Środa 24 października 2018 Wydanie nr 3894
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2012-12-14
Data orzeczenia:
14 grudnia 2012
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
14 grudnia 2012
Sygnatura:
I ACz 846/12
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Kazimierz Rusin
Sędziowie:
Marek Klimczak
Dariusz Mazurek
Hasła tematyczne:
Zabezpieczenie Roszczenia
Podstawa prawna:
art. m730.1 kpc, art. 385 kpc w zw. z art. 391 par. 1 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt I ACz 846/12

POSTANOWIENIE

Dnia 14 grudnia 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

SSA Kazimierz Rusin (spraw.)

Sędziowie:

SA Marek Klimczak

SA Dariusz Mazurek

po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. W.

przeciwko E. K. i J. K.

o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną

na skutek zażalenia pozwanych

na postanowienie Sądu Okręgowego w Przemyślu

z dnia 1 października 2012 r., sygn. akt I C 603/12

o d d a l a zażalenie.-

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy uwzględnił wniosek powódki o zabezpieczenie roszczenia w ten sposób, że nakazał wpisanie do księgi wieczystej założonej dla nieruchomości będącej przedmiotem tej czynności, iż toczy się postępowanie w niniejszej sprawie argumentując, że powódka uprawdopodobniła interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, gdyż posiada przyszłe wierzytelności wobec B. W., a ponieważ rozporządzeniu uległ jedyny jej majątek, to powódka może mieć w przyszłości problem z uzyskaniem swoich należności.

W zażaleniu pozwani zarzucili naruszenie art.730 § 1 i 2 kpc przez nieuzasadnione przyjęcie, że brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia i błąd w ustaleniach faktycznych przez oparcie go na okolicznościach hipotetycznych skoro należności żądane przez powódkę są spore co do zasady i wnieśli o zmianę zaskarżonego orzeczenia przez oddalenie wniosku o zabezpieczenie.

Zażalenia nie można uznać za zasadne:

Przedmiotem ochrony, której udzielenia domaga się powódka, jest wierzytelność, która jej realnie przysługuje i została skonkretyzowana. Nie istnieje wymóg, by wierzytelność musiała być wymagalna.

Do wytoczenia powództwa paulińskiego niepotrzebne jest uprzednie uzyskanie tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi. Takie zapatrywania są już utrwalone w orzecznictwie (orzeczenie Sądu Najwyższego z 5.09.1945, CIII 425/45, PiP 1946/7-8/164 z 21.01.1946, I C 301/45, OSN 1947/II/33).

Dopiero wykonanie wyroku wydanego ewentualnie w wyniku uwzględnienia skargi paulińskiej wymagałoby uzyskania tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi. Nie można też podzielić stanowiska skarżących, że doszłoby do niedopuszczalnego zabezpieczenia roszczeń powódki wobec B. W., skoro celem zabezpieczenia było zapewnienie powódce możności zrealizowania uprawnienia do prowadzenia egzekucji z majątku pozwanych jako osób trzecich, które byłoby konsekwencją uwzględniania roszczenia paulińskiego.

Z tych przyczyn zażalenie podlegało oddaleniu jako bezzasadne (art.385 kpc w związku z art.397 § 1 i 2 kpc.)

(...)

(...)

R., (...)

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.