Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2015-08-05
Data orzeczenia:
5 sierpnia 2015
Data publikacji:
9 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
5 sierpnia 2015
Sygnatura:
III AUz 392/15
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wydział:
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Małgorzata Gerszewska
Sędziowie:
Iwona Krzeczowska-Lasoń
Daria Stanek
Hasła tematyczne:
Zawieszenie Postępowania Cywilnego
Podstawa prawna:
art. 177§1 pkt 1 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt III AUz 392/15

POSTANOWIENIE

Dnia 5 sierpnia 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSA Małgorzata Gerszewska (spr.)

Sędziowie: SSA Iwona Krzeczowska-Lasoń

SSA Daria Stanek

po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2015 r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku A. Ś.

z udziałem zainteresowanej (...) 300 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

o wysokość podstawy wymiaru składek

na skutek zażalenia A. Ś. i (...) 300 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B.

na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku VIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 kwietnia 2015 r., sygn. akt VIII U 1247/14 w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego

postanawia

oddalić zażalenia.

Sygn. akt III AUz 392/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c., zawiesił postępowanie w sprawie wskazując, iż aktualnie toczy się inne postępowanie z odwołania A. Ś., którego wynik ma dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy znaczenie prejudycjalne.

Z przedmiotowym postanowieniem nie zgodził się wnioskodawca zaskarżając je w całości i wnosząc o jego uchylenie z uwzględnieniem kosztów postępowania zażaleniowego. Skarżonemu postanowieniu wnioskodawca zarzucił naruszenie art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c., poprzez jego błędne zastosowanie, art. 328 § 2 k.p.c. poprzez sporządzenie lakonicznego uzasadnienia orzeczenia oraz art. 477 § 2 k.p.c., art. 477 14§ 2 k.p.c. i art. 477 14a k.p.c. poprzez ich nie zastosowanie i nie przystąpienie do merytorycznego rozpoznania sprawy.

Zażalenie na postanowienie wywiódł również zainteresowany zaskarżając je w całości, zarzucając mu naruszenie art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. poprzez jego nieprawidłowe zastosowanie oraz art. 357 § 2 k.p.c. i art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 361 k.p.c. poprzez sporządzenie motywacyjnej części postanowienia w sposób niepełny, w szczególności bez wskazania szczegółowych okoliczności, które zdaniem Sądu, świadczą o tym, że rozstrzygnięcie sprawy z odwołania A. Ś. przez ZUS Oddział w Z. o wysokość podstawy wymiaru składek o sygn. akt VIIIU 1247/14 zależy od wyniku innej zawisłej przed tutejszym Sądem sprawy o sygn. akt VIIIU 88/15. Mając na uwadze powyższe skarżąca Spółka wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia i zasądzenie na rzecz skarżących kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenia nie zasługują na uwzględnienie.

Na wstępie wskazać należy, że Sąd Apelacyjny w całej rozciągłości podziela i przyjmuje za własne, zarówno ustalenia faktyczne, jak i ich ocenę prawną, wyrażone przez Sąd Okręgowy, a zatem nie zachodzi potrzeba ich powtarzania.

W uzupełnieniu w całości prawidłowego wywodu prawnego Sądu Okręgowego dodać można, iż zgodnie z przepisem art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c., sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego. Przesłankę zawieszenia postępowania na podstawie przytoczonego przepisu stanowi zależność rozstrzygnięcia sprawy od wyniku innego postępowania cywilnego.

Zgodnie z prawidłową wykładnią przyjętą przez Sąd pierwszej instancji, zależność prejudycjalna postępowania cywilnego od wyniku innego postępowania (cywilnego, a także administracyjnego, karnego lub dyscyplinarnego) występuje wtedy, gdy kwestia będąca lub mająca być przedmiotem innego postępowania (prejudycjalnego) stanowi element podstawy faktycznej rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu cywilnym (chodzi tu o fakty lub dowody faktów). Charakter relacji zachodzącej pomiędzy zagadnieniem prejudycjalnym oraz przedmiotem postępowania cywilnego jest taki, że bez uprzedniego rozstrzygnięcia kwestii prejudycjalnej niemożliwe jest rozstrzygnięcie sprawy w toczącym się postępowaniu. Wskazać ponadto należy, że zawieszenie postępowania, dokonywane z urzędu, ale mające charakter fakultatywny, powinno być uzasadnione względami celowości (zob. Komentarz do art. 177 k.p.c., (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1: Artykuły 1-366, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, LEX 2013, teza 1, 2, 4; komentarz do art. 177 k.p.c., (w:) Komentarz aktualizowany Kodeksu postępowania cywilnego, red. A. Jakubecki, LEX 2013, teza 3).

Oceniając, czy przedmiot postępowania w zawisłej przed Sądem Okręgowym w Gdańsku sprawie o sygn. akt VIII U 88/15, z odwołania A. Ś., z udziałem zainteresowanej Spółki (...) – 300 w B. przeciwko ZUS Oddział w Z. o podleganie (lub nie) ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu w okresie od 1 lutego 2012 r. do 12 listopada 2012 r., od 11 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. od 15 marca 2013 r. do nadal, wobec zakwestionowania przez ZUS prawdziwości umowy o pracę, pozostaje w takiej zależności do odwołania w niniejszej sprawie, że uzasadnia zawieszenie postępowania, uznać należy, iż zależność taka niewątpliwie istnieje. Zważyć bowiem należy, że ewentualne ustalenie nieważności umowy o pracę zawartej pomiędzy A. Ś. a (...) 300 Spółką z o.o. w B. na okres od 1 lutego 2012 r. do 12 listopada 2012 r., od 11 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. od 15 marca 2013 r. do nadal w sposób oczywisty rzutować będzie na wynik niniejszego postępowania, albowiem w przypadku orzeczenia, że umowa łącząca wnioskodawcę ze Spółką była pozorna względnie zmierzała do obejścia prawa czyni bezprzedmiotowym rozpoznanie sprawy VIIIU 1247/14 dotyczącej wysokości podstawy wymiaru składek we wskazanym okresie

Należy podnieść, że w orzecznictwie ukształtowany został pogląd, iż treść decyzji, od której wniesiono odwołanie wyznacza przedmiot i zakres rozpoznania oraz orzeczenia sądu (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 1999 r., sygn. akt II UZ 52/99, OSN 2000, Nr 5, poz. 601, LEX nr 40789, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 1999 r., sygn. akt II UKN 204/99, OSN 2001, Nr 5, poz. 169). Tożsame stanowisko zajął Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 7 kwietnia 2011 r. (I UK 357/10, LEX nr 863946), wskazując, iż sąd ubezpieczeń społecznych nie może wykroczyć poza przedmiot postępowania wyznaczony w pierwszym rzędzie przez przedmiot zaskarżonej decyzji, a następnie poza zakres odwołania od niej (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 września 2010 r., II UK 15/10, LEX nr 667499). W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych przedmiot rozpoznania sprawy sądowej wyznacza decyzja organu rentowego, od której wniesiono odwołanie (art. 477 9 k.p.c., art. 477 14 k.p.c. (vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2010 r., II UZ 49/09, Lex nr 583831). W wyroku z dnia 23 kwietnia 2010 r. (sygn. akt II UK 309/09, LEX nr 604210) Sąd Najwyższy stwierdził, że zgodnie z systemem orzekania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych w postępowaniu wywołanym odwołaniem do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych sąd rozstrzyga o prawidłowości zaskarżonej decyzji (art. 477 14 § 2 k.p.c. i art. 477 (14a) k.p.c.) w granicach jej treści i przedmiotu.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należało, że Sąd Okręgowy rozpoznający sprawę o sygn. akt VIIIU 1247/14 o wysokość podstawy wymiaru składek nie jest uprawniony do badania ważności lub nie łączącego strony stosunku prawnego, podczas gdy przedmiotowa okoliczność ma dla sprawy kluczowe znaczenie. A skoro tak, to koniecznym jest zawieszenie niniejszego postępowania do czasu rozpoznania zawisłej przed Sądem Okręgowym w Gdańsku sprawy o sygn. akt VIIIU 88/15 o podleganie (lub nie) ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu w okresie od 1 lutego 2012 r. do 12 listopada 2012 r., od 11 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. od 15 marca 2013 r. do nadal, albowiem jej wynik ma prejudycjalne znaczenie dla sprawy VIIIU 1247/14.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego Sąd Okręgowy zasadnie zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie i oceny tej nie wzruszają zarzuty zażalenia.

Mając na uwadze powyższe, na mocy art. 385 k.p.c. w zw. z 397 § 2 k.p.c., Sąd Apelacyjny orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.