh, gdyż spółka nie może istnieć w obrocie od 1.01.2013 r., posiadając tylko jednego wspólnika. Ponadto podniósł, że faktycznie nie prowadzi działalności od ponad roku, a drugi wspólnik z dniem 31 maja 2013r. został skreślony, zgodnie ze swoim wnioskiem, z listy adwokatów, a w takim stanie rzeczy w spółce pozostaje de facto jedny tylko wspólnik. W ocenie skarżącego z braku możliwości podejmowania przez spółkę uchwał, nieposiadania wymaganego prawem składu osobowego oraz wypełnienie przesłanek z art. 58 pkt 5 ksh - wykreślenie spółki należy uznać za celowe, a rozwiązanie spółki na kanwie ww. przepisu nastąpiło ze skutkiem ex nunc. Wnioskodawca wskazał ponadto, że 1.07.2012 r. spółka wkroczyła w fazę likwidacji, która trwała do 31.12.2012 r.

Rozpoznając apelację Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Apelacja podlega oddaleniu jako bezzasadna.

Sąd Rejonowy dokonał prawidłowych ustaleń faktycznych i prawnych, które Sąd Okręgowy w pełni popiera i przyjmuje za własne.

Odnośnie wypowiedzenia umowy spółki, wskazać należy, że w przedmiotowej sprawie zastosowanie mają przepisy dot. spółki komandytowej oraz spółki jawnej (art.103 ksh), w związku z czym wypowiedzenie umowy spółki zgodnie z art. 58 pkt 5 ksh implikuje wszczęcie postępowania likwidacyjnego, o czym stanowi przepis art. 67§1 ksh i nst. Nie jest więc możliwe uznanie za zasadnie twierdzenia wnioskodawcy, jakoby samo, zresztą wadliwe, podjęcie uchwały o rozwiązaniu, automatycznie odnosiło taki skutek prawny, który mógłby stanowić podstawę do wykreślenia spółki z rejestru. W takiej sytuacji konieczne jest bowiem wszczęcie i przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego, a przeprowadzenie takiego postępowania nie zostało też wykazane. Spółka z formalnoprawnego punktu widzenia przestaje natomiast istnieć dopiero, kiedy postępowanie likwidacyjne zostało zakończone oraz wykreślono ją z rejestru handlowego.

Na marginesie Sąd Okręgowy wskazuje, że również przepis art. 67§1 ksh, który daje podstawy do zakończenia bytu spółki z woli wspólników bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego nie może znaleźć zastosowania w niniejszej sprawie, gdyż wspólnicy nie określili w umowie spółki sposobu zakończenia jej działalności. Z akt postępowania nie wynika także, że nastąpiło rozliczenie między samymi wspólnikami, w związku z czym uznać należało wykreślenie spółki zgodnie z wnioskiem bez przeprowadzenia klasycznego postępowania likwidacyjnego za niedopuszczalne. Konieczność przeprowadzenia tego postępowania w odniesieniu do spółek kapitałowych wskazuje również judykatura, por. m.in. orzeczenie SN z 18.01.1994 r. w sprawie CZP 178/93, postanowienie SN z 29.06.2001 r. w sprawie I CZ 73/01 bądź postanowienie z 5.12.2003r. w sprawie IV CK 256/02.

Wnioskodawca wskazuje ponadto, że spółka faktycznie nie funkcjonuje w obrocie i zaprzestała swojej działalności. W tej sytuacji w ocenie Sądu Okręgowego stwierdzić można, że spółka zaprzestała realizacji ustalonego przez wspólników celu, co również stanowić może podstawę jej rozwiązania. Jednak powyższej kwestii nie można rozpatrywać abstrahując od wskazanych wyżej okoliczności, w szczególności pominięcia czynności likwidacyjnych. W polu uwagi Sądu pozostaje również fakt powzięcia wadliwej uchwały o rozwiązaniu spółki, w którym apelująca sama ustanawia się likwidatorem, podczas gdy w niniejszej sprawie likwidatorami mogą być wyłącznie wszyscy wspólnicy (art.70 §1, zd.1 ksh). Ponadto uchwała ta została podjęta jednoosobowo, co narusza zapisy samej umowy spółki ( § 8), jak i stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu również w rozumieniu art. 43 ksh.

Wobec powyższego Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 kpc w zw. z 13§2 kpc orzekł jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.