Sobota 20 lipca 2019 Wydanie nr 4163
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2012-06-12
Data orzeczenia:
12 czerwca 2012
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
12 czerwca 2012
Sygnatura:
III AUz 128/12
Sąd:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Wydział:
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Barbara Staśkiewicz
Sędziowie:
Barbara Pauter
Stanisława Kubica
Hasła tematyczne:
Zażalenie
Podstawa prawna:
art. 328 § 1 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt III A Uz 128/12

POSTANOWIENIE

Dnia 12 czerwca 2012 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

w składzie:

Przewodniczący SSA Barbara Staśkiewicz (spr.)

Sędziowie: SSA Barbara Pauter

SSA Stanisława Kubica

po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2012 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku R. Ł.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

o prawo do emerytury

na skutek zażalenia R. Ł.

od postanowienia Sądu Okręgowego w Opolu

z dnia 1 marca 2012 r. sygn. akt V U 1049/11

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Opolu postanowieniem z dnia 19 stycznia 2012 r. odrzucił wniosek R. Ł. o uzasadnienie wyroku z dnia 23 listopada 2011 r., jako spóźniony.

Wnioskodawca w piśmie z dnia 31 stycznia 2012 r. zaskarżył w/w postanowienie oraz zaskarżył wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 23 listopada 2011 r. (k. 42, 46).

Postanowieniem z dnia 1 marca 2012 r. Sąd Okręgowy w Opolu w punkcie I odrzucił zażalenie wnioskodawcy na postanowienie Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 19 stycznia 2012 r. odrzucające jego wniosek o uzasadnienie wyroku tegoż Sądu z dnia 23 listopada 2011 r. i w punkcie II odrzucił apelację wnioskodawcy od tego wyroku zawartą w piśmie z dnia 31 stycznia 2012 r.

Powyższe postanowienie zaskarżył wnioskodawca, podnosząc, że jest ono dla niego krzywdzące. Nadto wskazał, że wniosek o uzasadnienie złożył w terminie, gdyż pismo z Sądu otrzymał w dniu 5 stycznia 2012 r.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie R. Ł. jest bezzasadne.

Jeżeli chodzi o kwestię odrzucenia zażalenia wnioskodawcy od postanowienia Sądu Okręgowego z dnia 19 stycznia 2012 r. odrzucającego jego wniosek o uzasadnienie, to należy zauważyć, że zgodnie z art. 328 § 1 kpc uzasadnienie wyroku sporządza się na żądanie strony, zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku. Żądanie spóźnione sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym, przy czym postanowienie w tym zakresie nie podlega zaskarżeniu. Wszystkie wypadki dopuszczalności zażalenia bowiem wymienione zostały w art. 394 § 1 kpc, a przepis ten nie przewiduje zażalenia na postanowienie o odrzuceniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Ponadto postanowienie to nie jest postanowieniem kończącym postępowanie w sprawie, gdyż nie zamyka ono drogi do rozstrzygnięcia sprawy, bowiem strona niezadowolona z wyroku sądu pierwszej instancji, mimo braku jego uzasadnienia, jest uprawniona do jego zaskarżenia w drodze apelacji.

Skoro więc przepisy nie przewidują zaskarżenia postanowienia o odrzuceniu spóźnionego wniosku o uzasadnienie, to słusznie Sąd pierwszej instancji na podstawie art. 397 § 2 kpc i art. 370 kpc odrzucił zażalenie wnioskodawcy, jako niedopuszczalne.

Tym samym zażalenie wnioskodawcy w tym zakresie jest bezzasadne.

Odnośnie zaskarżonego postanowienia w zakresie odrzucenia apelacji, to należy wskazać, że zgodnie z art. 370 kpc sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Z kolei stosownie do dyspozycji zawartej w art. 369 § 1 kpc apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku wraz z uzasadnieniem. Natomiast w sytuacji, gdy strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia (§ 2 kpc).

Powyższe terminy mają charakter terminów ustawowych i nie mogą być wydłużane na wniosek strony. Sąd jest obowiązany spóźnioną apelację odrzucić (art. 370 kpc) niezależnie od przyczyn, z jakich strona spóźniła się z jej wniesieniem. Bez znaczenia jest także, czy strona była obecna przy ogłoszeniu wyroku, czy też nie i czy przekroczenie terminu jest krótkie, czy dłuższe.

Jak wynika z akt sprawy skarżący nie złożył wniosku o uzasadnienie wyroku w w/w terminie. Zatem termin do wniesienia apelacji upłynął w dniu 14 grudnia 2011 r. Tymczasem wnioskodawca złożył apelację w dniu 6 lutego 2012 r. (k. 42, 43, 46 – akt sprawy), a więc po upływie ustawowego terminu. Tak więc prawidłowo Sąd Okręgowy w oparciu o art. 370 kpc odrzucił jego apelację jako spóźnioną.

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 kpc w związku z art. 397 § 2 kpc oddalił zażalenie wnioskodawcy jako bezzasadne.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.