Poniedziałek 18 marca 2019 Wydanie nr 4039
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Słupsku z 2013-03-14
Data orzeczenia:
14 marca 2013
Data publikacji:
14 marca 2018
Data uprawomocnienia:
14 marca 2013
Sygnatura:
IV Cz 102/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Wydział:
IV Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Andrzej Jastrzębski
Sędziowie:
Henryk Rudy
Mariola Watemborska
Hasła tematyczne:
Zabezpieczenie Roszczenia
Podstawa prawna:
art. 730 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt IV Cz 102/13

POSTANOWIENIE

Dnia 14 marca 2013 r.

Sąd Okręgowy w Słupsku Wydział IV Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Andrzej Jastrzębski (spr.)

Sędziowie SO: Henryk Rudy, Mariola Watemborska

po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2013 r. w Słupsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) SA z siedzibą w G.

z udziałem M. R.

o zasiedzenie służebności przesyłu

na skutek zażalenia uczestniczki postępowania od postanowienia Sądu Rejonowego w Bytowie z dnia 16 listopada 2012r., sygn. akt I Ns 336/12

postanawia:

1. zmienić zaskarżone postanowienie i udzielić zabezpieczenia wniosku poprzez unormowanie stosunków pomiędzy uczestnikami na czas trwania niniejszego postępowania polegające na upoważnieniu wnioskodawcy do tymczasowego dostępu do urządzeń energetycznych znajdujących się na nieruchomościach uczestniczki postępowania: działce (...) opisanej w księdze wieczystej (...), działce (...) opisanej w księdze wieczystej (...), działce (...) opisanej w księdze wieczystej (...), działce (...) opisanej w księdze wieczystej (...),w celu dokonania niezbędnych i celowych prac naprawczych oraz eksploatacyjnych, w tym również za pomocą specjalistycznego sprzętu, oddalając wniosek w pozostałym zakresie,

2. oddalić zażalenie w pozostałym zakresie.

IV Cz 102/13

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Bytowie, przy uwzględnieniu przepisów art. 730 1 § 1 kpc i art. 755 § 1 pkt 1 kpc, udzielił zabezpieczenia wniosku uprawnionego (...) SA z siedzibą w G. zasiedzenie służebności służebności przesyłu na należących do uczestniczki postępowania działkach wskazanych we wniosku. poprzez upoważnieniu wnioskodawcy do tymczasowego dostępu do urządzeń energetycznych znajdujących się na ww. nieruchomości uczestniczki w celu dokonania niezbędnych i celowych prac naprawczych oraz eksploatacyjnych, Sąd Rejonowy uznał, że roszczenie wnioskodawcy zostało uprawdopodobnione, a ponadto wnioskodawca posiada interes prawny w zapewnieniu mu, na czas trwania postępowania, możliwości korzystania z nieruchomości uczestniczki – w ściśle jednak oznaczonym zakresie.

Zażalenie na powyższe postanowienie wywiodła uczestniczka postępowania, która, wnosząc o uchylenie zaskarżonego podniosła, że postanowienie sądu I instancji obarczone jest brakiem precyzyjności co do określenia położenia działek, z których uczestniczka postępowania nie jest właścicielką działki (...), a nadto iż wnioskodawca nie wykazał uprawdopodobnienia roszczenia.

W odpowiedzi na zażalenie wnioskodawca wniósł o jego oddalenie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje

Zażalenie jest w marginalnej części zasadne.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że charakter prawny zabezpieczenia roszczeń determinują dwie główne cechy, tj. 1) o udzieleniu zabezpieczenia orzeka sąd w specjalnym rodzaju postępowania cywilnego i niezależnie od woli podmiotu, przeciwko któremu jest ono skierowane, oraz 2) zabezpieczenie to pozostaje w bezpośrednim i ścisłym związku z dochodzeniem roszczenia w postępowaniu sądowym lub przed sądem polubownym. Zasadniczym celem postępowania zabezpieczającego, jako postępowania pomocniczego, jest zapewnienie udzielenia natychmiastowej, ale i tymczasowej ochrony prawnej zainteresowanym podmiotom, tak aby całe postępowanie w sprawie osiągnęło swój cel. Pomocniczy cel postępowania zabezpieczającego sprowadza się do tego, że zawsze musi odwoływać się do realiów określonego postępowania rozpoznawczego, a decyzja o udzieleniu zabezpieczenia poprzedzona winna być potrzebą rozważenia konieczności zachowania równowagi pomiędzy sprzecznymi, ważnymi interesami stron, co zawiera dyrektywa zawarta w treści 7301 § 3 kpc, zwana zasadą minimalnej uciążliwości zabezpieczenia.

Kierując się powyższą dyrektywą Sąd Rejonowy słusznie zaskarżonym postanowieniem dokonał co do zasady zabezpieczenia poprzez unormowanie stosunków pomiędzy uczestnikami postępowania. W ocenie Sądu Okręgowego w sprawie istniały podstawy udzielenia zabezpieczenia zgodnie z wnioskiem uprawnionej. Przepis art. 730 1 kpc określa, kto może żądać przeprowadzenia postępowania zabezpieczającego oraz jakie są warunki zasadności zabezpieczenia. Przepis ten wymaga uprawdopodobnienia roszczenia oraz to, że roszczenie to jemu przysługuje, innymi słowy, musi wykazać wiarygodność roszczenia. Wykazanie istnienia roszczenia nie oznacza jednak udowodnienia faktu, ale jedynie wykazanie jego prawdopodobieństwa. Także interes prawny, jako druga przesłanka zasadności wniosku o zabezpieczenie musi zostać przez uprawnionego (wnioskodawcę) uprawdopodobniony. Interes ten określa się jako obiektywną w świetle obowiązujących przepisów, czyli wywołaną rzeczywistą koniecznością ochrony określonej sfery prawnej, potrzebę uzyskania orzeczenia sądowego o odpowiedniej treści (por. komentarz do art. 730 1 kpc pod red. T. Erecińskiego, w: LexPolonica)

Zdaniem Sądu Okręgowego uprawniony wnioskodawca zdołał w niniejszym postępowaniu zabezpieczającym uprawdopodobnić zarówno swój wniosek, jak i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Zważyć należy, że wnioskodawca zamierza dokonywać niezbędnych prac naprawczych czy eksploatacyjnych napowietrznej sieci energetycznej przebiegającej przez tereny należących do uczestniczki nieruchomości. Podkreślenia wymaga to, że zapadłe w trybie zabezpieczenia rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego ma charakter tymczasowy. W rozstrzygnięciu końcowym dopiero Sąd da wyraz ostatecznemu wyważeniu wniosków wypływających z zebranego w sprawie materiału, jak i racji uczestników. Ich analiza zostanie jednak przeprowadzona przez Sąd I instancji w toku dalszego postępowania. Istotnym zatem jest to, że skarżone postanowienie tymczasowo, bo na czas trwania postępowania w sprawie o zasiedzenie służebności przesyłu, reguluje stosunki między uczestnikami, jak i to, że reguluje tymczasowy dostęp do urządzeń energetycznych znajdujących się na nieruchomości obowiązanej oraz uprawnia wnioskodawcę do korzystania z nieruchomości uczestniczki wyłącznie w celu dokonania prac niezbędnych i celowych, co ma stanowić gwarancję nie obciążania obowiązanej ponad miarę.

Nie sposób jednakże nie zauważyć, że sąd I instancji w sposób mało precyzyjny dokonał dookreślenia nieruchomości objętych zabezpieczeniem co legło u podstaw zmiany rozstrzygnięcia. Eliminacji z treści postanowienia dokonano zabezpieczenia na działce (...) zważywszy na fakt iż wnioskodawca nie wykazał stosownym wyciągiem z księgi wieczystej, że działka ta należy do uczestniczki postępowania.

Marginalnie wskazać nadto należy, ze wnioskodawca w swoim wniosku przywołując sygnatury ksiąg wieczystych Sadu Rejonowego w Bytowie (obecnie Lęborku) przywołał jako sąd je prowadzący Sąd Rejonowy w Słupsku.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy orzekł, jak w sentencji, na podstawie art. 386 § 1 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc oraz art. 13 § 2 kpc.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.