Wtorek 17 lipca 2018 Wydanie nr 3795
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2012-09-28
Data orzeczenia:
28 września 2012
Data publikacji:
7 kwietnia 2017
Data uprawomocnienia:
28 września 2012
Sygnatura:
I ACz 664/12
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Kazimierz Rusin
Sędziowie:
Grażyna Demko
Anna Gawełko
Hasła tematyczne:
Zabezpieczenie Roszczenia
Podstawa prawna:
art. 753.1 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt I ACz 664/12

POSTANOWIENIE

Dnia 28 września 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

SSA Kazimierz Rusin

Sędziowie:

SA Anna Gawełko (spraw.)

SA Grażyna Demko

po rozpoznaniu w dniu 28 września 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa E. G.

przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi im. (...) z Z. (...) w T. i (...) S.A. w W.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego Wojewódzkiego Szpitala im. (...) z Z. (...) w T.

na postanowienie Sądu Okręgowego w Krośnie

z dnia 18 lipca 2012 r., sygn. akt I C 106/09

postanawia:

I.  odrzucić zażalenie pozwanego w zakresie punktu II zaskarżonego postanowienia,

II.  umorzyć postępowanie zażaleniowe w pozostałej części .-

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Krośnie udzielił zabezpieczenia roszczenia powoda na czas trwania postępowania poprzez zobowiązanie pozwanego Wojewódzkiego Szpitala im. (...) z Z. (...) w T. do płacenia na rzecz powoda E. G. tytułem renty uzupełniającej kwoty po 7.000 złotych miesięcznie, płatnych do rąk opiekuna prawnego powoda – G. G. (punkt I postanowienia). W punkcie II postanowienia Sąd oddalił wniosek strony powodowej w pozostałej części.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł pozwany Wojewódzki Szpital im . (...) z Z. (...) w T. wnosząc o jego zmianę w całości poprzez oddalenie wniosku strony powodowej o udzielenie zabezpieczenia.

W dniu 17 września 2012r. pełnomocnik pozwanego poinformował Sąd Apelacyjny, iż powód E. G. zmarł. Na wykazanie powyższej okoliczności pełnomocnik przedstawił zaświadczenie wydane przez lek. med. P. R., z którego wynika, iż powód zmarł w dniu 11.09.2012r.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Powód E. G. wniósł o udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez zasądzenie in solidum od pozwanych kwot po 13.837,30 zł miesięcznie tytułem renty uzupełniającej, począwszy od dnia złożenia wniosku do dnia prawomocności wyroku.

Zgodnie z art. 922 k.p.c. ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego o charakterze cywilnoprawnym tworzy spadek. Zgodnie jednak z § 2 wskazanego przepisu nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

W doktrynie zgodnie przyjmuje się, iż prawo do renty wywodzone z art. 446 § 2 k.c., a zatem do renty uzupełniającej, mimo swego odszkodowawczego charakteru, jest bardzo ściśle związane z osobą poszkodowaną i z tego względu nie należy do spadku po nim (art. 922 § 2 k.c.), lecz gaśnie wraz ze śmiercią uprawnionego. Do spadku wchodzą jedynie roszczenia o świadczenia z tytułu renty, wymagalne i niezaspokojone za życia poszkodowanego (por. wyrok SN z 28 grudnia 1966 r., I PR 536/66, OSN 1967, nr 6, poz. 115).

Zażalenie pozwanego w zakresie punktu II podlega odrzuceniu jako niedopuszczalne wobec braku interesu prawnego w zaskarżeniu postanowienia Sądu Okręgowego w Krośnie na podstawie art. 373 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Wobec ustalenia, iż roszczenie o zapłatę renty uzupełniającej na przyszłość wygasło wraz ze śmiercią powoda E. G., postępowanie zażaleniowe należało umorzyć w części odnoszącej się do punktu I postanowienia - w oparciu o przepis art. 355 § 1 k.p.c. w zw. z 397 § 1 k.p.c.

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, iż zażalenie pozwanego dotyczące punktu I postanowienia nie jest zasadne w świetle art. 753 1 § 1 pkt. 1 oraz § 3 k.p.c.

(...)

I.  (...).

II.  K..(...)

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.