Piątek 22 marca 2019 Wydanie nr 4043
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Warszawie z 2012-11-14
Data orzeczenia:
14 listopada 2012
Data publikacji:
16 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
14 listopada 2012
Sygnatura:
XXIII Ga 1726/12
Sąd:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział:
XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
Przewodniczący:
Jolanta Stepień-Kordiał
Sędziowie:
Bolesław Wadowski
Wiktor Piber
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 238)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

Sygn. akt XXIII Ga 1726/12

POSTANOWIENIE

Dnia 14 listopada 2012 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Jolanta Stepień - Kordiał

SSO Bolesław Wadowski

SSO Wiktor Piber

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 listopada 2012 r. w Warszawie

sprawy ze skargi S. T., spol Sr.o. z siedzibą w P. B. Republika Czeska

od postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 października 2012 r., sygn. akt KIO 2019/12

postanawia:

odrzucić skargę.

Sygn. akt XXIII Ga 1726/12

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2012r do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie S. T., spol.s r.o dotyczące udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego celem zawarcia umowy ramowej na dostawy rozdzielnic prądu stałego 3kV. Odwołujący po dokładnej analizie treści ogłoszenia stwierdził, że Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób ograniczający uczciwą konkurencję, a tym samym krąg potencjalnych wykonawców, którzy mimo posiadania przedmiotu zamówienia najwyższej jakości, nie mogą złożyć konkurencyjnej oferty.

Postanowieniem z dnia 1 października 2012 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej zwrócił odwołanie wniesione przez S. T., spol.s r.o. oraz nakazał zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz S. T., spol.s r.o kwoty 15.000zł. W uzasadnieniu wskazano, iż odwołujący nie uiścił w terminie ustawowo wyznaczonym pełnej kwoty tytułem wpisu od odwołania. Ustawowy termin określony w art. 182 ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynosi 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Ostateczny termin uiszczenia wpisu minął w dniu 22 września 2012r licząc od daty 12 września 2012 r kiedy to specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej.

W skardze na powyższe postanowienie skarżący zarzucił naruszenie art. 187 ust. 6 Prawo zamówień publicznych z zw. z art. 187 ust. 2 Prawo zamówień publicznych poprzez jego zastosowanie pomimo nie zaistnienia przewidzianej w/w przepisem przesłanki oraz § 2 ust 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 15 marca 2010 r w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania, poprzez uznanie , iż nie doszło do uiszczenia wpisu pomimo obciążenia rachunku bankowego skarżącego na rzecz urzędu we właściwej kwocie i terminie. W oparciu o powyższe zarzuty skarżący wniósł o uchylenie postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 października 2012 r i zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania skargowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Skarga do sądu służy na dwa rodzaje orzeczeń wydawanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej. Są to orzeczenia merytoryczne rozstrzygające spór co do istoty, czyli na wyrok, oraz na postanowienia kończące postępowanie odwoławcze - postanowieniami takimi są postanowienie o odrzuceniu odwołania oraz postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego. W niniejszej sprawie bieg odwołania zakończył się na etapie postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej o zwrocie odwołania ze względu na nie usunięcie przez odwołującego braków formalnych, tj. nie wpłacenia w określonym ustawowo terminie wpisu od odwołania. W związku z powyższym w przedmiotowym postępowaniu nie nastąpiło wydanie orzeczenia lub postanowienia od którego służyła by skarga do sądu. Art. 198a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, iż stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu na orzeczenie Izby. Treść tego przepisu wyraźnie ogranicza możliwość zaskarżania do sądu orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, a nie do orzeczeń jej Prezesa. W konsekwencji w sprawie niniejszej skarga nie jest dopuszczalna.

W tym stanie rzeczy mając na uwadze treści art. 198a ust. 2 ustawy Pzp i wynikającego z niego odesłania do odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępowania cywilnego o apelacji, należało zastosować art. 370 k.p.c. zobowiązujący Sąd Okręgowy do odrzucenia skargi wniesionej przez S. T., spol.s r.o od postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 października 2012 r.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.