Niedziela 21 kwietnia 2019 Wydanie nr 4073
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Legnicy z 2013-01-21
Data orzeczenia:
21 stycznia 2013
Data publikacji:
13 września 2018
Data uprawomocnienia:
21 stycznia 2013
Sygnatura:
V Pz 3/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Jacek Wilga
Sędziowie:
Krzysztof Główczyński
Andrzej Marek
Hasła tematyczne:
Zawieszenie Postępowania
Podstawa prawna:
art. 177 § 1 pkt 1 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141)

Sygn. akt VPz 3/13

POSTANOWIENIE

Dnia 21 stycznia 2013 roku

Sąd Okręgowy w Legnicy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Jacek Wilga (spr.)

Sędziowie: SSO Krzysztof Główczyński

SSO Andrzej Marek

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2013 roku w Legnicy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. K., A. S., D. T. i M. Z.

przeciwko Przedszkolu (...) w L.

o uznanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy za bezskuteczne

na skutek zażalenia strony pozwanej

na postanowienie Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w Lubinie

z dnia 10 grudnia 2012 roku

sygn. akt IV P 276/12

postanawia:

- uchylić zaskarżone postanowienie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 10 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Lubinie na podstawie art. 177 §1 pkt 1 kpc zawiesił postępowanie w sprawie do czasu prawomocnego zakończenia sprawy o sygn. IVP 104/12.

W uzasadnieniu postanowienia powołał się na przepis art. 177 §1 kpc, zgodnie z którym Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego.

Zdaniem Sądu w rozpoznawanej sprawie należało przyjąć, iż ocena zasadności wypowiedzenia powódkom warunków pracy z całego na ¾ etatu dokonana w marcu 2012 roku jest wyjściowym elementem stanu faktycznego sprawy. Dopiero po prawomocnym ustaleniu tej kwestii możliwa będzie ocena stanu faktycznego przedmiotowej sprawy, przede wszystkim czy zmiana powódkom wymiaru czasu pracy na ¾ etatu jest dla nich korzystna, czy nie (tj. jakie warunki powinny obowiązywać powódki przed ponownym ich wypowiedzeniem).

Postanowienie powyższe zaskarżyła zażaleniem strona pozwana domagając się jego uchylenia. Strona pozwana zarzuciła naruszenie art. 177 §1 pkt 1 kpc twierdząc, iż rozstrzygnięcie sprawy IVP 104/12 nie ma prejudycjalnego znaczenia dla rozpoznawanej sprawy.

Powódki wniosły o oddalenie zażalenia.

Sąd Okręgowy zważył:

Zażalenie jest uzasadnione.

Zgodnie z art. 42 §1 kp przepisy o wypowiadaniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

Oznacza to, iż w razie odwołania pracowników od dokonanego wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy Sąd dokonuje jego oceny przy zastosowaniu kryterium zasadności wypowiedzenia i kryterium jego zgodności z przepisami o wypowiadaniu umów o pracę (art. 45 §1 kp).

Ocena zasadności otrzymanych w marcu 2012 roku przez powódki wypowiedzeń warunków zatrudnienia z całego etatu do 0,5 etatu (dokonana w sprawie IVP 104/12) wbrew stanowisku Sądu I instancji nie będzie miała wpływu na rozstrzygnięcie rozpoznawanej sprawy. Zarówno bowiem w przypadku wygrania sprawy IVP 104/12 przez powódki jak i w przypadku jej przegrania Sąd zobowiązany będzie do odrębnego ocenienia kolejnych wypowiedzeń, które powódki otrzymały. Dla ich oceny zarówno poprzez kryterium zgodności z przepisami o wypowiadaniu umów o pracę jak i poprzez kryterium zasadności nie ma prejudycjalnego znaczenia podniesiona przez Sąd Rejonowy konieczność ustalenia w jakim wymiarze powódki były zatrudnione przed otrzymaniem kolejnego wypowiedzenia. Okoliczności czy wynikająca z tego wypowiedzenia zmiana była dla powódek korzystna czy nie, jest bowiem prawnie obojętna w okolicznościach sprawy. Dla jej wyniku istotne będzie czy wypowiedzenie było uzasadnione i dokonane zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 397 §2 w zw. z art. 386 §1 kpc orzeczono jak na wstępie.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.