Środa 22 maja 2019 Wydanie nr 4104
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-07-01
Data orzeczenia:
1 lipca 2014
Data publikacji:
11 października 2018
Data uprawomocnienia:
1 lipca 2014
Sygnatura:
III Cz 761/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Sędzia Aleksandra Janas
Sędziowie:
Urszula Walenta
Miłosz Dubiel
Hasła tematyczne:
Zabezpieczenie Roszczenia
Podstawa prawna:
art. 730 § 1 k.p.c., art. 7311k.p.c., art. 753 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)

POSTANOWIENIE

Dnia 1 lipca 2014r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący - Sędzia: SO Aleksandra Janas (spr.)

Sędziowie: SO Urszula Walenta

SR (del.) Miłosz Dubiel

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 lipca 2014r. sprawy

z powództwa K. S.

przeciwko P. S.

o alimenty

na skutek zażalenia pozwanego

na postanowienie Sądu Rejonowego w Rybniku

z dnia 22 stycznia 2014r., sygn. akt IV RC 1158/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSR (del.)Miłosz Dubiel SSO Aleksandra Janas SSO Urszula Walenta

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Rybniku uwzględnił częściowo wniosek powoda o zabezpieczenie roszczenia o alimenty i zobowiązał pozwanego do łożenia na jego utrzymanie do rąk matki powoda A. S. kwoty po 500zł miesięcznie, począwszy od 1 lutego 2014r., do 10 dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności., a w pozostałym zakresie (co do kwoty 400zł) oddalił wniosek. W ocenie Sądu roszczenie zostało uprawdopodobnione. Jak bowiem wynikało z treści pozwu, powód liczy sobie 1 rok i 3 miesiące, jest synem, pozwanego, a miesięczne koszty jego utrzymania wynoszą około 1500zł. Matka powoda, która sprawuje nad nim osobista pieczę, zarabia 1600zł netto, a pozwany około 3000zł netto i oprócz tego osiąga dochody z dodatkowych prac, zamieszkuje ze swoimi rodzicami i nie ma innych osób ma utrzymaniu. Sąd uznał, że kwota udzielonego zabezpieczenia przyczyni się do zaspakajania usprawiedliwionych potrzeb powoda i nie spowoduje nadmiernego obciążenia dla pozwanego. Rozstrzygniecie zapadło w oparciu o art.128, 133 i 135 § 1 k.r.o. w związku z art.730, 730 1 k.p.c., art.732 k.p.c. i art.753 k.p.c.

W zażaleniu na powyższe postanowienie pozwany zarzucił naruszenie art. 730 1 k.p.c. w związku z art.753 § 1 k.p.c. poprzez błędne przyjęcie, że powód uprawdopodobnił swoje roszczenie oraz naruszenie art. art.128, 133 i 135 § 1 k.r.o. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie polegające na błędnym przyjęciu, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego uzasadniają zasądzenie kwoty 500zł miesięcznie. W szczególności skarżący zakwestionował podane w pozwie koszty utrzymani powoda, a nadto podniósł, że jest osobą bezrobotną, zarejestrowaną w urzędzie pracy i otrzymuje jedynie zasiłek dla bezrobotnych. Twierdził także pozwany, że nie uchyla się od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego, lecz aktualnie m przejściowe problemy finansowe, a ponadto u podłoża nieprzekazywania przez kilka miesięcy środków finansowych na rzecz dziecka leży konflikt pomiędzy jego rodzicami. W oparciu o przedstawione zrzuty domagał się zmiany zaskarżonego postanowienia poprzez oddalenie wniosku o zabezpieczenie w całości i zasądzenie od powoda na swą rzecz kosztów postępowania zażaleniowego.

Powód wniósł o oddalenie zażalenia.

W toku postępowania pozwany uznał żądnie pozwu do kwoty 300zł miesięcznie, podjął też zatrudnienie z wynagrodzeniem 1700-1800 zł miesięcznie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Zażalenie nie jest zasadne.

Sąd Rejonowy trafnie ocenił, ze roszczenie powoda zostało należycie uprawdopodobnione, zarówno co do wysokości usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda, jaki możliwości majątkowych i zarobkowych pozwanego, czego wymaga art.135 § 1 k.r.o. w związku art. 730 1 § 1 k.p.c. Podkreślenia wymaga, że – niezależnie od przyczyn takiego stanu rzeczy – obowiązek alimentacyjny wobec dziecka realizowany jest wyłącznie przez jego matkę, która nie tylko sprawuje osobistą pieczę nad dzieckiem, ale i dostarcza mu środków utrzymania. Jeśli idzie o wysokość kosztów utrzymania dziecka w wieku powoda to choć ostateczne ustalenia nie zostały jeszcze poczynione, przyjęta przez Sąd Rejonowy kwota zabezpieczenia, oceniana przez pryzmat doświadczenia życiowego, nie wydaje się nadmierna. Ponadto w sytuacji, gdy – jak w niniejszej sprawie - rodzice dziecka żyją w rozłączeniu, rodzic nie sprawujący osobistej pieczy nad dzieckiem powinien ponosić w większym zakresie obowiązek dostarczania mu środków utrzymania.

Zważywszy na to, że pozwany jest osobą młodą, uzyskał zawód górnika, a nadto nie ma innych osób na utrzymaniu, uiszczanie kwoty 500zł mieści się w granicach jego potencjalnych możliwości zarobkowych.

Z podanych przyczyn Sąd Okręgowy uznał, że zaskarżone postanowienie jest prawidłowe i oddalił zażalenie na podstawie art.385 k.p.c. w związku z art.397 § 2 k.p.c. i art.13 § 2 k.p.c.

SSR (del.)Miłosz Dubiel SSO Aleksandra Janas SSO Urszula Walenta

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.