Czwartek 13 grudnia 2018 Wydanie nr 3944
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2013-12-23
Data orzeczenia:
23 grudnia 2013
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
23 grudnia 2013
Sygnatura:
II Cz 1021/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Maria Leszczyńska
Sędziowie:
Janusz Kasnowski
Aurelia Pietrzak
Hasła tematyczne:
Zabezpieczenie Wierzytelności
Podstawa prawna:
art. 7301 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 1021/13

POSTANOWIENIE

Dnia 23 grudnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący - SSO Maria Leszczyńska

Sędziowie - SO Janusz Kasnowski

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2013 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. P.

przeciwko A. L. i B. L.

na skutek zażalenia powódki na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 21 października, sygn. akt XII C 156/13

postanawia:

zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że zawiesić postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy J. D. pod sygnaturą akt Kmp 24/12 w części dotyczącej egzekucji z ruchomości w postaci garaży blaszanych nr: (...)znajdujących się w B. przy ul. (...) opisanych w protokole zajęcia ruchomości z dnia 26 czerwca 2013 r.

Na oryginale właściwe podpisy

Sygn. akt II Cz 1021/13

UZASADNIENIE

Powódka A. P. wniosła powództwo przeciwegzekucyjne o zwolnienie spod egzekucji prowadzonej przez komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy J. D., sygn. akt Kmp 24/12, ruchomości w postaci trzech blaszanych garaży. Jednocześnie powódka złożyła wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego w części dotyczącej tych ruchomości.

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2013 r. oddalił wniosek o zabezpieczenie powództwa. W uzasadnieniu wskazał, że argumenty strony powodowej zawarte w uzasadnieniu pozwu oraz przedłożone w ślad za nim dokumenty, na obecnym etapie postępowania, nie uprawdopodabniają w sposób wystarczający zasadności wniosku o zabezpieczenie powództwa poprzez częściowe zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Sąd I instancji zauważył, że z treści faktury VAT dołączonej do akt sprawy nie wynika, aby to powódka była nabywcą spornych garaży blaszanych. Jako nabywcę tych przedmiotów wskazano bowiem Gospodarstwo Rolne (...). A. P. nie wykazała jednocześnie jakiegokolwiek związku zachodzącego pomiędzy nią, a tak określonym nabywcą. Sąd podkreślił, że w tym zakresie nie jest wystarczająca tożsamość adresu zamieszkania powódki i siedziby przedsiębiorstwa wskazanego jako nabywca w treści faktury, albowiem obiektywnie nie ma przeszkód, aby w miejscu zamieszkania powódki inna osoba prowadziła działalność gospodarczą. Ponadto gdyby przedmiotowe gospodarstwo rolne prowadzone było przez powódkę, jej personalia stanowić powinny część nazwy przedsiębiorstwa, czego w treści faktury nie uwidoczniono. Jednocześnie Sąd Rejonowy zauważył, że nie dołączono do pozwu żadnych dowodów wskazujących na tożsamość garaży objętych zajęciem z garażami nabytymi na podstawie wspomnianej faktury.

Postanowienie to zaskarżył pozwany W. L. domagając się jego zmiany poprzez uwzględnienie zgłoszonego przez powódkę wniosku o częściowe zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Skarżący podniósł, że A. P. domagając się wyłączenia spod egzekucji trzech zajętych garaży blaszanych przedstawiła wniosek z dnia 12 marca 2013r. skierowany do Komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, który opatrzyła pieczęcią prowadzonej przez siebie firmy, z której wynika tożsamość powódki i Gospodarstwa Rolnego (...). Skarżący podkreślił również, że wspomniane przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę w miejscu zamieszkania powódki, co przemawia za uznaniem, że to ona je prowadzi. Ponadto przedstawił zaświadczenie z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, z którego wynika, że A. P. prowadzi działalność gospodarczą pod taką firmą.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie W. L. jest zasadne.

Sąd I instancji błędnie przyjął, że nie zaistniały przesłanki do zabezpieczenia powództwa zgłoszonego przez A. P. poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego w sprawie Kmp 24/12 w części dotyczącej egzekucji z ruchomości w postaci garaży blaszanych nr (...).

W ocenie Sądu Okręgowego dokumenty dołączone do pozwu, tj. wniosek z dnia 12 marca 2013 r. skierowany do Komornika i faktura VAT nr (...), jak również dołączone do zażalenia zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, uprawdopodabniają roszczenie zgłoszone w niniejszej sprawie. Z zaświadczenia wynika, że A. P. zamieszkała w M. ul. (...), (...) S., otrzymała nr identyfikacji REGON (...) i prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne (...) A. P. w M. przy ul. (...),(...) S.. Biorąc pod uwagę powyższy fakt należy przyjąć, że powódka wykazała, że to właśnie ona na podstawie faktury VAT nr (...) nabyła trzy garaże blaszane od Zakładu Handlowo-Produkcyjno-Usługowego (...) H. G.. W konsekwencji należy przyjąć, że została spełniona pierwsza z koniecznych przesłanek wymienionych w art. 730 ( 1 )§ 1 kpc pozwalających na udzielenie zabezpieczenia, gdyż A. P. uprawdopodobniła, że jest właścicielem ruchomości, których wyłączenia spod egzekucji domagała się w sprawie prowadzonej przez Komornika J. D. ( Kmp 24/12).

Sąd Okręgowy uznał, że zachodzi również druga z przesłanek określonych powołanym powyżej przepisem, a mianowicie uprawdopodobniony został interes prawny powódki w udzieleniu zabezpieczenia, albowiem w przypadku przeprowadzenia przez Komornika sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości położonej w B. przy ul. (...) wraz ze znajdującymi się na niej garażami, A. P. poniosłaby z tego tytułu szkodę, której naprawienia trudno byłoby jej dochodzić od dłużnika biorąc pod uwagę jego sytuację majątkową. Z tej przyczyny również W. L. był zainteresowany wyłączeniem wspomnianych ruchomości spod egzekucji, czym tłumaczyć należy złożenie przez niego zażalenia.

Wobec powyższego Sąd Okręgowy na podstawie art. 386 § 1 kpc w zw. z art. 397 § 1 kpc i art. 13 § 2 kpc zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że zawiesił postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy J. D. pod sygn. akt Kmp 24/12 w części dotyczącej egzekucji z ruchomości w postaci garaży blaszanych nr (...) znajdujących się w B. przy ul. (...) wpisanych w protokole zajęcia ruchomości z dnia 26 czerwca 2013 r.

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność z oryginałem

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.