Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2012-12-06
Data orzeczenia:
6 grudnia 2012
Data publikacji:
9 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
6 grudnia 2012
Sygnatura:
I ACz 1826/12
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Krakowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Paweł Rygiel
Sędziowie:
Maria Kus-Trybek
Barbara Górzanowska
Hasła tematyczne:
Zabezpieczenie Roszczenia
Podstawa prawna:
art. 730 prim 1 paragraf 2 kpc i art. 775 paragraf 1 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

sygn. akt I ACz 1826/12

POSTANOWIENIE

Dnia 6 grudnia 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie, I Wydział Cywilny, w składzie:

Przewodniczący: SSA Paweł Rygiel

Sędziowie: SSA Maria Kus-Trybek

SSA Barbara Górzanowska

po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2012 r. w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa K. K.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

o stwierdzenie nieważności uchwał wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

na skutek zażalenia strony powodowej na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział IX Sąd Gospodarczy, z dnia 30 maja 2012 r., sygn. akt IX GC 306/12

postanawia:

oddalić zażalenie.

sygn. akt I ACz 1826/12

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 6 grudnia 2012 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział IX Sąd Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30 maja 2012 r., sygn. akt IX GC 306/12, oddalił wniosek powoda o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego dotyczącego wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS danych dotyczących (...) sp. z o.o. w K. na podstawie dwóch kwestionowanych przez powoda uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wskazanej Spółki w dniu 30 kwietnia 2012 r., a także poprzez zakazanie J. B. i B. B. powoływania się na ww. uchwały oraz dokonywania jakichkolwiek czynności w imieniu spółki (...). W uzasadnieniu postanowienia Sąd Okręgowy wskazał, że w świetle przepisów k.p.c. zawieszenie przez sąd rozpoznający wniosek o udzielenie zabezpieczenia postępowania sądowego prowadzonego przez inny sąd jest niedopuszczalne. Wniosek taki potwierdza też treść art. 755 §1 k.p.c., w którym ograniczono możliwość zawieszenia tylko do postępowań mających na celu wykonanie orzeczeń. Poza tym, Sąd Okręgowy wskazał, że nie jest dopuszczalne w ramach zabezpieczenia powództwa zakazywanie jakiejkolwiek osobie, prawnej albo fizycznej, podejmowania czynności procesowych.

Powyższe postanowienie zostało zaskarżone przez powoda w części, w jakiej Sąd I instancji odmówił zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego. Zaskarżonemu postanowieniu powód zarzucił naruszenie art. 755 §1 k.p.c. poprzez błędne przyjęcie, że zawieszenie przez Sąd I instancji postępowania prowadzonego przez inny sąd (tj. np. sąd rejestrowy) jest niedopuszczalne, a tym samym poprzez przyjęcie, że nie wskazano prawidłowego sposobu zabezpieczenia w sytuacji, gdy art. 755 §1 k.p.c. dopuszcza udzielenia zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności sąd uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych.

W uzasadnieniu zażalenia powód podniósł, że art. 755 §1 k.p.c. zawiera jedynie przykładowe wyliczenie sposobów zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych (wskazuje na to zwrot „w szczególności”). Tym samym okoliczność, iż w przepisie tym wprost nie przewidziano sposobu zabezpieczenia polegającego na zawieszeniu postępowania rejestrowego nie wyklucza możliwości zastosowania takiego sposobu. Ponadto, powód powołał się na treść uchwały SN z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 49/10, w której SN przyjął, iż skoro wykonanie uchwał wspólników sp. z o.o. może polegać na zmianie danych podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców, to pojęcie „postępowania wykonawczego” użyte w art. 755 §1 pkt. 3 k.p.c. może być odnoszone również do postępowania rejestrowego. Innymi słowy, w ocenie SN w świetle art. 755 §1 pkt. 3 k.p.c. zawieszenie postępowania zmierzającego do dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS (postępowania rejestrowego) może być sposobem udzielenia zabezpieczenia.

Powód wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego zgodnie z wnioskiem zawartym w pozwie.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Zażalenie jest bezzasadne.

Wskazany przez powoda sposób zabezpieczenia powództwa polegający zawieszeniu postępowania rejestrowego, jest nieadekwatny do roszczenia zgłoszonego w pozwie. Dlatego też wniosek ten nie może zostać uwzględniony niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmie się w kwestii dopuszczalności zawieszenia postępowania sądowego przez sąd, który tego postępowania nie prowadzi, a jedynie rozpoznaje wniosek o udzielenie zabezpieczenia zgłoszony w innym postępowaniu.

Zgodnie z regulacją art. 738 k.p.c. sąd rozpoznaje wniosek o udzielenie zabezpieczenia w jego granicach, co oznacza m.in., że sąd może zastosować tylko taki sposób zabezpieczenia, jakiego żąda powód we wniosku. W przypadku roszczeń niepieniężnych zawarty w art. 755 §1 k.p.c. katalog możliwych sposobów zabezpieczenia ma charakter wyliczenia przykładowego. Z tego względu w przywołanym przepisie zawarto również ogólną dyrektywę, zgodnie z którą zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych winno nastąpić w sposób odpowiedni do okoliczności danej sprawy. Pojęcie „odpowiedniości” zabezpieczenia należy odnieść przede wszystkim do funkcji, jaką winno ono spełniać. W przypadku roszczeń niepieniężnych określony sposób zabezpieczenia jest zatem odpowiedni wtedy, gdy stanowi dla powoda realną gwarancję, że cel postępowania w zainicjowanej przez niego sprawie zostanie osiągnięty (art. 730 1 §2 k.p.c.).

W niniejszej sprawie poprzez żądanie stwierdzenia nieważności uchwał wspólników, na podstawie których dokonano całkowitej wymiany składu zarządu spółki (...), powód dąży do tego, aby zarząd w nowym składzie nie mógł podejmować żadnych czynności w imieniu wskazanej spółki, w szczególności dysponować jej majątkiem, gdyż powód spodziewa się, że takie czynności będą dla niego niekorzystne. W związku z tak określonym celem postępowania zainicjowanego przez powoda, zauważyć trzeba, że uchwała wspólników dotycząca odwołania dotychczasowych członków zarządu i powołania nowych wywołuje skutek od momentu jej podjęcia, a więc dla jej skuteczności nie jest konieczne dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS (wpis ma charakter deklaratoryjny, a nie konstytutywny). Oznacza to, że wpis nowych członków zarządu do rejestru KRS nie będzie wywoływać większego zagrożenia dla interesów powoda niż samo formalne funkcjonowanie w obrocie kwestionowanych przez niego uchwał. Nie można w związku z tym przyjąć, aby zawieszenie postępowania rejestrowego stanowiło realną gwarancję osiągnięcia wyżej określonego celu postępowania w niniejszej sprawie.

Dodatkowo zaś zauważyć należy, że we wniosku o udzielenie zabezpieczenia powód nie wykazał w żaden sposób, że istotnie w chwili obecnej toczy się postępowanie rejestrowe dotyczące wykreślenia z rejestru przedsiębiorców KRS dotychczasowych członków zarządu spółki (...) i wpisania nowych na podstawie kwestionowanych przez powoda uchwał wspólników, chociaż uzyskanie dowodu na tę okoliczność nie nastręczało żadnych trudności. Podkreślić w związku z tym należy, że nie jest rzeczą sądu rozpoznającego wniosek o udzielenie zabezpieczenia ustalanie, czy twierdzenia powoda co do tego, że inny sąd prowadzi określone postępowania, które wedle zgłoszonego wniosku ma zostać zawieszone, odpowiadają prawdzie. Oznacza to, że uwzględnienie wniosku powoda jest niemożliwe również z tego względu, że nie wykazał on, aby wskazany przez niego sposób zabezpieczenia w ogóle mógł zostać rzeczywiście, tj. po stwierdzeniu jego dopuszczalności i odpowiedniości, zrealizowany.

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 §2 k.p.c.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.