Sobota 20 lipca 2019 Wydanie nr 4163
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2012-04-12
Data orzeczenia:
12 kwietnia 2012
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
12 kwietnia 2012
Sygnatura:
I ACz 633/12
Sąd:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Adam Jewgraf
Sędziowie:
Anna Guzińska
Wolter Komorek
Hasła tematyczne:
Zabezpieczenie Powództwa
Podstawa prawna:
art. 730§1 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt I ACz 633/12

POSTANOWIENIE

Dnia 12 kwietnia 2012 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SA:

Adam Jewgraf

Sędzia SA:

Sędzia SA:

Anna Guzińska

Wolter Komorek

po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym we Wrocławiu

sprawy z powództwa: (...) Spółka z o.o. w W.

przeciwko: B. C.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego

na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z dnia 9 lutego 2012 r. sygn. akt I Nc 853/11

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu udzielił stronie powodowej zabezpieczenia powództwa poprzez:

1)  zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych pozwanego B. C. prowadzonych przez wszystkie banki działające w Polsce, w tym w szczególności (...) S.A. działający w W. oraz z rachunków bankowych, które zostały przeniesione z (...) S.A. w W. do innych banków do kwoty 394330,50 zł.

2)  zajęcie praw majątkowych w postaci 50 udziałów o nominalnej wartości 25.000 zł w (...) Sp. z o.o. we W., wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS (...),

3)  zajęcie wynagrodzenia pozwanego z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu w (...) Sp. z o.o. we W..

W zażaleniu na to postanowienie, wnosząc o jego zmianę poprzez oddalenie wniosku o zabezpieczenie, pozwany zarzucił naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj. naruszenie art. 730 1 § 1 i 2 k.p.c. poprzez udzielenie zabezpieczenia pomimo braku uprawdopodobnienia przez powoda roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd Okręgowy dokonał prawidłowej wykładni przepisu art. 730 1 § 1 i 2 k.p.c., kierując się treścią załączonych do pozwy dokumentów w postaci wyciągów bankowych, raportu kasowego, a także innych dokumentów. W swych pismach procesowych pozwany przyznał, że zatrzymał dla siebie sporną kwotę wychodząc z założenia, że mógł tak postąpić, będąc po odwołaniu z funkcji członków zarządu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki (...), jedynym członkiem zarządu Spółki. Zwalczając brak przywłaszczenia środków Spółki, pozwany zarzucił w zażaleniu, że jako jedyna uprawniona osoba może dysponować majątkiem Spółki, w tym należącymi do niej środkami, co o tyle nie jest prawdą, że Spółka jest odrębną osobą prawną i ma swój majątek.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany podniósł, że wykluczone jest, aby on jako jedyny członek zarządu powodowej Spółki naruszył swoje obowiązki w zakresie prowadzenia jej spraw i wydał należące do niej środki osobom nieuprawnionym. Tymczasem z orzeczenia referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym (...)wynika, że zmiany w zarządzie powodowej Spółki nie były skuteczne, a pozwany „nie jest uprawniony do reprezentowania Spółki (...) Sp. z o.o.” (k.221 akt).

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego uzasadniają przepisy art. 385 i art. 397 § 2 k.p.c.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.