Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2013-05-24
Data orzeczenia:
24 maja 2013
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
24 maja 2013
Sygnatura:
I ACz 303/13
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Anna Gawełko
Sędziowie:
Marek Klimczak
Dariusz Mazurek
Hasła tematyczne:
Zabezpieczenie Roszczenia
Podstawa prawna:
art. 747 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt I ACz 303/13

POSTANOWIENIE

Dnia 24 maja 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

SSA Anna Gawełko (spr.)

Sędziowie:

SA Marek Klimczak

SA Dariusz Mazurek

po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2013 r.

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa (...) Spółki z o.o. w R.

przeciwko Przedsiębiorstwu Budowlanemu (...) Spółce z o.o. w P.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Okręgowego - Sądu Gospodarczego w Rzeszowie

z dnia 7 stycznia 2013 r., sygn. akt VI GC 86/12

p o s t a n a w i a:

I.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że :

1. zabezpiecza roszczenie powoda objęte pozwem ograniczonym do kwoty 7.129.748,68 zł pismem procesowym z dnia 26 kwietnia 2012r. wskutek częściowego cofnięcia pozwu przez:

- zajęcie środków finansowych na rachunku bankowym pozwanego o nr (...) prowadzonego przez Bank (...). O w P.,

- zajęcie należnej pozwanemu wierzytelności – wynagrodzenia od ośrodka (...) SA , A. (...)-(...) W., z tytułu wykonywania przez pozwanego na rzecz ośrodka (...) SA robót budowlanych w miejscowości W.,

zastrzegając , że łączna kwota zabezpieczenia w sposób wyżej określony nie może przekroczyć kwoty 5.000.000zł (pięć mln zł) ,

2. oddalić wniosek w pozostałej części

II.  oddalić zażalenie w pozostałej części.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy – Sąd Gospodarczy w Rzeszowie oddalił wniosek powoda o zabezpieczenie roszczenia.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że zalegające w sprawie dowody uprawdopodobniają jedynie podstawę roszczenia. Uprawniony natomiast nadal nie uprawdopodobnił interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczania. Analiza nowych dowodów przedłożonych przez uprawnionego (powoda) nadal nie pozwala na uznanie , że kondycja obowiązanego (pozwanego) jest zła, czy tez jednoznacznie wskazuje na utratę płynności finansowej w przyszłości. W ocenie Sądu brak jest podstaw do przyjęcia, że pozwany utracił płynność finansowa czy tez nie posiada składników majątkowych pozwalających na wyegzekwowanie wierzytelności powoda. W ocenie Sądu nie stanowi o zagrożeniu utrudnienia zaspokojenia roszczenia pogorszenie się sytuacji pozwanego w 2011r. w stosunku do 2010r. Pozwany nadal prowadzi działalność gospodarczą , posiada majątek wystarczający do zaspokojenia powoda.

Dla oceny zasadności żądania zabezpieczenia istotne jest realne zagrożenie wykonania lub poważne niebezpieczeństwo utrudnienia wykonania orzeczenia w toku postępowania egzekucyjnego. Sytuacja finansowa pozwanego w ocenie ekspertyzy nie jest jednoznaczna, nie uzasadnia tezy o groźbie wyzbywania się majątku , czy tez utrudnienia egzekucji należności.

W świetle przedłożonych do wniosku dokumentów, jak tez dokumentów zalegających w aktach sprawy, Sąd nie odnalazł żadnych , które uprawdopodobniałyby twierdzenie , że według stanu na dzień orzekania istnieje zagrożenie skuteczności wykonania orzeczenia przyszłości.

W zażaleniu na powyższe postanowienie wnioskodawca (powód ) wniósł o jego zmianę i udzielenie zabezpieczenia do kwoty 5.000.000zł.

Wymieniając w zażaleniu sposoby zabezpieczenia wnioskodawca powtórzył tylko dwa sposoby zabezpieczenia określone we wniosku o zabezpieczenie z dnia 28.12.2012r. (k. 1167) pkt 1 i 3, które w zażaleniu opisane zostały w pkt 3 lit a i e, nie podtrzymał pozostałych sposobów zabezpieczenia wymienionych we wniosku, dodał natomiast w zażaleniu trzy nowe sposoby zabezpieczenia opisane w pkt 3 lit b , c i d.

Dodatkowo do zażalenia powód przedłożył zawiadomienie komornika z dnia 22 stycznia 2013r. skierowane do pozwanego o zajęciu wierzytelności na kwotę ponad 1.000.000zł – jako dowodu dla wzmocnienia swej argumentacji zasadności żądania zabezpieczenia roszczenia.

W toku postępowania zażaleniowego powód przedłożył trzy dalsze zajęcia wierzytelności przez komornika w stosunku do pozwanego :

- z dnia 20.03.2013r. na kwotę blisko 800.000zł na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym,

-z dnia 20.03.2013r. na kwotę ponad 1.200. 000zł na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym,

- z dnia 20.03.2013r. na kwotę ponad 100.000zł na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Pozwany (obowiązany) wniósł o oddalenie zażalenia jako nieuzasadnionego i przedłożył dowód zapłaty kwoty 1.186.067zł (k. 1471), tj. kwoty objętej zajęciem komorniczym z dnia 22.01.2013r. przedłożonym przez powoda przy zażaleniu.

Sąd Apelacyjny zważył ,co następuje:

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że w postępowaniu zażaleniowym obowiązuje taka sama zasada jak w postępowaniu apelacyjnym określona w art. 383 kpc w związku z art. 397 § 2 kpc , tj. w postępowaniu zażaleniowym nie można rozszerzać żądania ani występować z nowymi roszczeniami. Powód w uzasadnieniu zażalenia w żaden sposób nie odniósł się do zmiany części sposobów zabezpieczenia określonych w zażaleniu w stosunku do tych ,które były zawarte we wniosku o zabezpieczenie.

Przedmiotem oceny Sądu Apelacyjnego może być więc tylko żądanie zabezpieczenia przez zajęcie rachunku bankowego (pkt 3 lit a zażalenia) i zajęcie wierzytelności (pkt 3 lit e zażalenia).

Obowiązany (pozwany) wykazał w postępowaniu zażaleniowym, że dokonał spłaty wierzytelności , której dotyczyło zajęcie komornicze z dnia 22.01.2013r.

Pozostałe zajęcia komornicze przedłożone przez powoda w postępowaniu zażaleniowym są wyraźnym sygnałem , że sytuacja finansowa obowiązanego uległa pogorszeniu. Nie da się podzielić stanowisko Sądu Okręgowego, że twierdzenia powoda o dalszym pogarszaniu sytuacji finansowej pozwanego są gołosłowne. Dokonanie kolejnych zajęć komorniczych uprawdopodobnia interes prawny powoda w uzyskaniu zabezpieczenia.

Z tych przyczyn Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji i na podstawie art. 386 § 1 kpc w związku z art. 397 § 2 kpc

(...)

(...)

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.