Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2013-11-26
Data orzeczenia:
26 listopada 2013
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
26 listopada 2013
Sygnatura:
II Cz 1030/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Anatol Gul
Sędziowie:
Alicja Chrzan
Jerzy Dydo
Hasła tematyczne:
Zabezpieczenie Powództwa
Podstawa prawna:
art. 730 kpc.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygnatura akt II Cz 1030/13

POSTANOWIENIE

Dnia 26 listopada 2013 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy, II Wydział Cywilny Odwoławczyw składzie następującym:

Przewodniczący : SSO Anatol Gul

Sędziowie : SO Alicja Chrzan

SO Jerzy Dydo

po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2013 r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa E. W.

przeciwko pozwanym A. B., M. B., J. N., H. S., Skarbowi Państwa – Staroście (...)

o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

na skutek zażalenia powódki na postanowienie Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 09 września 2013 r., sygn. akt I C 1048/13

postanawia :

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd oddalił wniosek powódki o udzielnie zabezpieczenia poprzez nakazanie ujawnienia w dziale III księgi wieczystej ostrzeżenia o zgłoszonym, żądaniu i toczącym się postępowaniu, albowiem nie uprawdopodobniła swojego roszczenia tj istnienia niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

W zażaleniu powódka wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia, ewentualnie jego zmianę i udzielenie zabezpieczenia zgodnie z wnioskiem. Zarzuciła, że na obecnym etapie obowiązana jest jedynie uprawdopodobnić roszczenie o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej ze stanem rzeczywistym. Sąd dokonał zaś błędnych ustaleń faktycznych, w wyniku czego nie uwzględnił złożonego wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Skarżąca podkreśliła, że przed sporządzeniem aktu darowizny nastąpiło sądowe zniesienie współwłasności, co wyłącza zastosowanie w sprawie art. 930 § 1 k.p.c.

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd Okręgowy podziela stanowisko Sądu I instancji, w świetle którego na obecnym etapie powódka nie uprawdopodobniła swojego roszczenia. Do pozwu zostały dołączone następujące kserokopie : postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi z 22 maja 2006 r. wydane w przedmiocie zniesienia współwłasności nieruchomości, notarialna umowa darowizny z dnia 19 czerwca 2007r. na podstawie której powódka otrzymała nieruchomość objętą treścią pozwu, wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 2 stycznia 2012 r. oddalający powództwo T. W. przeciwko Bankowi (...) S.A. w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności oraz odpis zupełny z księgi wieczystej nieruchomości nr (...). Dokumenty te nie uprawdopodobniają jednak zasadności powództwa. W kontekście powyższych dowodów bez znaczenia jest również powoływana przez skarżącą uchwała Sądu Najwyższego dotycząca wykładni art. 930 § 1 k.p.c, który to przepis dotyczy rozporządzenia nieruchomością w toku postępowania egzekucyjnego. Jak wynika z treści pozwu takowe zostało już zakończone przysądzeniem własności na rzecz pozwanych. Natomiast orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczyło stricte wpływu postanowienia sądu znoszącego współwłasność nieruchomości w toku postępowania o zwolnienie spod egzekucji. Kwestia czy stan faktyczny przedmiotowej sprawy uzasadnia przyjęcie zasadności zarzutów podniesionych w pozwie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego i ustalenia stanu faktycznego sprawy, który z treści pozwu nie jest pełny.

Z uwagi na powyższe Sąd Okręgowy orzekł jak w postanowieniu w oparciu o art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 zd.1 k.p.c.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.