Czwartek 17 stycznia 2019 Wydanie nr 3979
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2013-12-06
Data orzeczenia:
6 grudnia 2013
Data publikacji:
14 marca 2018
Data uprawomocnienia:
6 grudnia 2013
Sygnatura:
I ACz 924/13
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Andrzej Palacz
Sędziowie:
Jan Sokulski
Kazimierz Rusin (spr.)aw)
Hasła tematyczne:
Zażalenie
Podstawa prawna:
art. 7301 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt I ACz 924/13

POSTANOWIENIE

Dnia 6 grudnia 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

SSA Andrzej Palacz

Sędziowie:

SA Jan Sokulski

SA Kazimierz Rusin (spraw)

po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w B.

przeciwko R. M. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) R. M. w R.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego

na postanowienie Sądu Okręgowego - Sądu Gospodarczego w Rzeszowie

z dnia 18 września 2013 r., sygn. akt VI GC 272/13

z m i e n i a zaskarżone postanowienie w ten sposób, że o d d a l a wniosek o zabezpieczenie roszczenia.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy udzielił zabezpieczenia roszczenia przez ustanowienie hipoteki przymusowej do kwoty 220.620 zł na nieruchomościach pozwanego podając w uzasadnieniu, że powód uprawdopodobnił roszczenie jak również wskazał istnienie interesu prawnego.

W zażaleniu pozwany zarzucił błąd w ustaleniach faktycznych, niewłaściwe zastosowanie art. 730 1 § 1 i 2 kpc oraz art. 328 § 2 kpc i wniósł o zmianę zaskarżonego orzeczenia poprzez oddalenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

Zażalenie należało uznać za zasadne.

Skuteczność wniosku o udzielenie zabezpieczenia uzależniona jest od wykazania zaistnienia przesłanek przewidzianych w przepisie art. 730 1 kpc, w tym interesu prawnego rozumianego jako sytuacja, w której brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego orzeczenia. Przedstawione przez powoda zapatrywanie, że pozwany posiada wielu wierzycieli, którzy w razie uzyskania przez powoda korzystnego wyroku byliby uprzywilejowani w stosunku do niego nie stanowi merytorycznego uzasadnienia przesłanki posiadania przez powoda interesu prawnego w przytoczonym wyżej znaczeniu. Nie przedstawił natomiast powód danych pozwalających na uznanie, że jego interes prawny wymaga uzyskania zabezpieczenia. Z kolei z dokumentów przedłożonych przez pozwanego nie wynika, by interes powoda mógł doznać uszczerbku w przypadku nieuwzględnienia jego wniosku. Hipoteki obciążające nieruchomości pozwanego zostały ustanowione, według pozwanego, tytułem zabezpieczenia kredytów na prowadzenie działalności gospodarczej i budowę domu, przy czym zobowiązania wobec banków realizuje terminowo, co wynika z przedstawionych zaświadczeń (k. 121 i 122). Nie zalega także w opłacaniu składek wobec ZUS (k. 123) i w podatkach (zaświadczenie Urzędu Skarbowego w P. – k. 124). W świetle tych dokumentów nie ma podstaw do przyjmowania, że możliwość wykonania ewentualnego wyroku uległoby co najmniej ograniczeniu i zachodzi potrzeba dokonania wnioskowanego obciążenia pozwanego.

Z uwagi na nieuprawdopodobnienie przewidzianej w przepisie art. 730 1 kpc przesłanki udzielenia zabezpieczenia należało orzec jak w sentencji działając na podstawie art. 386 § 1 kpc w zw. z art. 397 § 1 i 2 kpc.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.