Środa 24 lipca 2019 Wydanie nr 4167
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-04-29
Data orzeczenia:
29 kwietnia 2014
Data publikacji:
9 listopada 2018
Data uprawomocnienia:
29 kwietnia 2014
Sygnatura:
II Cz 262/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Sędziowie:
Wojciech Borodziuk
Hasła tematyczne:
Zawieszenie Postępowania Cywilnego
Podstawa prawna:
art. 174 § 1 pkt 2 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt II Cz 262/15

POSTANOWIENIE

Dnia 29 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Irena Dobosiewicz (spr.)Sędziowie: SO Janusz Kasnowski

SO Wojciech Borodziuk

po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2015 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela K. K.

przeciwko dłużnikowi (...) Sp. z o.o. z siedzibą w B.

o egzekucję świadczenia pieniężnego

w przedmiocie zawieszenia postępowania

na skutek zażalenia wierzyciela K. K. na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie XII Co 1545/15

postanawia:

I.  zmienić zaskarżone postanowienie w punkcie 1 (pierwszym) w ten sposób, że uchylić postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy D. W. z dnia 27 stycznia 2015 r. wydane w sprawie Km 301/15;

II.  zasądzić od dłużnika na rzecz wierzyciela kwotę 120/ sto dwadzieścia/ zł tytułem zwrotu kosztów postępowania;

III. nakazać pobrać od dłużnika na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Bydgoszczykwotę 130 / sto trzydzieści/ zł tytułem opłaty od skargi i zażalenia.

Na oryginale właściwe podpisy

II Cz 262/15

UZASADNIENIE

Wierzyciel K. K. złożył skargę na postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy D. W. z dnia 27 stycznia 2015 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego oraz wstrzymania dokonania wypłat kwot przyznanych w planie podziału z dnia 11 grudnia 2014 r. sprawie Km 301/15 prowadzonej przeciwko dłużnikowi (...) Sp. z o.o. w B..

W toku postępowania egzekucyjnego jedyny członek zarządu spółki dłużnika A. P. przedłożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu (którą należy utożsamiać z wypowiedzeniem funkcji członka zarządu) wraz z dowodami doręczenia rezygnacji wspólnikom spółki. W związku z czym, Komornik Sądowy zawiesił postępowanie zabezpieczające na podstawie art. 818 k.p.c.

W odpowiedzi na skargę Komornik wskazał, że dokonane przez niego czynności były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Postanowieniem z dnia 2 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zawiesił postępowanie w sprawie (punkt 1) oraz w trybie art. 759 § 2 k.p.c. zobowiązał Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy D. W., do dokonania wypłat zgodnie ze sporządzonym planem podziału sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości, z tym zastrzeżeniem, że wypłaty winny być dokonane, jeżeli plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji ruchomości uprawomocniły się przed wydaniem postanowienia z dnia 27 stycznia 2015 r. o zawieszeniu postępowania, które wywołuje skutki ex nunc od chwili wydania (punkt

2).

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że zgodnie z treścią przepisu art. 202 § 5 k.s.h. do złożenia rezygnacji przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. Natomiast art. 746 § 2 k.c. stanowi, iż przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Zatem w świetle przywołanych przepisów uznać należy, iż A. P. złożył rezygnację z pełnionej funkcji członka zarządu (prezesa) dłużnej spółki. Jednocześnie, jak wynika z dołączonego przez skarżącą odpisu KRS dłużniczki nie powołano innych osób do pełnienia tej funkcji, w składzie zatem organów uprawnionych do reprezentowania dłużniczki zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie.

Następnie Sąd przywołał art. 174 § 1 pkt 2 k.p.c. który stanowi, iż sąd zawiesza postępowanie z urzędu, jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie. Powyższy przepis poprzez art. 13 § 2 k.p.c. ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu egzekucyjnym. Z uwagi n fakt, że sytuacja taka wystąpiła w sprawie, Sąd orzekł jak w punkcie 1 sentencji postanowienia.

Zażalenie na postanowienie złożył wierzyciel, domagając się jego uchylenia i zasądzenia kosztów postępowania zażaleniowego. Rozstrzygnięciu Sądu Rejonowego zarzucił naruszenie art. 174 §1 pkt 2 k.p.c. poprzez jego błędną wykładnię polegająca na przyjęciu, że w składzie organów dłużnika zachodzą braki uniemożliwiające mu działanie, podczas gdy nie można uznać przesłania oświadczenia o rezygnacji wspólnikom spółki za skuteczne złożenie rezygnacji przez prezesa zarządu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest zasadne. Na wstępie Sad Okręgowy zwraca uwagę, że zgodnie z art 202 §4 ks.h, mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu.

Przyznać należy rację skarżącej, że w rozpoznawanej sprawie Sąd Rejonowy nieprawidłowo przyjął, iż prezes jednoosobowego zarządu dłużnika w osobie A. P. skutecznie zrezygnował z tej funkcji, w ten sposób, że oświadczenia o ustąpieniu złożył wspólnikom (...) Sp. z o.o. w B. i w konsekwencji w składzie organów dłużnika zachodzą braki uniemożliwiające mu działanie, co skutkuje zawieszeniem postępowania na mocy art 174 § 1 pkt 2 k.p.c.

Takie stanowisko Sądu I instancji pozostaje w sprzeczności z poglądem prezentowanym w orzecznictwie Sądu Najwyższego, na które słusznie zwróciła uwagę skarżąca W uzasadnieniu wyroku z dnia 7 maja 2010 r. (HI CSK 176/09) Sąd Najwyższy stwierdził, że rezygnacja z funkcji członka zarządu jest jednostronną czynnością prawną członka zarządu, podobnie jak odwołanie jest jednostronną czynnością prawną spółki. Oświadczenie woli o rezygnacji z funkcji członka zarządu spółki wymaga zakomunikowania go tej spółce, zatem do czynności tej odnosi się regulacja wynikająca z art 61 k.c. Oświadczenie takie winno być złożone organowi spółki, zgodnie bowiem z art 38 k.c. osoba prawna działa przez swoje organy. Z odpisu KRS dłużnika wynika, że nie powołał on rady nadzorczej, wobec czego ustępujący prezes zarządu oświadczenie o swojej rezygnacji powinien złożyć zgromadzeniu wspólników, czego jednak nie uczynił. Powzięcie wiadomości o rezygnacji A. P. przez wszystkich wspólników nie jest tożsame z powzięciem o tym wiadomości przez Spółkę.

W tym stanie rzeczy Sąd Rejonowy ustalając, że oświadczenie A. P. o rezygnacji z funkcji członka zarządu (...) Sp. z o.o. w B. zostało skutecznie złożone Spółce,

bowiem doszło ono do wiadomości każdego ze wspólników Spółki, naruszył art. 202 §4 k.s.h. Skutkiem tego naruszenia była wadliwa ocena Sądu I instancji, że w składzie organów dłużnika zachodzą braki uniemożliwiające mu działanie i w konsekwencji nieprawidłowe zastosowanie art. 174 §1 pkt 2 k.p.c. poprzez zawieszenie postępowania. Wadliwe było tym samym zawieszenie postępowania egzekucyjnego przez komornika , który powołał te same przyczyny zawieszenia na które wskazał Sad Rejonowy.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Okręgowy zmienił zaskarżone postanowienie w zakresie jego punktu 1 (pierwszego) poprzez uchylenie postanowienia Komornika Sądowego w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego na podstawie art 386 §1 k.p.c. w zw. z art 397 §2 k.p.c. i art. 13§2k.p.c.

Jednocześnie Sąd Okręgowy zasądził od dłużnika na rzecz wierzycielki kwotę 120 zł tytułem zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika będącego radcą prawnym (art. 98 § 1 i 3 k.p.c, art. 99 k.p.c. w zw. z §10 ust. 1 pkt 8 i §12 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 490) oraz nakazał pobrać od dłużnika na rzecz Skarbu Państwa — Sądu Rejonowego kwotę 130 zł tytułem opłaty od skargi i zażalenia, od uiszczenia których wierzyciel był zwolniony (art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1025 ze zm.).

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność z oryginałem

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.